Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 4

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 217 >> Следующая


До недавнього часу студенти техшчних спещальностей тра-дищйно вивчали окрем1 дисциплши “Економша тдприемства” та “Оргашзащя i планування виробництва”, для вивчення яких видавались окрем1 тдручники i навчальш поыбники. KpiM того, треба зазначити, що останшм часом видано багато навчальних пос1бник1в “Економша тдприемства”, але практично Bci вони призначеш для студенев економ1чних спещальностей. Пос1бни-ки та тдручники “Оргашзащя i планування виробництва” для студенев техшчних спещальностей в останш десять рок1в в Укра!ш не видавалися. Автори поставили за мету створити ком-плексний тдручник “Економша та оргашзащя виробництва” для студент1в машинобуд1вних спещальностей.

Економша (вщ грец. oikonomike — мистецтво ведения господарства) в сучасних умовах набула подвшного розумшня. По-першеу економша — це нащональне господарство держави, репону, области м1ста, села, тобто сукупшсть тдприемств про-мисловост1, сшьського господарства, торг1вл1, транспорту, Bcix вид1в трудово! д1яльност1 людей, що забезпечують 1м матерЬ альт умови життя. По друге, економша — це сукупшсть ме-тод1в ефективного використання виробничого потенщалу для досягнення максимальних результате господарсько! д1яль-ност1. Таке розумшня економши е насл1дком обмеження ре-cypciB життед1яльност1 людей — ыльськогосподарських упдь, корисних копалин, води, палива, енергп, а також можливос-тей людини, и катталу. Тому ефективне використання обме-жених pecypciB для задоволення конкретних потреб — першо-чергове завдання кожного суб’екта господарювання.

Оргашзащя (з франц. organisation — сполучення когось або чогось у едине щле) у загальному розумшш — сполучення окре-мих елемент1в щлого у npocTopi й 4aci. Оргашзащя притаманна

М
Вступ

yciM сферам живого i неживого свиу, у тому числи оргашзащя Сонячно! системи, оргашзащя навчального процесу, оргашзащя надання шженерам друго! — економ1чно! — осв1ти тощо.

Оргашзащя виробництва — координащя та оптим1защя в 4aci та npocTopi процес1в пращ та матер1альних елемент1в виробництва з метою створення оргашзацшних передумов для до-сягнення максимальних результате господарсько! д1яльность Як вид д1яльност1 оргашзащя виробництва мае подвшне трак-тування. 3 одного боку, це зв’язок i взаемод1я пращ та мате-р1альних елемент1в виробництва в 4aci та просторь Таке понят-тя характеризуе етап оргашзаци виробництва в конкретних умовах або його оргашзовашсть. 3 другого боку, це процес створення та удосконалення ращональних зв’язшв i взаемодп м1ж елементами виробництва.

Предметом економши та оргашзаци виробництва як навчального курсу е сукупшсть форм i метод1в ефективно! вироб-ничо1 господарсько! д1яльност1, що Грунтуеться на досягнен-нях науки i передового досвщу з урахуванням галузевих особ-ливостей в умовах чинного законодавства Украши.

Объектом вивчення курсу “Економша та оргашзащя виробництва” е машинобуд1вне шдприемство у широкому розумшш ще! комплексно! галузь

Вивчення курсу “Економша та оргашзащя виробництва” передбачае здобуття студентами знань сутност1 економ1чного мехашзму д1яльност1 пщприемств р1зних форм власшхги, оргаш-зацшних основ створення i функщонування сучасного виробництва, планування po6iT, оволодшня методами розрахунку й об^рунтування шженерних та господарських piineHb, досягнен-ня найвищих результате роботи.

Основне завдання економ1чних дисциплш полягае у розвит-ку економшо-оргашзацшного мислення майбутшх шженер1в. Це зумовлено тим, що !хня праця полягае у систематичному при-йнятт1 конструкторських, технолопчних, оргашзацшних та 1нших piineHb в умовах постшних змш внутр1шшх i зовшшшх чинниюв д1яльность Тому економ1чн1 дисциплши не можуть бути набором готових рецепт1в, а мають м1стити Ti правила, рекомендации якими повинен керуватися спещал1ст у свош повсякденшй творчш д1яльност1.

Економшо-оргашзацшне мислення — це сукупшсть передумов у поведшщ фах1вщв в1дпов1дно до ixHix iHTepeciB. По-перше, фах1вщ здшснюють Ti дп, що, на 1хню думку, принесуть найбить-

15
Вступ

шу користь справь По-друге, фах1вщ завжди вибирають з мож-ливих вар1ант1в дш, а осюльки виб1р поодае важливе м1сце в еко-ном1щ та оргашзаци, то необхщно зосереджувати увагу на тому, як зробити правильный виб1р. По-трете, передбачаеться, що фахЬ вець д1е, зважаючи на плюси i мшуси можливих вар1ант1в, а та-кож вчиться на помилках. По-четверте, виб1р шженерних piineHb завжди роблять шдивщууми, тому треба розчленяти колективне р1шення на р1шення окремих фах1вщв, яш входять до цього ко-лективу. По-п’яте, фах1вщ, що д1ють у cboix iHTepecax, створю-ють можливост1 вибору для шших фах1вщв. Колективна коорди-нащя — це процес безперервно! взаемодп спещал1ст1в в умовах обг'рунтованих взаемообумовлених рииень.

Економ1ка та оргашзащя пов’язаш, з одного боку, з основами економ1чно! Teopii, з другого — з техшчними дисцишпна-ми, що мають об’ектами вивчення технологи виробництва, машини, апарати, прилади, електронш системи, процеси кон-струювання, проектування та ш.

Автори спод1ваються, що пщручник сприятиме формуван-ню економжо-оргашзацшного мислення фах1вщв i допоможе використовувати здобут1 знания для яшсного виконання cboix професшних обов’язюв.
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100