Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 42

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 36 37 38 39 40 41 < 42 > 43 44 45 46 47 48 .. 217 >> Следующая


Водночас слщ пщкреслити недощльтсть постшного викори-стання тарифно! ci-тки для вирнпення поточних завдань. Пам’я-таймо, що основне призначення тарифно! с1тки — це диференщ-ащя тарифних ставок залежно вщ об’ективних, загальновизна-них чиннитв — складност1 пращ (квал1фшаци роб1тниюв) i вщповщальност1 po6iT. Тому маневрування тарифними коефЬ щентами допустиме лише в певних, розумних межах.

Тарифна ставка — виражена у грошовш форм1 абсолютна величина заробггно! плати за одиницю робочого часу (годину, день, м1сяць). На ochobI тарифно! йтки i тарифно! ставки po6iT-ника першого розряду розраховуються тарифш ставки кожного наступного розряду. Тарифна ставка роб1тника першого розряду визначаеться колективним договором пщприемства. Шд час ii об^рунтування та винесення на переговори щодо укладення колективного договору мае враховуватися щла низка обставин i чинншав, зокрема:

— фшансов1 можливост1 пщприемства на перюд дп колективного договору, що укладаеться;

— р1вень середньо! зароб1тно! плати, що склався на пщпри-емств1 на кшець поточного року;

— оптимальна (прийнятна) за сучасного стану економнси пщприемства частка тарифу в середнш зароб1тнш плат1;

— державна, галузева й регюнальна гаранты мш1мально! 3apo6iTHoi плати.

Обг'рунтовуючи розм1р тарифно! ставки робтгака першого розряду, слщ ор1ентуватися на прийнятну для сучасного стану економши частку тарифу в середнш зароб1тнш плат1 на piBHi

138
Оплата npaui

65—70 % (ураховуючи занедбашсть нормування пращ, низь-кий pieeHb оргашзаци виробництва тощо). Надал1 в Mipy ста-бш1заци виробництва, вщновлення нормативно! бази на по-лшшення оргашзаци виробництва частку тарифу слщ довести до загальноевропейського стандарту — 85—90 %.

Шд час закршлення у колективному договор! тарифно! ставки першого розряду слщ виходити з того, що ця ставка не може бути нижчою за вщповщний мш1мум, передбачений генеральною, галузевою та регюнальною угодами.

Довщник квал1фшацшних характеристик професш пращв-ник1в — систематизований за видами економ1чно! д1яльност1 лб1рник onncie професш, що включеш до д1ючого класифшато-ра професш. За своею сутшстю зазначений довщник — це нор-мативний документ, за допомогою якого встановлюються роз-ряди роб1т та роб1тник1в, здшснюеться визначення квал1фша-цшного статусу Bcix категорш пращвнишв.

Ниш дшчий довщник квал1фшацшних характеристик професш пращвнишв затверджено наказом М1шстерства пращ та ющально! пол1тики Украши вщ 16 лютого 1998 р. № 24. Вш •кладаеться з випусшв i роздШв випуск1в, якг згруповаш за основними видами економ1чно! д1яльност1, виробництва та po6iT. Кожен випуск або роздиг випуску метить обов’язков1 частини, стввщносш з роздшами класифшаци професш за Класифшатором професш (ДК 003-95), а саме: “Кер1вники”, “Професюнали”, “Фах1вщ”, “Техтчш службовщ”, “Роб1тни-ки”. Квал1фшацшна характеристика професп пращвника мае raKi роздали: “Завдання та обов’язки”, “Повинен знати”, “Ква-м’|ф1кащйш вимоги”, “Спещал1защя”, “Приклади робгг”.

У в1тчизнянш та заруб1жнш практищ застосовуються р1зно-ман1тш пщходи до проектування тарифно! системи. При цьому майбглып поширеними е таки

— вщокремлене формування тарифних ставок для оплати пращ роб1тник1в i посадових оклад1в для оплати пращ Kepie-nHKiB, професюнал1в, фах1вщв та техшчних службовщв;

— застосування едино! тарифно! системи оплати пращ, яка мередбачае запровадження ушфшованого пщходу до ощнюван-п я складност1 po6iT i диференщаци тарифних умов оплати пращ v(*ix категорш персоналу на основ1 едино! тарифно! сггки;

— запровадження безтарифнЬ! (пайово!) системи оплати пращ;

139
Глава 5

— використання едино! гнучко! тарифно! системи, основт положения яко! розглядаються нижче.

Основним напрямом удосконалення побудови тарифно! системи оплати пращ слщ вважати запровадження едино! гнучко! тарифно! системи, прюритетне право на розробку яко! на-лежить сторонам сощального партнерства на piBHi пщприемства. Цей вар1ант охоплюе два нетрадицшш пщходи до побудови тарифно! системи — запровадження едино! тарифно! ciT-ки (СТС) i встановлення системи гнучких тарифних ставок (оклад1в).

Головна перевага GTC — наявшсть единого ушфжованого пщходу до ощнювання складност1 po6iT в диференщацп тарифних умов оплати пращ ycix категорш персоналу та пщвищення стимулюючо! рол1 тарифно! системи. Суттевим е запоб1гання конфронтацй роб1тник1в, з одного боку, i кер1вник1в, профе-сюнал1в, фах1вщв та техшчних службовщв — з шшого, щодо диференщацп тарифних ставок i посадових оклад1в, яка досить часто проявляеться за вщокремлено! розробки тарифних умов оплати пращ. Важливим е також спрощення формування едино! тарифно! системи.

едина гнучка тарифна система мае базуватися на таких положениях: 1) запровадження единого пщходу щодо ощнювання складност1 po6iT та диференщацп тарифних умов оплати пращ Bcix категорш персоналу на основ1 GTC; 2) диференщацп тарифних ставок (оклад1в) у межах кожного розряду за шлько-ма р1внями або з використанням “вилки” ставок (оклад1в);

3) визначення конкретного р1вня тарифно! ставки (окладу) у межах кожного розряду за результатами комплексного ощнювання пращвник1в; 4) можливосй як пщвищення, так i зни-ження тарифно! ставки (окладу) залежно вщ результате ощ-нювання у звггному nepiofli; 5) опрацювання системи показ-ник1в, яш характеризують явдсть i термши виконання po6iT, ппщативу, новаторство, професшне зростання, самостшшсть, творчий пщхщ до виконання po6iT тощо для комплексного ощнювання пращвнишв; 6) реал1заци диференщйованого пщходу до р1зних професшно-квал1фшацшних груп пращвник1в за розробки показник1в i критерив ощнювання.
Предыдущая << 1 .. 36 37 38 39 40 41 < 42 > 43 44 45 46 47 48 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100