Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 36

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 217 >> Следующая


Рис. 4.3. Методи визначення та показники р1вня продуктивное^ пращ

паливо з теплотворною здаттстю 7000 ккал/кг). Проте засто-ування цих показншив досить обмежене.

Для ощнювання р1вня вироб1тку на окремих робочих м1сцях, Д1льницях, цехах, що випускають р1знорщну продукщю, та за инявност1 значних обсяг1в незавершеного виробництва, яке мтожливо вим1ряти у натуральних та грошових одиницях, иикористовують mpydoei показники. У цих показниках для характеристики обсягу виробництва застосовують норми тру-

115
Глава 4

дових витрат у нормо-годинах. Щ показники застосовуються на пщприемствах для визначення чисельност1 робтштв i по-требують вщповщно! науково! об^рунтованост! використовува-них норм.

Найб1льш ушверсальними й поширеними е BapTicHi показники. BapmicHUMU називають показники вироб1тку, у яких обсяг продукци вим1рюеться грошовими одиницями. Вони да-ють змогу пор1внювати продуктившсть пращ на пщприемствах

з р1зномаштною продукщею, що випускаеться, i послугами, що надаються. Для забезпечення точност1 визначення продуктив-ност1 пращ (особливо и динамши) за варт1сними показниками слщ ураховувати вплив на и р1вень передуем цшового чинни-ка. Так, необ^рунтоване завищення щни продукци монополЬ стами призводить до фштивного зростання продуктивное^ пращ.

4.5. Чинники та резерви зростання продуктивное™ пращ

Чинники змшювання певного показника — це сукупшсть ycix рушшних сил i причин, що визначають динамшу цього показника. Вщповщно чинники зростання продуктивное^ пращ — це вся сукупшсть рушшних сил i причин, що сприя-ють зб1льшенню продуктивное^ пращ. Оскигьки зростання продуктивное^ пращ мае важливе значения як для кожного пщприемства зокрема, так i для сусшльства в цдлому, вивчення чиннишв i пошук резерв1в цього зростання стае важливим завданням економ1чно! теорп та практики.

Щлеспрямоване управлшня продуктившетю пращ, розроблення конкретних програм ефектившшого вик ористання трудового потенщалу пщприемства потребують ч1тко! класифшаци чинншав продуктивное^ пращ. 3 огляду на можливост1 впли-ву на д1яльшсть пщприемства та за р1внем керованост1 Bci чинники зростання продуктивное^ пращ можна подЪшти на дв! групи — зовнинш та внутр1шш.

До групи зовтштх чиннитв належать Ti, що объективно перебувають поза сферою управлшня окремого пщприемства (загальнодержавш та загальноеконом1чш — -законодавство,

116
Персонал пщприемства та продуктивнють npaui

полггика, ринкова шфраструктура; конкуренщя; макрострук-турш зрушення в сусшльствц культура i моральшсть; природш ресурси), а до enympiiunix — Ti, на яш пщприемство може безпосередньо впливати (характер продукци, технша i технология; матер1али й енерпя; персонал, оргашзащя виробництва i пращ, шновацп, система мотиваци тощо). Проте зовнинш чинники теж мають для шдприемства важливе господарське значения. Урахувавши ix, можна г'рунтовнипе мотивувати вщ-повщш управлшсьш ршення, яш дають змогу виробити стра-теГ1ю пщвищення пpoдyктивнocтi пращ.

KpiM наведено! системно! класифшацн, у практищ господарювання для анал1тичних щлей та укрупнених розрахуншв можуть використовуватися й mini штегроваш групування чин-пишв зростання продуктивное^ пращ на пщприемствах. У машинобуд1вному виробництв1 дощльно використовувати таш уаагальнеш групи чиннишв зростання продуктивное™ пращ:

— матерЬалъно-техшчт (удосконалення техшки й технологи, застосування нових вид1в сировини та матер1ал1в);

— оргашзащйт (поглиблення cпeцiaлiзaцii, комбшування, идосконалення системи управлшня, оргашзаци пращ);

— економЬчт (удосконалення метод1в планування, систем оплати пращ, участ1 пращвнишв у прибутках);

— сощальт (створення належного морально-психолопчно-

клiмaтy, нeмaтepiaльнe заохочення, полшшення системи

тдготовки та перепщготовки персоналу тощо);

— структурт, галузевЬ й irnui факторы (введения та освоен-пн нових виробництв, змша структури виробництва);

— природш умови та географЬчнерозташування тдприемств.

У практищ реального управлшня пщприемством завжди е

п ктуальною необхщшеть кшьшеного визначення впливу окремих ч п I шишв на р1вень продуктивное^ пращ. Розрахунки г'рунтують-«• и на виявленшрезерв1в (невикористаних можливостей) зростан-и >i продуктивное^ пращ, що виявляються як у npocTopi (для ycix чинок пщприемства), так i в 4aci (за календарним графжом ix можливого використання). KuibKicHo резерви можна визначити як р1зницю мiж максимально можливим i реально досягнутим pi пнем продуктивное^ пращ у конкретний момент часу.

Кшьшсний вплив окремих чиннишв детал1зують за схемою, показаною на рис. 4.4, а !хнш загальний вплив на змши про-дуктивност1 пращ на n^npneMCTBi визначають таким чином:

117
Групи чиннию.в зростання продуктивност1 пращ

Глава 4

Рис. 4.4. Класифшащя чиннишв для розрахунку можливого зростання продуктивное^ пращ на тдприемств!

118
Персонал пщприемства та продуктивнють прац!

— встановлюють вихщну чисельтсть промислово-виробничого персоналу в розрахунковому nepiofli (^вих), тобто умовну чисельтсть, потр1бну для забезпечення планового обсягу виробництва за умови збереження базового р1вня вироб1тку про-дукци на одного пращвника;
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100