Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 46

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 217 >> Следующая


Обов’язковими складовими прем1ально! системи мають бути: показники та умови премповання; розм1ри премш; джерела виплати премш; категорп персоналу, яш пщлягають премпо-ванню; перюдичшсть прем1ювання; порядок виплати премш.

Забезпечити вплив на поведшку персоналу через матер1альш стимули найдощльнипе i в найприйнятнипому напрям1 можна за умови дотримання певних вимог до розробки системи пре-м1ювання.

Перша вимога. У прем1альнш систем^ що мае обов’язково включати як показники, так i умови премповання, принципо-во важливим розпод1л “навантаження” м1ж ними. Розглянемо загальт засади використання мотивуючого потенщалу умов i показнишв прем1ювання. У найзагальшшому вигляд1 умови — це Ti показники, досягнення яких дае лише пщставу для виплати премп. Величина ж преми мае залежати вщ показнишв премтвання, тобто вщ !х р1вня, динамши тощо.

Умови i показники премповання дощльно подшяти на ос-новт й додатковь Основними вважаються показники й умови, досягнення яких мае вирипальне значения для розв’язання проблем, що стоять перед колективом або окремим пращвни-ком. ДодатковЬ показники й умови премповання мають стиму-лювати iHini, менш значупц, аспекти трудово! д1яльность

Виконання умов премповання, зважаючи на його природу та призначення, не е пщставою для збшьшення величини ви-

149
Глава 5

нагороди. У pa3i невиконання основних умов премповання пре-Miio сплачувати не дощльно, а у pa3i невиконання додаткових умов прем1я може сплачуватися у менших розм1рах (у межах до 50 % ).

У раз1 перевиконання як основних, так i додаткових показ-ник1в величина премп мае зб1лынуватися. У pa3i невиконання основних показниюв прем1я не повинна сплачуватися, а невиконання додаткових е тдставою для зменшення винагороди.

Друга вимога. Необхщно надзвичайно в1дповщально i зва-жено тдходити до вибору конкретних показниюв i умов пре-миовання. Головна вимога полягае у тому, щоб показники та умови премповання, по-перше, вщповщали завданням, що стоять перед колективом i конкретним виконавцем, а, по-друге, вони мають реально залежати в1д трудових зусиль певного ко-лективу або певного пращвника.

Тремя вимога. Важливо, щоб юльюсть показниюв i умов прем1ювання була обмеженою з огляду на те, що згщно з дослЬ дженнями з шженерно! психологи оптимальна юльюсть лог1ч-них умов для д1яльноеп людини не мае перевищувати чотирьох. Тому за оптимальну вважаеться юльюсть показниюв i умов премповання на piBHi 2—3, за максимально допустиму — 4.

Четверта вимога. Принципово важливо, щоб показники i умови прем1ювання, як1 закладаються у прем1альну систему, не су перечил и один одному, а отже, щоб мотиву ючий вплив одних показниюв та умов на полшшення окремих результат1в д1яльност1 не спричиняв попршення iHninx. Якщо ж супереч-ностей м1ж двома показниками не уникнути, то мають бути передбачет певт умови, що дають змогу узгоджувати р1зно-спрямован1 штереси. Так, якщо потр1бно одночасно стимулю-вати зростання продуктивност1 npan;i та пщвищення якост1 продукци, то зняти суперечност1 можна, передбачивши вщповщш умови виплати премп.

П’ята вимога. Для того щоб показники й умови прем1юван-ня справляли стимулюючий вплив на поведшку персоналу тдрозд1лу (окремих виконавщв) i вщпов1дали завданням *ix д1яльност1, необхщно визначити базу, ix вихщну величину та передбачити “технолог1ю” визначення фактичного р1вня показниюв i умов, що дають пщставу для сплати винагороди.

3 урахуванням конкретних завдань виробництва показники (умови) прем1ювання можуть бути:

150
Оплата npaui

а) спрямоваш на пщтримання вже досягнутого (гранично високого, прийнятного або допустимого) р1вня, наприклад, виконання виробничого завдання, забезпечення нормативного р1вня якост1, збереження досягнутого р1вня завантаження устатку вання тощо;

б) спрямоваш на подальше полшшення результате д1яль-ност1 — зростання (прир1ст) пор1вняно з попередтм перюдом або вщповщним перюдом минулого року, перевищення серед-нього р1вня показника на певному виробництв1, перевиконання виробничого завдання тощо.

Шоста вимога. Необхщно передбачити обг'рунтування роз-MipiB премй, що е важливим складником побудови прем1ально! системи. Його мета — забезпечити вщповщтсть розм1ру заохо-чення величин! трудового внеску колективу чи пращвника. Шд час вирипення ще! проблеми (i в цьому полягае основна склад -н1сть) мають враховуватися так! чинники: значения конкретного показника для вирипення виробничих завдань, юльюсть одночасно стимулюючих показниюв, !х вихщт piBHi та мож-ливост1 подальшого полшшення, “трудом!стюсть” одинищ зростання чи досягнення певного р1вня показника.

Обг'рунтовуючи розм1ри премп, слщ мати на увазЬ що система премповання не виконуе стимулюючого призначення, якщо премп надто низью (менше 10 % тарифно! ставки або посадово-го окладу).

Съома вимога. Для посилення мотивуючого потенщалу системи прем1ювання слщ враховувати показники i умови, за досягнення яких виплачуеться винагорода. Одним з BapiaHTiB ви-р1шення ще! проблеми е додаткова диференщащя премп, що нарахована за основт результата д1яльност1 залежно вщ показниюв, яю характеризують напружешсть, штенсивтсть трудового процесу.
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100