Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 39

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 33 34 35 36 37 38 < 39 > 40 41 42 43 44 45 .. 217 >> Следующая


Bidnoeidb: 9,2 %.

126
Глава 5

ОПЛАТА ПРАЩ

5.1. ЗаробЬтна плата: суттсть, функцп.

5.2. Елементи оргатзаци заробЬтног плати.

5.3. Тарифна система оплати пращ.

5.4. Система оплати пращ.

5.5. Премтвання персоналу.

КлючовЬ поняття i тер мши: заробШна плата (основна, додаткова); функцп заробШног плати; тарифна система; тарифт ставки; тарифт сЬтки; довЬдник квалЬфтащйних характеристик; системи оплати пращ; показники и умови премтвання.

Студент повинен втти: обирати форми оплати пращ; встановлювати умови премтвання; розраховувати заробЬт-ну плату персоналу.

127
Глава 5

5.1. Заробйна плата: сутшсть, функцп

Зароб1тна плата як еконоиична категория i елемент системи господарювання належить до числа найскладтших. У шй вщо-бражаються вщносини виробництва i розпсдолу, взаемод1я р1зних носив економ1чних iHTepeciB, стушнь розвитку продуктивних сил i зригост1 сощально-трудових вщносин та багато шших ас-пект1в життя сустльства. У сучаснш змхшанш економиц, яка г*рунтуеться на багатоматтност1 форм власност1 й господарювання, послуги робочо! сили е р1зновидом товару. Тому суттсть зароб1тно! плати слщ розглядати як вихщну в процес1 з’ясу-вання природи зароб1тно! плати. Необх1дно також урахувати, що: по-перше, зароб1тна плата формуеться на перетит виробництва та вщносин обмшу робочо! сил**; по-друге, зароб1тна плата мае забезпечувати об’ективно необхщний для вщтворення робочо! сили й ефективного функцюнування виробництва обсяг життевих благ, як1 пращвник мае отримати в обмш за виконану роботу; по-трете, заробггна плата е водночас i макро-,

i мшроеконом1чною категор1ею; по-четверте, зароб1тна плата — це важлива складова виробництва, ii рхвень пов’язаний як з потребами пращвника, так i з самим процесом виробництва, його результатом, осшльки джерела коптв на вщтворення робочо! сили створюються у сфер1 виробництва, а !х формування не виходить за меж1 конкретного пщприемства. Спираючись на щ вихщт положения, маемо можлив1сть розкрити суттсть заробггно! плати, яку слщ розглядати принаймт з п’яти по-зищй.

По-перше, зароб1тна плата — це економ1чна категор1я, що вщображае вщносини м1ж власником пщприемства (або його представником) i найманим пращвником з приводу розподшу новостворено! вартост1 (доходу). По друге, зароб1тна плата — це винагорода, яку за трудовим договором власник або уповно-важений ним орган сплачуе пращвников1 за виконану роботу. По-трете, заробггна плата — це елемент ринку пращ, щна, за якою найманий пращвник продае послуги робочо! сили. 3 огляду на це зароб1тна плата виражае ринкову варт1сть використання наймано! робочо! сили. По-четверте, для найманого пращвника зароб1тна плата — це його трудовий дохщ, який

128
Оплата npaui

eiH отримуе в результат! реал1зацй здатност1 до пращ та який мае забезпечити объективно необхщне вщтворення робочо! сили. По-п’яте, для пщприемства зароб1тна плата — це елемент ви-трат на виробництво, що включаються до соб1вартост1 про-дукцп, po6iT (послуг), i водночас головний чинник забезпечен-ня матер1ально*1 заштересованост1 пращвниюв у досягненш високих кшцевих результате пращ.

Вщповщно до Закону Украши “Про оплату пращ” заробггна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виражент, яку за трудовим договором власник або уповнова-жений ним орган виплачуе пращвников1 за виконану ним роботу. Вщповщно до чинних нормативних акт1в зароб1тна плата под1ляеться на основну, додаткову, mini заохочувальш та ком-пенсацшт виплати.

Основна заробШна плата — це винагорода за виконану роботу вщповщно до встановлених норм пращ (норм часу, виро-б1тку, обслуговування, посадових обов’язк1в). II встановлюють у вигляд1 тарифних ставок (оклад1в) i вщрядних розщнок для роб1тник1в та посадових оклад1в для службовщв.

Додаткова заробШна плата — це винагорода за працю понад установлен! норми, за трудов! устхи та винахщливють i за особлив1 умови пращ. Вона включае доплати, надбавки, га-рантшш та компенсацшт виплати, передбачеш чинним зако-нодавством; премп, пов’язаш з виконанням виробничих зав-дань i функщй.

До irnuux заохочувальних i компенсацшних виплат належать виплати у форм1 винагород за пщсумками роботи за piK, преми за спещальними системами i положениями, компенсацп та iHuii rpomoBi й матер1альш виплати, непередбачет актами чинного законодавства або як1 провадяться понад встановлеш зазначеними актами норми.

Винятково важлива роль заробггно! плати у функщонуванш економши обумовлена тим, що вона мае одночасно та однаково ефективно виконувати ряд сустльно значимих функщй. Отже, функщя зароб1тно1 плати — це и призначення i роль як скла-дово! сфери практично! д1яльност1 щодо узгодження i peani-зацп iHTepeciB головних суб’ект1в сощально-трудових вщносин

— найманих пращвниюв i роботодавщв.

Першорядне значения серед основних фундаментальних функщй 3apo6iTHoi плати займае вЬдтворювальна. Зароб1тна

5 6 585

129
Глава 5

плата е основним джерелом коптв на вщтворення робочо! сили, а отже, ix параметри мають формуватися на ochobI варткшо! концепцп ощнювання послуг робочо! сили.
Предыдущая << 1 .. 33 34 35 36 37 38 < 39 > 40 41 42 43 44 45 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100