Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 38

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 217 >> Следующая


9. Охарактеризуйте вироб1ток як один з показнишв продуктивное™ пращ.

10. У чому полягае класифшащя чиннишв зростання продуктивное™ пращ на пщприемств!?

11. Яке значения мае вплив шженер1в на пщвищення продуктивное™ пращ на стад1ях розробки та виробництва продукци?

Завдання з розв’язанням

Визначити вироб1ток на одного пращвника машинобуддвно-го тдприемства у зв1тному рощ та його вщносне зростання, якщо вщомо, що в цьому рощ було 240 робочих дтв, р1чний вироб1ток у базовому рощ становив 130 тис. грн на особу. Обсяг випуску продукци пщприемства у звггному рощ становив 234 тис. грн, а трудомйзтшеть виробничо! програми за рахунок

122
Персонал пщприемства та продуктивнють прац1

;щстосування прогресивних технологш знизилася пор1вняно з базовим роком на 9600 людино-дтв.

Розв’язання

Прирют продуктивное™ пращ на пщприемств! у звггному рощ стосовно базового року можна розрахувати за формулою

А Ч

А П=-------=е---ЮО.

Ч -А Ч

вих заг

Вихщну чисельтсть пращвнитв у звтюму рощ можна обчислити як вщношення обсягу випуску продукци в цьому рощ до базового р1вня виробггку:

= 2-4- 00- = 1800 oci6.

130

Обчислюемо економ1ю чисельносй за рахунок зниження трудом1сткост1 виробничо'1 програми:

9600

Д^таг=—— = 40°СШ.

звг 240

Прир1ст продуктивное™ пращ становитиме:

MI’=mho100 = 2’3%-

Таким чином, виробйюк на одного пращвника у звтюму pon,i буде дор1внювати:

„ 130 102,3

В„ =---------= 133 тис. грн на о/у рш.

100

123
Завдання для самостшного виршення

Завдання 1

Р1чна виробнича програма промислового пщприемства “Ком-пресор” — 15 тис. вироб1в. Норма часу на виготовлення одного виробу 28 нормо-год. Плануеться перевиконання норм виробЬ тку на 15 %. Ефективний р1чний фонд робочого часу одного пращвника становить 1860 год. Визначити потребу пщприемства в основних роб1тниках на плановий piK.

Bidnoeidb: 196 oci6.

Завдання 2

Середньооблшова чисельтсть промислово-виробничого персоналу на машинобуддвному пщприемств! у базовому рощ становила 2500 oci6, випуск товарно! продукци — 25 570 тис. грн. У плановому рощ обсяг товарно! продукци мае становити 26 800 тис. грн, а продуктивтстъ пращ пщвищиться на 6 %. Визначити: 1) р1вень продуктивное™ пращ у базовому i плановому роках; 2) чисельтсть промислово-виробничого персоналу, очжувану в плановому рощ.

Bidnoeidb: 10 228 грн; 10 842 грн; 2472 особи.

Завдання 3

Промислове пщприемство виготовляе вироби з пластмаси. Р1чний обсяг виробництва вироб1в — 892 тис. шт., а тру-домюттсть виробу — 0,35 нормо-год. Триватпсть робочо! змши 8 годин при однозмшному режим1 роботи. Внутр1шньозмшт витрати часу з вини роб1тник1в — 1,5 %, а на регламентоват просто! — 3 %. Середтй вщеоток виконання норм вироб1тку — 105 %. Визначити необхщну чисельтсть робггншав-вщряд-ник1в, якщо к1лыисть робочих дтв на piK становить 240.

Bidnoeidb: 162 особи.

124
11(фсонал пщприемства та продуктивнють прац1

Завдання 4

Обсяг виробничо! програми пщприемства в базовому nepiofli гтпновив 386 млн грн, а в плановому nepiofli зросте на 12 %. Пиробтж на одного пращвника в базовому перюд1 становив У. А млн грн. За рахунок удосконалення оргашзаци виробницт-т чисельтсть промислово-виробничого персоналу зменшить-<•51 в плановому nepiofli на 10 oci6. Визначити npnpicT продуктивное™. пращ та чисельтсть пращвнишв на пщприемств! в плановому першдь

Bidnoeidb: 5,9 %; 180 oci6.

Завдання 5

На обробку детал1 витрачалось 18 хв. Шел я перегляду норм часу на обробку детал1 норма становила 15 хв. Обчислити, на <чильки вщеотшв знизилась трудом1стк1сть роботи i зросла продуктившсть пращ. Тривал1сть змши — 8 год.

Bidnoeidb: 16,7 %; 20 %.

Завдання 6

На промисловому тдприемств! ратше за допомогою утвер-елльного устаткування 169 робггнитв виробляли 850 тис. оди-ниць продукци. Шсля впровадження автоматизовано! лши чисельтсть виробничого персоналу скоротилася до 86 oci6.

< )бчислити пщвищення продуктивное™ пращ внаслщок авто-матизаци виробництва продукци.

Bidnoeidb: 96 %.

Завдання 7

Визначити прир1ст продуктивное™ пращ на промисловому шдприемств1 в плановому рощ за рахунок зниження трудо-MicTKocTi продукци за даними, наведеними у табл. 4.2.

125
Глава 4

Таблиця 4.2

Bnpi6 Трудом1стк1сть одного виробу, нормо-год Обсяг випуску продукци згщно з планом, шт.
Зв1тний pin Плановий piK
Гайка 0,7 0,68 110 000
Штуцер 0,92 0,85 90 000
Шток 1,03 0,9 82 000

Bidnoeidb: 8,5 %.

Завдання 8

Визначити npnpicT обсягу виробництва продукци пщприем-ства за рахунок пщвищення продуктивности, пращ у званому рощ, використовуючи наступт показники з табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Показник Значения показника
Базовий piK Звггний piK
Обсяг валовоХ продукци, тис. грн 21300 23 600
Середньооблшова чисельшсть робггншав, oci6 526 548

Bidnoeidb: 61,1 %.

Завдання 9

Обсяг виробництва продукци промислового пщприемства у минулому рощ становив 493,5 млн грн. Плануеться зб1льшити обсяг випуску продукци на 6 %. Чисельшсть пращвнитв у минулому рощ складала 750 oci6, а планом передбачено за рахунок пщвищення техтчного р1вня виробництва скоротити чисел ьншть на 22 особи. Визначити заплановане зростання про-дуктивност1 пращ на тдприемствЬ
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100