Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 40

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 34 35 36 37 38 39 < 40 > 41 42 43 44 45 46 .. 217 >> Следующая


У заробтий пла™ як форм1 доход1в найманих пращвниюв закладений значний мотивацшний потенщал. Намагання лю-дини покращити свш добробут, задовольнити р1зномаштш потреби спонукае й до активно! трудово! д1яльнос™, пщвищення якост1 робочо! сили, повшшо! реал1заци свого трудового потенщалу, б1лыио! результативное™ пращ. За таких умов зароб1т-на плата мае стати основною ланкою мотиваци високоефектив-но! пращ, встановлення безпосередньо! залежное™ заробггно! плати вщ шлькос™ та якос™ пращ кожного пращвника, його трудового внеску. Отже, до числа основних функщй зароб1тно! плати слщ вщнести мотивуючу.

Як важлива складова ринку пращ зароб1тна плата мае ви-конувати i регулюючу функщю. Ця функщя полягае у вплив1 зароб1тно! плати на сшввщношення м1ж попитом i пропози-щею, на формування персоналу пщприемств, р1вень його за-йнятос™, а також м1жсектор1альну диференщащю зароб1тно! плати. Зазначена функщя е пром1жною м1ж вщтворювальною i мотивуючою, виконуючи стосовно них штегруючу роль з метою досягнення балансу iHTepeciB найманих пращвник1в i роботодавщв.

При визначент шдивщуально! зароб1тно! плати вкрай важ-ливо реал1зувати принцип однаково! винагороди за однакову працю, забезпечити сощальну справедливють. Вирппення цих завдань пов’язане з реал1защею на практищ сощалъны функцп заробггно! плати. В умовах проголошення курсу на становления сощально ор1ентовано! ринково! економши ця функщя на-бувае першорядного значения.

Належне мкще серед шших мае зайняти оптимЬзацшна функщя, суттсть яко! можна висловити таким чином. Заро-б1тна плата як складова соб1вартос™ продукци е чинником мо-тивацп власника до вдосконалення техшчно! бази виробництва, його рацюнал1зацп, пщвищення продуктивное™ пращ. Реа-л1защя ще! функцп на практищ безпосередньо пов’язана також i3 запровадженням прогресивних форм i систем зароб1тно! плати, удосконаленням ycix елемент1в оплати пращ.

Основш функцп зароб1тно! плати ™сно взаемопов’язат та лише за !х сукупно! наявнос™ досягаеться ефективна оргашзащя

130
Оплата пращ

ларобггно! плати. Протиставлення, а тим бшыпе гшертроф1я будь-яко! з них неминуче призводить до кризових явищ в еко-иомпц.

Основт функцп зароб1тно! плати ьлюструе рис. 5.1.

5.2. Елементи оргашзаци заробшно? плати

Процес формування зароб1тно! плати не е одномоментним актом, в1н мае складну багатор1вневу структуру. Можна виокре-мити два основт pieni формування шдив1дуально! зароб1тно! плати. Перший — це ринок пращ, на якому роботодавець i на-й маний пращвник ведуть переговори i домовляються щодо умов кутвлЬпродажу послуг робочо! сили. Результатом тако! домов-neHocTi с укладення трудового договору (контракту, угоди), в якому закршлюеться трудова функщя пращвника та розм1р тарифно! ставки (посадового окладу). Укладення трудового договору означав поширення на найманого пращвника також i норм колективного договору, а отже, й загального порядку та умов истановлення доплат, надбавок, шших вид1в постшних чи одно-разових винагород. На другому pieni — безпосередньо на пщ-при0мств1 (структурному шдроздШ) — вщбуваеться “мате-pi ал1защя” умов кутвлЬпродажу робочо! сили встановленням трудового регламенту, норм трудових витрат, доведениям нор-мованих завдань, конкретних показнишв та умов премиовання, порядку шдвищення чи зниження винагороди залежно в1д шди-шдуальних i колективних результат1в д1яльност1 тощо. На прак-тищ ця “матер1ал1защя” здшснюеться через запровадження мехатзму диференщаци шдивщуально! зароб1тно! плати. Ди-ференщащя заробггно! плати е похщною вщ комплексного вп липу щлого ряду сощально-економ1чних чинник1в.

Т1сним е зв’язок заробггно! плати 3i складшстю виконуеа-них po6im, !х вщповщальшстю. За високо! складност1 та вщпо-|цдальност1 po6iT в1д цращвника вимагаеться больше знань, до-•1пду, навичок, ф1зичних i розумових зусиль. Послуги як1сш-nio'i робочо! сили мають оплачуватися за аналопею з будь-яким inniHM як1сним товаром за тдвищеними розщнками.

Зароб1тна плата як форма вартост1 (щни) послуг робочо! сили лначною Mipoio залежить в1д резулыпат1в виробництва, у тому

131

Рис. 5.1. Функци заробткн плати

Глава 5

числ1 як шдивщуальних, так i кшцевих, що характеризують д1яльшсть пщприемства в щлому.

Серед сощально-економ1чних чиннишв диференщаци заро-6iTHoi плати вщцлимо i такий, як компенсацшна рЬзниця у за-роб1тнш плать Пращвники отримують б1лып високу зароб1тну плату, якщо працюють у несприятливих, шкщливих для здо-ров’я умовах або якщо !хня праця пов’язана i3 ризиком. До чиннишв диференщаци винагороди за послуги пращ, що мають компенсащйний характер, належать малоприемшсть та непрестижшсть деяких вид1в роботи. Зароб1тна плата за виконання таких роб1т м1стить певну надбавку, компенсацно за !хню неприваб л ивють.

Т1сним i одночасно суперечливим е зв’язок зароб1тно! плати як складово! щни послуг робочо! сили з шшими складовими ринку пращ. Закони функцюнування економши ринкового типу унеможливлюють “призначення” зароб1тно! плати з боку окремих суб’ект1в ринкових вщносин. И формування на принципах щни товару “послуги робочо! сили”, як i будь-якого шшо-го товару, здшснюеться на ринку, а саме на ринку пращ. Вщхи-лення щни послуг робочо! сили вщ и природно! вартост1 е, як правило, наслщком дй чинншав ринкового характеру — не-вщповщност1 попиту i пропозици робочо! сили, наявност1 на ринку пращ недосконало! конкуренцй, що створюеться завдя-ки монопольному становищу продавщв або покупщв послуг робочо! сили у певному сегмент цього ринку. Одночасно на рин-кову вартють послуг робочо! сили впливають деяш чинники неринкового характеру, як наприклад:
Предыдущая << 1 .. 34 35 36 37 38 39 < 40 > 41 42 43 44 45 46 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100