Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 47

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 41 42 43 44 45 46 < 47 > 48 49 50 51 52 53 .. 217 >> Следующая


Восьма вимога. До перелшу пращвниюв, яких належить премповати за певт показники, слщ включати т1льки тих, яю можуть сво!ми зусиллями безпосередньо вплинути на пщтримання уже досягнутих чи подальше полшшення вихщних piBHiB показниюв премповання.

Дев’ята вимога. Шд час проектування тако! складово! пре-м1ально! системи, як перюдичшсть (прем1ювання за м1сячш, квартальш, р!чш результати чи одноразово), слщ враховувати особливост1 оргашзаци виробництва i пращ, характер показ-

151
Глава 5

нишв преайювання, наявшсть вщповщного облшу результате д1яльност1 за конкретний перюд.

Роб1тнишв прем1юють за поточт основш результати д1яль-ност1 як правило щом1сяця. Саме така перюдичшсть сприяе мотивацп пращ роб1тнишв i можлива завдяки оперативному облшу результате пращ ще! категорп персоналу. Для службовщв слщ практикувати щоквартальну перюдичшсть премно-вання, осшльки показники i умови заохочення можуть бути визначеш найчаст1ше на ochobI квартально! звтюсть Однак в цехах для цих категорш персоналу може бути встановлена i щомкзячна перюдичшсть премповання на пщстав1 первинно! оперативно! зв1тност1 цих виробничих пщроздипв.

Водночас за надто тривалого виробничого циклу, на сезон-них роботах, у pa3i виконання трудомютких po6iT з акордною оплатою пращ можлив1 й бшып тривал1 перюди д1яльност1, за результатами яких нараховуеться прем1я.

Прем1альне положения розробляеться власником або впов-новаженим ним органом, погоджуеться з профстлковим комЬ тетом i включаеться до колективного договору як додаток.

Для приведения показнишв, умов, вихщних piBHie премно-вання i po3MipiB премп у вщповщшсть до потреб виробництва, умов роботи слщ щор1чно одночасно i3 формуванням (уточнениям) плану економ1чного розвитку (б1знес-плану) на наступний piK переглядати чинне положения про прем1ювання.

За умов нестаб1льно! роботи пщприемств у перехщному пе-piofli виникае потреба в оперативнш 3MiHi протягом року пев-них параметр1в прем1ально! системи. Таку можливють слщ передбачати в колективному договор^ змши в який вносять за спшьним р1шенням сторш.

152
Оплата npaui

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контролып питания

1. Сформулюйте розгорнуте визначення cyTHocTi зароб1тно! плати.

2. Розкрийте зм1ст функцш зароб1тно! плати.

3. Чи погоджуетесь ви з наявними класифшащями функщй зароб1тно1 плати?

4. Окреслиъ та опипить мехашзм реал1заци основних функщй зароб1тно1 плати.

5. Назв1ть та охарактеризуйте ochobhI piBHi формування зароб1тно1 плати.

6. Дайте характеристику чинншйв диференщацп зароб1тно! плати.

7. Опипить структуру оргашзаци зароб1тно! плати у рин-ковш економшД.

8. Розкрийте мкще тарифно! системи у мехашзм1 визначення шдив1 дуально! зароб1тно! плати.

9. Назвггь i охарактеризуйте ochobhI елементи тарифно! системи.

10. Яке з визначень системи оплати пращ найбшыпою Mipoio вщповщае и сутност1?

11. Назв1ть основн1 класифшацшш ознаки систем оплати пращ.

12. Об^рунтуйте умови дощльност1 використання вщрядно! та почасово! форм оплати пращ.

13. Охарактеризуйте сутшсть заохочувальних, гарантованих i примусових систем оплати пращ.

14. Назвиъ та опипить вимоги до розробки системи прем1ю-вання персоналу пщприемства.

Завдання з розв’язанням

Розробиъ два вар1анти побудови системи часових тарифних ставок роб1тник1в машинобуд1вного пщприемства зважаючи на таш умови:

153
Глава 5

1) середня зароб1тна плата пращвнишв тдприемства на момент укладення колективного договору (кшець званого року) у po3Mipi: вар1ант 1 — 640 грн, вар1ант 2 — 480 грн;

2) оптимальна частка тарифу в середнш заробтий плай пращвнишв пщприемства у po3Mipi 65 %;

3) застосування 6 розрядно! тарифно! йтки i середнього розряду роб1тнишв 3,0;

4) вар1ант 1 — нестшкий фшансовий стан, що зумовлюе виб1р найб1лыи економ1чно! тарифно! с1тки; вар1ант 2 — задовьль-ний фшансовий стан та дефщит роб1тнишв 2-го i 3-го розряд1в.

Довгдково:

1. М1сячний фонд робочого часу становить 170 годин.

2. Перевищення тарифно! ставки робггншав 1-го розряду над тарифною ставкою робггншав найнижчо! квал1фисаци (кур’ер, гар-деробник тощо) вщповщно до галузево! угоди мае становити 10 %.

3. Мш1мальний розм1р тарифно! ставки робтшшв найнижчо! квал1фшаци вщповщно до галузево! угоди становить 332 грн.

Розв’язання

BapiaHT 1

1. Осшльки умовами завдання визначено, що пщприемство мае нестшкий фшансовий стан, то необхщно, перш за все, виб-рати найбшып економну тарифну сггку. Нею е тарифна сггка з прогресивним абсолютним i вщносним зростанням тарифних коефицент1в, наведена у табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифт коефщ1енти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефщ1ент1в _ 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
Вщносне зростання тарифних коефщ1ент1в, % 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0

154
Оплата npaui

2. Якщо середнш розряд робггнитв становить 3,0, то йому н1дпов1дае тарифный коефицент 1,29.

3. Заробггна плата, що приведена до аисячно! середньо! за-po6iTHoi* плати роб1тнитв 1-го розряду, дор1внюе 496,1 грн
Предыдущая << 1 .. 41 42 43 44 45 46 < 47 > 48 49 50 51 52 53 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100