Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 44

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 217 >> Следующая


Мотивуючий вплив систем оплати пращ може бути спрямо-наний на кожного пращвника окремо або на ix групу (ланку, бригаду, вщдьл тощо). Залежно вщ цього д1юч1 системи оплати пращ подгляються на шдивЬдуальт та колективт. За першого uapiaHTa необхщно оргашзувати облш Mipn, результат1в пращ кожного пращвника, який охоплений вщповщною системою оплати пращ, а за другого — облж м1ри, результате колектив-но! пращ. Одночасно облшу мають пщлягати основш парамет-ри трудового внеску окремих пращвнишв з тим, щоб не уник-пути знеособлення формування колективних результат1в пращ, 1Йдсутност1 оцшювання впливу на них окремих пращвнишв.

Д1юча на пщприемств! система оплати пращ мае сприяти 1>сал1зацй iHTepeciB як роботодавця, так i пращвнишв. В ште-1>осах першого система оплати пращ мае спрямувати зусилля п ращвнишв на досягнення тих показнишв трудово! д1яльност1, па яш розраховуе роботодавець. До числа таких показнишв слщ шднести передуем випуск необхщно! шлькост1 продукци у иизначеш термши, забезпечення високого р1вня конкуренто-<‘проможност1 продукци на ochobI пщвищення ix якост1 та зни-лсення витрат у розрахунку на одиницю продукци. В iHTepecax 11 рашвника система оплати пращ мае надавати йому можлившть 11 i двищення матер1ального достатку залежно вщ трудового внес-ку, реал1заци наявних зд1бностей, досягнення якомога пов-

143
Глава 5

Hiuiol самореал1заци як особистость Залежно вщ того, на* сшльки повно д1юч1 системи оплати пращ забезпечують одно-часну реал1защю iHTepeciB роботодавщв i найманих пращв-ник1в, XX можна подЪшти на заохочувальш, гарантуюч1 та приму coei.

Заохочувалъними е Ti системи оплати пращ, оргашзацшно-економ1чний мехашзм побудови яких забезпечуе одночасне вирппення трьох завдань: 1) спонукае пращвнишв до пщвищення трудовох активност1, збьпынення трудового внеску;

2) забезпечуе прямий, безпосереднш зв’язок м1ж трудовим внес-ком i величиною винагороди за послуги пращ; 3) оптим1зуе досягнення iHTepeciB роботодавщв i найманих пращвнишв.

Характерною ознакою гарантуючих систем оплати пращ е те, що вони не передбачають безпосередню залежшсть винагороди за послуги пращ вщ р1вня основних зарплатоутворюючих чиннишв — шлькост1, якост1 та результат1в пращ, а забезпечують нарахування обумовленого заробпчку. Причини застосу-вання гарантуючих систем оплати пращ р1зномаштш. Серед них видигамо так1, як намагання роботодавця зберегти “кадро-ве ядро” незалежно вщ результат1в поточно! д1яльност1, що мае м1сце в умовах реструктуризаци пщприемства, економ1чно! нестаб1льност1 та прихованого безроб1ття тощо; намагання за-лучити з зовн1шнього ринку пращ найб1льш квал1фшовану робочу силу в розрахунку на и “вщдачу” у перспектив!; формування “кадрового ядра” на етат становления пщприемства; невисока фахова пщготовка менеджер1в з персоналу, до функ-щональних обов’язшв яких належать формування ефективних систем оплати пращ.

Застосування примусових систем оплати пращ найчастпые зумовлюеться жорсткою конкуренщею на ринках збуту, вимо-гами технолопчного процесу, намаганням будь-що вистояти у конкурентнш боротьб1 тощо. Ознаки цих систем pi3Hi — це i висока штенсившсть пращ та напружешсть дпочих норм тру-дових витрат, i жорстка регламентащя оргашзаци пращ, але найголовшша — нащлення пращвнишв на досягнення однозначно встановленого, достатньо високого р1вня показнишв, що не припускае вщхилень.

НайбЬгьш поширеними р1зновидами простих i складних систем е проста почасова, пряма вЬдрядна, в1дрядно-прогресивнау вЬдрядно-регресивна, акордна, почасово-премЬальна, в1дрядно-

144
Оплата npaui

премЬальна системи оплати пращ. Остант можуть доповнюва-тися також встановленням пращвникам доплат i надбавок, одноразових премш i винагород.

За npocmoi почасовой системи зароб1ток пращвника фор-муеться вщповщно до його тарифно! ставки (окладу) i фактич-но вщпрацьованого часу.

При застосувант годинних i денних тарифних ставок величина зароб1тку пращвника, який оплачуеться почасово, визна-чаеться за формулою

Зпп=ГДф, (5.1)

де Зпп — зароб1ток пращвника, грн;

Тс — тарифна ставка пращвника за одиницю часу (годину, день), грн;

Чф — фактично вщпрацьований пращвником час, годин або дн1в.

При застосуванш м1сячно! тарифно! ставки (окладу) заробЬ ток пращвника визначаеться за формулою

Т Ч

0 * см фм /к пч

Зпп=—^------* (5-2)

де Тсм — м1сячна тарифна ставка пращвника, грн;

ЧфМ — фактично вщпрацьована пращвником к1льк!сть дшв за м1сяць;

Чр — KuibKicTb робочих дшв у м1сящ вщповщно до графша роботи пщприемства.

За прямог вЬдрядног системи заробггок пращвника залежить вщ вщрядно! розщнки за одиницю виготовлено! продукци (ви-конано! роботи) i к1лькост1 виготовлено! продукци (виконано! роботи) i визначаеться за формулою

3В=РВК, (5.3)

де Зв — зароб1ток пращвника, праця якого оплачуеться вщрядно, грн;

Рв — вщрядна розщнка за одиницю продукци (виконану роботу), грн;

145
Глава 5

К — кшыисть виготовлено! продукци (виконано! роботи) у встановлених одиницях.

Вщрядна розцшка за одиницю продукци (Рв) визначаеться за формулою
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100