Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 43

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 217 >> Следующая


140
Оплата npaui

5.4. Система оплати пращ

Важливим елементом мехашзму визначення шдивщуально! зароб1тно! плати е системи оплати пращ.

ГИд системою оплати пращ слщ розум1ти дпочий на пщпри-емств1 оргатзацшно-економ1чний мехатзм взаемозв’язку мгж показниками, що характеризують Mipy (норму) пращ та Mipy li оплати вщповщно до фактично досягнутих результате пращ (стосовно норми), тарифних умов оплати пращ та погоджено! м1ж пращвником i роботодавцем щни послуг робочо! сили. Система оплати пращ, що використовуеться на пщприемств1, е, з одного боку, з’еднувальною ланкою М1Ж нормуванням пращ й тарифною системою, а з iHinoro — засобом для досягнення певних вдлькнжих i як1сних показник1в. Цей елемент opraHi-заци 3apo6iTHo! плати е штегрованим способом установления аалежност1 зароб1тно! плати вщ KuibKocTi, якост1 пращ та Н результат1в.

Залежно вщ того, який основний показник застосовуеться для визначення м1ри пращ, Bci системи заробггно! плати по-дшяються на дв1 велик1 групи, що називаються формами заро-Сптног плати. При використанш як Mipn пращ к1лькост1 ищпрацьованого робочого часу мае м1сце почасова форма заро-Сптног плати. Якщо в якост1 м1ри пращ використовуеться ici лыисть виготовлено! продукци (наданих послуг), то мова йде про в1дрядну форму заробЬтног плати. Отже, форма зароб1тно! плати — це одна з класифшащй систем оплати пращ за озна-кою, що характеризуе Mipy пращ.

За економ1чною суттстю та елементами побудови вщрядна i почасова форми зароб1тно! плати суттевих вщмшностей не мають. Як перша, так i друга базуються на встановленш законе >давством тривалост1 робочого часу та визначенш ринком щш послуг робочо! сили. Виокремлеш форми зароб1тно! плати вра-хоиують як результат пращ, так i необхщний для його отри-мання робочий час. За почасово! форми заробггно! плати результат пращ виступае у приховашй форм1 — у форм1 посадо-ппх шетрукцш, перелшу трудових обов’язк1в тощо, а робочий час, що е невщд1льним вщ цих обов’язтв, у вщкритш, явнш формь За вщрядно! форми заробтю! плати результат висту-

141
Глава 5

пае у безпосереднш форм1, вш мае 4iTKi шлыасш параметры, а робочий час, що необхщний для його досягнення i невщдгльний вщ нього, мае опосередковану форму.

Bn6ip Tie! чи шшо! форми зароб1тно! плати потребуе дотри-мання певних умов, за яких и застосування е дощльним. Умо-вами, що визначають дощльшсть застосування вщрядно! форми оплати пращ, е:

— необхщшеть стимулювання збшыпення вироб1тку про-дукцй та скорочення чисельност1 пращвнишв за рахунок штен-сифшацй ixHboi пращ;

— реальна можлив1сть застосування техшчно об^рунтованих норм;

— наявшеть у пращвнишв реально! можливост1 збглыпува-ти вироб1ток понад встановлену норму за наявних оргашзацш-но-техтчних умов виробництва;

— можливють i економ1чна дощльтсть розробки норм пращ та облшу вироб1тку пращвнишв, тобто витрати на нормування po6iT i !х облш мають перекриватися економ1чною ефективтстю зб1льшення вироб1тку;

— вщеутшеть негативного впливу ще! форми оплати на яшеть продукци, р1вень дотримання технолопчних режим1в i вимог технши безпеки, ращональшеть використання матерЬ альних pecypciB.

Найб1льш перспективною слщ вважати почасову форму оплати пращ з видачею нормованих завдань, яка, базуючись на об-^рунтованих нормах i вз1рцевш оргашзаци пращ, мае ув1брати в себе крапц регламентоваш елементи вщрядно! форми.

3 огляду на комплекешеть впливу д1ючих систем оплати пращ на матер1альш мотиви пращвнишв !х можна подгляти на npocTi та складш. У простих системах величину зароб1тку визначають два показники, один з яких характеризуе Mipy пращ. За просто! почасово! системи оплати пращ величина заробггку пращвника залежить вщ шлькост1 вщпрацьованого часу та встановлено! тарифно! ставки (посадового окладу). За просто! вщрядно! системи зароб1ток пращвника формують таш показники, як шльшеть виготовлено! продукци та fliioni вщрядт розщнки за одиницю продукци.

У складних системах величина 3apo6iTKy залежить вщ трьох i больше показник1в, з яких, як правило, два е основними, а iHini — додатковими. У зазначених системах шльшеть до дат-

142
Оплата npaui

кових показнишв, що формують величину заробггку, залежить вщ шлькост1 “вузьких” мкщь на виробництв1, наявних резерв1в пщвищення виробництва та реальних можливостей пращвнишв впливати на використання цих резерв1в.

Д1юч1 системи оплати пращ можуть передбачати використання р1зних вар1ант1в змши параметр1в зароб1тно! плати. Застосування вщрядно! форми оплати пращ може передбачати збшыпення основного заробггку пропорцшно перевиконанню норм вироб1тку або його збшьшення (зменшення) за певною nporpecieio (perpecieio) залежно вщ р1вня перевиконання норм. Пропорщйним, прогресивним або регресивним може бути i порядок нарахування преми пращвникам залежно вщ р1вня виконання умов i показнишв прем1ювання.

Отже, за характером змши параметр1в зароб1тно! плати залежно вщ виконання норм пращ (вироб1тку) та шших умов оплати пращ диоч1 системи можна розподЪгати на пряж (про-порцшт), прогресивт й регресивт.
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100