Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 37

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 217 >> Следующая


— розраховують змшу (зменшення, зростання) вихщно! чи-сельност1 пращвнишв пщ впливом окремих чинншав продук-тивност1 пращ, а також сумарну змшу чисельност1 (Ч^заг);

— розраховують загальний прирют продуктивное^ пращ в плановому перюд1 (Ппл) стосовно базового перюду.

Дал1 розглянемо факторний метод прогнозування продук-тивност1 пращ через економ1ю чисельност1 пращвнишв пщ впливом р1зних чинник1в. Розрахунки змшювання вихщно! чисельност1 пращвнтив за чинниками продуктивное^ пращ здшснюють, як правило, через пор1вняння витрат пращ на весь обсяг продукци (послуг) за розрахунковими та базовими умо-вами д1яльност1 вщповщних категорш та груп пращвник1в.

Так, наприклад, економпо чисельност1 пращвниюв за рахунок запровадження ново! технши, прогресивно! технологи для пщвищення техшчного р1вня виробництва (^техн) можна обчис-лювати за такою формулою:

А ГГ ^1 ^2 )^ПЛ ъг /Л 1 л\

техн =—---------Кч' (4Л°)

рп^вн

j\etl,t2 — трудом^ттсть виготовлення одинищ продукци вщпо-нщно до i п1сля впровадження техшчного заходу, нормо-год;

ЫПЛ — плановий обсяг випуску продукци, од.;

Кч — коеф1щент часу, який визначаеться шляхом деления кшькост1 мшящв ди заходу в плановому рощ на 12.

Змша чисельносп. роб1тник1в у зв’язку 3i структурними зрушен-нями у виробничш nporpaMi (AV зр) визначаеться за формулою

АЧ = (4 11)

“ ^стр.зр гг ЪГ ’

1 рп^вн

^б» ^пл — трудом!стк1сть 1 млн грн продукци в базовому i плановому перюдах, нормо-год;

(?пл — плановий обсяг випуску продукци, млн грн.

119
Глава 4

EKOHOMiK) чисельност! робггниюв в результат! полшшення використання робочого часу (А?роб час) можна обчислити:

ATT _Дпл^Д± И у* и’ (4 12)

роб.час — д ЮО ВП>

де Дпл, Дб — число робочих дтв, вщпрацьованих в середньому одним робггником вщповщно в плановому i базовому перюдах;

Яроб — частка роб1тниюв у базовш чисельност1 промислово-виробничого персоналу, %;

Ч'пвп — вихщна чисельтсть ПВП, скоригована з урахуванням впливу структурних зрушень у виробництву oei6.

Загальну економпо чисельност1 пращвниюв (А Ч3йг) знахо-дять як суму економп чисельност1 за кожним i3 чинншив.

Вплив економ1чних та сощальних чинниюв на економио чисельност1 та вщповщне зростання продуктивное™ пращ визначають на пщстав1 експертних ощнок, ситуащйного анал1зу, зютавлення з аналогами тощо.

Розрахунок приросту продуктивное™ пращ у плановому nepiofli (АПил ) стосовно базового перюду можна здшенити за формулою

АПпя =—----------100. (4.13)

Ч -АЧ

вих заг

Вихщну чисельшсть промислово-виробничого персоналу в плановому nepiofli (Чвпх) можна визначити таким чином:

Ч = ЧблаК°, (4.14)

100

де К0 — темпи зростання обсягу виробництва в плановому период i, %.

Якщо е вщомою змша трудолйсткостч виробничо! програми в щлому, то можливу змшу продуктивное^ пращ на пщприемств! в плановому рощ можна обчислити за формулою

Ш = АГп-?Я?Е 100, (4.15)

" 100-ДТпрогр

120
Персонал пщприемства та продуктившсть npaui

де АПп — можливий прир1ст або зниження продуктивное™ пращ в плановому рощ, %;

А^прогр — вщсоток зменшення або збшыпення трудом1ет-кост1 виробничо! програми в плановому рощ, %.

де АЕроб час — економ1я (зростання) затрат робочого часу на виконання виробничо! програми в базовому рощ, нормо-год;

^прогр. б — трудом1стк1сть виробничо! програми в базовому рощ, нормо-год.

Важливим елементом економ1чного анал1зу е розрахунок можливого приросту обсягу виробництва продукци за рахунок пщвищення продуктивное™ пращ, який можна здшенити, ко-ристуючись залежшетю:

де AQnn — npnpicT обсягу виробництва продукци за рахунок шдвшцення продуктивное™ пращ, %;

АЧ — прир1ст чисельнос™ пращвниюв, %;

AQ — загальний прир1ст обсягу виробництва, %.

Для найповнипого використання резерв1в зростання продуктивное™ пращ на пщприемствах розробляють програми управлшня продуктивтстю. У цих програмах зазначаються види резерв1в, конкретш термши i заходи щодо !х виявлення та реа-.»пзаци, плануються витрати на щ заходи й очшуваний еконо-М1чний ефект вщ !х впровадження, призначаються вщповЬ альт виконавщ, розробляються системи мотивацп пращв-ник1в до досягнення запланованого р1вня продуктивное™ пращ.

АГ,

прогр

——^———-100,

т

1 пппгп fi

прогр.б

(4.16)

(4.17)

121
Глава 4

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

1. У чому полягае суть понять “трудов! ресурси”, ‘‘персонал тдприемства”?

2. Проанал1зуйте склад персоналу пщприемства за характером виконуваних функцш.

3. 3 яких основних елемент1в складаеться система управлшня персоналом пщприемства?

4. Розкрийте зм1ст класифшацп промислового персоналу за профес1ями, спещальностями, квал1фшащею.

5. Охарактеризуйте складов! сучасно! кадрово! пол1тики пщприемства та процес вщбору персоналу.

6. Розкрийте методику визначення чисельнос™ окремих категорш пращвнитв пщприемства.

7. Як1 особливос™ складання балансу робочого часу серед-ньооблшового пращвника вам вщом1?

8. Назвггь i охарактеризуйте методи визначення та показники р1вня продуктивное™ пращ на пщприемствь
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100