Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 45

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 39 40 41 42 43 44 < 45 > 46 47 48 49 50 51 .. 217 >> Следующая


де Тр — тарифна ставка, що вщповщае розряду виконано! роботи, грн;

Нч — норма часу, годин;

Нв — норма вироб1тку у встановлених одиницях.

За вЬдрядно-прогресивноХ системи оплати пращ, починаючи з певного р1вня виконання норм виробггку, застосовуються вэдрядт розщнки за виконану роботу (операцй, детал1, вироби тощо) у пщвищеному po3Mipi. Таким чином, базова розцшка, яка визначена на основ1 тарифно! ставки, що вщповщае розряду виконано! роботи, та диочо! норми часу, диференщйовано пщвищуеться залежно вщ досягнутого р1вня виконання норм.

Складовою ще! системи е вихщний (базовий) р1вень виконання норм виробггку, при перевищенш якого застосовуеться прогресивна шкала пщвищення вщрядних розцшок. При робот! за техшчно обг'рунтованими нормами вироб1тку як вихщно! бази дощльно застосовувати стовщсоткове виконання норм, в шших випадках вихщна база мае встановлюватися не нижче середнього р1вня виконання норм вироб1тку, досягнутого на конкретному робочому м1сщ або на д1льнищ, у цеху за останш 3—б м1сящв, що передують введению вщрядно-прогресивно! оплати. У табл. 5.2, як приклад, наведено шкалу пщвищення розцшок залежно вщ виконання норм вироб1тку.

Загальна сума зароб1тку пращвника при застосуванш вщрядно-прогресивно! системи оплати пращ (Зпр) визначаеться таким чином:

де Звб — вщрядний заробтж за основними (базовими) розщн ками, грн;

Рв =ГрЯч, або Рв

(5.4), (5.5)

(5.6)

146
< )плата npaui

Вб — виконання норм виробггку, що прийняте за вихщний (низовий) р1вень, %;

/7б — перевищення вихщного (базового) р1вня, %;

К3 — коеф1щент зб1льшення розщнок залежно вщ переви-щоння вихщного (базового) р1вня виконання норм виробггку 1ИДПОВЩНО до дпочо! шкали.

Таблиця 5.2. Пщвищення розщнок залежно вщ виконання норм виробггку (вихщна база — 110 %)

Виконання норм виробггку, %

Hi д 111 до 115 Шд 115 до 120 \\\д 120 до 130 Hi д 130 до 140 МО i вище

Коеф1щент пщвищення базово! розцшки

U2

1,3

1,5

1,7

1,9

За вщрядно-прогресивно! системи зростання заробггно! пла-гм пращвника е вищим за його виробггок. Тому застосування

1 системи не може бути масовим i постшним. Вона вводиться па обмежений термш, зазвичай, до 6 м1сящв у тих виробни-чих пщроздЪтх, де е потреба суттевого нарощування обсяпв миробництва i водночас стан виконання планових завдань е ‘задовшьним, що потребуе запровадження додатково! мате-ршльно! за1нтересованост1 у перевиконант норм вироб!тку.

Р1зновидом вщрядно! оплати пращ е також вЬдрядно-регре-птна система, характерною ознакою яко! е те, що, починаю-з певного р1вня перевиконання норм, вщрядт розцшки зни-жуються. Отже, ця системае свого роду протилежшстю вщряд-мо-прогресивно! системи. Чим вищий р1вень перевиконання норм (понад визначений вихщний (базовий) р1вень), тим ниж-чп розцшка за кожну одиницю продукци (виконану роботу).

За почасово-премЬалъноХ системи пращвников1 понад оплату вщповщно до його тарифно! ставки (окладу) i фактично шдпрацьованого часу встановлюеться прем1я за забезпечення пмзначених к1лыасних i якнших показник1в трудово! д1яль-

147
Глава 5

ность Заробггна плата пращвника за ще! системи (Зппр) визначаеться за формулою

Зппр=Зпп+Л, (5.7)

Де Зпп — тарифна зароб1тна плата, що вщповщае зароб1тку, визначеному за просто! почасово! системи, грн;

П — сума преми за досягнення шльшсних i яшсних показнишв роботи, грн.

За вЬдрядно-премЬалъноХ системи оплати пращ, окр1м вщряд-ного зароб1тку, нарахованого на ochobI д1ючих вщрядних розцшок за одиницю виготовлено! продукци та и шлькост1, ви-плачуеться прем1я за досягнення показнишв, що передбачеш диочим прем1альним положениям. Зароб1тна плата пращвника за ще! системи (Звпр) визначаеться за формулою

Звпр=Зв+Л. (5.8)

За акордноХ системи оплата здшснюеться не за окрем1 опе-рацп, види po6iT, а за виконання певного комплексу po6iT, що включеш до акордного завдання. Акордна оплата пращ, як правило, вводиться для колективу пращвнишв (бригади, ланки) i може розглядатися як BapiaHT колективно! системи оплати пращ за кшцевими результатами. Оплата за виконання акордного наряду визначаеться на ochobI складання калькуляцй з урахуванням д1ючих норм часу i розцшок за роботи, що включен! до цього наряду. Визначальною особлив1стю акордно! оплати е те, що загальна сума зароб1тку за виконання визначе-ного комплексу робгг фшсуеться i доводиться до роб1тнишв зазда-легщь, до початку роботи.

5.5. Премшвання персоналу

У комплекс! проблем, що безпосередньо пов’язаш з форму-ванням яшсно нових мотивацшних настанов пращвнишв, ви-нятково важлива роль належить удосконаленню систем заро-6iTHo! плати, б1лышсть з яких передбачае премиовання персоналу за досягнення певних шльшсних i яшсних результат1в д1яльность

148
Оплата npaui

Практика господарювання засвщчуе, що нагальною потребою теоретико-методичного характеру е опрацювання загаль-них вимог до побудови прем1альних положень, з урахуванням яких мають розроблятися заводськ1 системи матер1ального стимул ювання.

За критерш ефективност1 Tie! чи iHinoi системи прем1юван-ня слщ визнавати реальну заштересовашсть пращвниюв у до-сягненш якомога бглыних шдивщуальних i колективних результат пращ, все повинному використант свого творчого потенщалу. Вщображенням реально! заштересованост1, тобто и проявом, реал1защею на практищ е досягнення стратетчних i тактичних щлей члетв колективу i тдприемства, якими можуть бути: досягнення бажаних шдивщуальних результат1в та винагороди за послуги пращ, максим1защя прибутку, розширення ринтв збуту, пщвищення конкурентоспроможност1 продукци тощо.
Предыдущая << 1 .. 39 40 41 42 43 44 < 45 > 46 47 48 49 50 51 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100