Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 48

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 217 >> Следующая


640грн

1,29

= 496,1 грн

4. М1сячна тарифна ставка робггнитв 1-го розряду за умови, що частка тарифу дор1внюе 65 %, становить 322,5 грн

65

496,1грн------= 322,5 грн

100

5. Перев1ряемо, чи дотримуеться при цьому галузева гарант1я розм1ру мш1мально! тарифно! ставки робггнитв 1-го розряду, яка за розрахунками становить 308 грн (280 грн • 1,1 = 308 грн).

Означена вище гарант1я дотримуеться (розрахункова за-водська м1сячна тарифна ставка — 322,5 грн, е вищою за галу-зеву гарант1ю, яка становить 308 грн), тому при виконант роз-рахунтв часових тарифних ставок за основу береться м1сячна тарифна ставка робггнитв 1-го розряду в po3Mipi 322,5 грн.

6. Часова тарифна ставка роб1тника 1-го розряду станови-

(322,5грн ^

тиме 1,9 грн -----------= 1,9грн

170 год

7. Часов1 тарифт ставки за розрядами тарифно! с1тки наведет у табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифт коеф1щенти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
4acoei тарифт ставки, грн 1,90 2,15 2,45 2,81 3,25 3,80

155
Глава 5

BapiaHT 2

1. Осшльки умовами завдання визначено, що пщприемство мае задовьльний фшансовий стан та дефщит робггнишв 2-го i 3-го розряд1в, то необхщно вибрати тарифну ciTKy, що стимулюе по-долання деф1циту роб1тнишв низько! та середньо! квал1фшацн. Нею е тарифна ciTKa з регресивним абсолютним i вщносним зро-станням тарифних коеф1щент1в, наведена у табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифш коефщ1енти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефщЬ GHTiB 0,26 0,23 0,20 0,17 0,14
Вщносне зростання тарифних коефщЬ eHTiB, % 26,0 18,3 13,4 10,0 7,5

2. За середньо^о розряду роб1тнишв 3,0 значения тарифного коеф1щента становить 1,49.

3. Заробггна плата, що приведена до мюячно! середньо! плати

(480грн

роб1тник1в 1-го розряду, становить 322,1 грн ---------= 322,1 грн

V 1»49

4. Якщо частка тарифу запроектована на piBHi 65 %, то мюячна тарифна ставка дор1внюватиме 209,4 грн:

65

322,1 грн------= 209,4 грн

100

5. Перев1рка на предмет дотримання галузево! гарантп роз-Mipy мш1мально! тарифно! ставки роб1тник1в 1-го розряду дае пщстави для висновку, що остання не дотримуеться. Тому при виконант розрахуншв часових тарифних ставок за основу бе-реться мюячна тарифна ставка робггнишв 1-го розряду на piBHi галузево! гарантп, а саме 308,0 грн.

156
Оплата npaui

6. Часова тарифна ставка роб1тника 1-го розряду становити-

ме 1,81 грн

308,0 грн 170 год

= 1,81грн

7. 4acoei тарифт ставки за розрядами тарифно! сггки наведет у табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Показник Тарифный розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифт коеф1щенти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0
4acbBi тарифт ставки, грн 1,81 2,28 2,70 3,06 3,37 3,62

Завдання для самостшного вирипення

Завдання 1

Висококвал1фшований роб1тник 5-го розряду протягом роз-рахункового м1сяця вщпрацював 23 дт за тривалост1 робочо! змши 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка роб1тника 5-го розряду до-piemoe 3 грн 6 коп. Встановлена величина премп становить: за виконання плану — 15 %, за кожний вщсоток перевиконання плану — 1,5 % вщ тарифного заробггку.

Визначити загальну величину м1сячно! зароб1тно! плати ро-б1тника 5-го розряду.

Bidnoeidb: 689,72 грн.

Завдання 2

Виробничий робггник промислового пщприемства працюе за в1дрядно-прогресивною системою оплати пращ. Денна тарифна ставка робггника 5-го розряду становить 24 грн 48 коп. За перевиконання виробничо! норми праця роб1тника оплачуеться за розщнкою, збшыпеною на 50 %.

157
Глава 5

Розрахувати загальну суму зароб1тку робичгака п’ятого розряду, який у розрахунковому м1сящ виконав виробничу норму на 118 % i вщпрацював 23 робоч1 змши.

Bidnoeidb: 605,98 грн.

Завдання 3

На виробничому пщприемств! переважае вщрядно-прем1аль-на система оплати пращ. Роб1тник-вщрядник протягом розрахункового м1сяця вщпрацював 176 людино-годин i виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення одте! детал1 становить 0,4 людино-години, а розцшка — 89,2 коп. за одну виго-товлену деталь. Передбачувана прем1я роб1тникам нараховуеть-ся у таких розм1рах: за виконання встановлено! виробничо! норми — 10 %; за кожен вщсоток перевиконання норм — 1,5 % вщ вщрядного зароб1тку.

Визначити загальну суму нараховано! зароб1тно! плати ро-бггника-вщрядника за м1сяць.

Bidnoeidb: 540,78 грн.

Завдання 4

Обчислити загальну суму зароб1тно! плати допом1жного ро-б1тника, який обслуговуе основних роб1тник1в-вщрядник1в, за розглянутих дал1 умов пращ.

Установлена норма обслуговування допом1жних роб1тниюв становить 10 роб1тниюв-вщряднитв. Норма вироб1тку кожного основного робггника-вщрядника становить 6 вироб1в за одну змшу тривал1стю 8 год. За розрахунковий м1сяць виготовлено 1500 одиниць продукци. Тарифна ставка допом1жного po6iT-ника дор1внюе 223 коп. за годину, вщпрацьовано 23 змши. Величину премп за виконання виробничого завдання встановлено на piBHi 25 % вщ тарифного 3apo6iTKy.
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100