Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 41

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 35 36 37 38 39 40 < 41 > 42 43 44 45 46 47 .. 217 >> Следующая


а) талант, який пщносить людину над звичним р1внем. Пра-вом1рно стверджувати, що у зароб1тнш плат1 талановитих людей наявний елемент своерщно! монопольно! ренти на уншальш (рщшсш) зд1бност1;

б) наявшсть на ринку пращ так званих неконкуруючих груп. Наприклад, лшар1 та математики — неконкуруюч1 групи, осш-льки складно, а часто i неможливо (професшна непридатшсть до певного виду д1яльност1, надто тривале перенавчання за старшого вшу тощо) представников1 одте! професп увшти в шшу.

3 наведеного вище випливае, що на формування зароб1тно! плати впливають р1зноман1тш чинники, яш можна подати у вигляд1 двох груп: перша — Ti, що характеризують стан ринку пращ (стввщношення попиту i пропозици, модель ринку пращ —

134
Оплата npaui

монополп, монопсонп тощо); друга — Ti, що характеризують пращвнишв, результаты !х д1яльност1, колективно! пращ та формують варткть послуг робочо*! сили (складшсть та умови виконувано! роботи, професшно-дшов1 якост1 пращвника, результата його пращ та господарсько! д1яльност1 пщприемства в щлому).

1нтереси врахування Bcie! гами чинник1в, що впливають на параметри зароб1тно! плати, потребують створення i функщо-нування певно! оргашзаци зароб1тно! плати. Шд останньою слщ розум1ти оргашзацшно-економ1чний мехашзм ощнювання трудового внеску найманих пращвнишв i формування параметр1в заробггно! плати вщповщно до цього ощнювання, вартост1 послуг робочо! сили та стану ринку пращ.

Оргашзащя зароб1тно! плати мае передбачати також зад1ян-ня мехатзму встановлення певних сощальних гарантш i, передуем, спрямованих на забезпечення прожиткового MiHiMy-му для найбщшших категорш пращвнишв.

Функщонування зароб1тно! плати в економщ1 ринкового типу здшснюеться шляхом I! оргашзаци, а саме поеднання: «) ринкового саморегулювання, включаючи кон’юнктуру ринку пращ; б) державногорегулювання; в) договЬрногорегулюван-ня шляхом укладення генерально!, галузевих, репональних (регюнально-галузевих) угод i колективних договор1в на piBHi мщприемств, трудових договор1в з найманими пращвниками; г) мехатзму визначення шдивЬдуальнт заробШног плати без-посередньо на пщприемств1 (в структурному пщроздЬп) з вико-ристанням таких елемент1в, як заводська тарифна система, иормування пращ, системи оплати пращ (рис. 5.2).

5.3. Тарифна система оплати пращ

Визначальну роль в оргашзаци зароб1тно1 плати на шдприем-< твах Украши вщ1гравала i надал1 мае вщ1гравати тарифна система.

Тарифна система — це сукупшсть нормативних матер1ал1в, :ш допомогою яких встановлюеться р1вень зароб1тно! плати иращвниюв залежно вщ i’x квал1фшацп (складносп роб1т) та умов пращ.

135
Глава 5

Рис. 5.2. Оргашзащя заробггтп плати за умов ринково!'економши 136
Оплата npaui

До числа основних елемент1в тарифно! системи належать тарифт сггки, тарифт ставки, довщник квал1фшацшних ха-рактеристик професш пращвнитв, посадов1 оклади, надбавки и доплати до зароб1тно! плати.

Тарифна с1тка — сукуптсть квал1фшацшних розряд1в i тдповщних !м тарифних коефицент1в, за допомогою яких вста-новлюеться безпосередня залежтсть заробггно1 плати пращв-ншав вщ ix квал1фшацп. Тарифний коефщ1ент як елемент та-рифно! с1тки характеризуе стввщношення м1ж тарифною ставкою першого розряду i наступними. BiH означае, у скшьки раз1в тарифна ставка конкретного розряду е б1лыпою за тарифну ‘тавку першого розряду, коеф1щент якого приймаеться за оди-пицю.

Параметри побудов тарифно! с1тки визначаються колектив-пим договором, що укладаеться на пщприемствь Колективний догов1р розробляеться з урахуванням зм1сту генерально!, галу-лево! та регюнально! угод i не може погаршувати гарантш пра-пДвншив, що закршлет у зазначених угодах. Д1апазон тарифно! сггки характеризуе стввщношення тарифних коефнцент1в пайвищого i першого тарифного розряду. У табл. 5.1, як приклад, наведено BapiaHT побудови шестирозрядно! тарифно! птки.

Таблиця 5.1. Прогресивне абсолютне й вщносне зростання тарифних коефщ1ент1в

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифт коефщ1енти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Абсолютне зростання гнрифних коефщ1ент1в — 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
Шдносне зростання тарифних коефицент1в, % — 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0

Bn6ip того чи шшого вар1анта побудови тарифно! с1тки зале-жить вщ багатьох чиннитв, у тому числ1 вщ професшно-ква-/пфшацшного складу кадр1в та !х балансу, а також вщ фшан-

137
Глава 5

сових можливостей пщприемства. Так, за тривалого дефщиту квал1фшованих кадр1в слщ забезпечити посилення nporpecii тарифных коеф1щент1в вщповщних розряд1в. Водночас дефщит малоквал1фжованих робггник1в та !х висока плиншсть можуть бути певною Mipoio стримаш пщвищенням тарифных коефЬ щент1в нижшх розряд1в.

Шд час розробки тарифно! сггки для пщприемства з не-стшким фшансовим станом слщ мати на уваз1, що найеконо-хшчншшм е BapiaHT с1тки з прогресивним абсолютним i вщнос-ним зростанням тарифних коеф1щент1в. Адже в цш тарифнш сггщ числов1 параметри (коефиценти) за розрядами основно! маси роб1тник1в (4—6) меннп, атж в 1нших вар1антах, що наведен! вище.
Предыдущая << 1 .. 35 36 37 38 39 40 < 41 > 42 43 44 45 46 47 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100