Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 35

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 217 >> Следующая


пг тг К

л.р= °°м я°. (4.7)

Но6

111
Глава 4

де т0 — кшыасть одиниць устаткування, що обслуговуеться; лзм — к1лькк:ть зм1н роботи устаткування на добу;

Но6 — норма обслуговування одинищ устаткування (машини), тобто шлыасть об’екйв на одного роб1тника, од.;

Кяо — коефщ1ент переведения явочно! чисельносй в облшо-ву, який розраховують за формулою

юо

Кяо =--------, (4.8)

(100-0

де f — плановий ввдсоток невиход1в роб1тник1в на роботу.

Таблиця 4.1. Баланс робочого часу середньооблшового пращв-ника

Елемент робочого часу Очжуваш результати
Юльюсть календарних дтв 365
Вихщт та святков1 дт 114
Номшальний фонд робочого часу, дтв 251
Невиходи на роботу, дтв 34
3 них:
чергов1 вщпустки 21
у зв’язку з непрацездаттстю 5
виконання державних обов’язшв 2
з дозволу адмшктраци 1
додатков1 в1дпустки 3
прогули 1
щлодобов1 просто! 1
Явочний робочий час, дтв 217
Номшальна тривал1сть робочого дня, год 8,0
Внутриыньозмшт втрати робочого часу,
год 0,5
Фактична тривал1сть робочого дня, год 7,50
Ефективний фонд робочого часу за pin, год 1627,5

112
Персонал пщприемства та продуктивнють npaui

Планову чисельтсть роб1тншав (в основному допом1жних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомюткють po6iT, визначають за формулою

Чпп.л=пр*пзяКт, (4.9)

де прм — юлыисть робочих мюць допом1жних робггниюв.

Чисельтсть управлшського персоналу (кер1вник1в, фа-х1вщв, службовщв) визначають за типовим штатним розкладом (схемами, моделями), виробленими наукою управлшня та практикою у т1й чи шшш сфер1 д1яльност1. Шлькють пращв-ник1в управлшня у кожнш rpyni визначають згщно з диочими нормативами чисельност1 на пщприемствь

4.4. Продуктивтстъ пращ, показники та методи

•••

и визначення

Продуктившсть пращ — це показник и ефективносту результативности що характеризуеться стввщношенням обсягу продукци, po6iT чи послуг, з одного боку, та кьлькютю пращ, витрачено! на виробництво цього обсягу, з шшого.

Продуктившсть передбачае ефективне, рацюнальне використання не лише пращ, але й ycix шших pecypciB — катталу, землу сировини, матер1ал1в, енерги, шформацп. Ось чому, визначаючи полггику та стратегио будь-якого пщприемства й анал1зуючи продуктивнють пращ, обов’язково зютавляють продуктивнють пращ з р1внем використання шших чинниюв виробництва. Разом з тим, якють та продуктивнють б1лыиост1 цих чиннишв безпосередньо залежить вщ якост1 трудових ре-(•ypciB та р1вня використання 1хнього потенщалу.

Розр1зняють шдивщуальну, локальну та суспьльну продук-гившсть пращ.

Пщ тдивЬдуальною продуктившстю пращ розум1ють продуктивнють пращ окремих пращвнишв на конкретнш дьльнищ ииробництва. Локальна продуктившсть пращ становить серед-ню продуктивнють пращ по окремш дгльнищ, цеху, пщприем-гтву або галузь Сустльна продуктившсть пращ — це середтй

113
Глава 4

р1вень продуктивное!! пращ в нащональному господарств1 в щлому.

Залежно вщ прямого чи оберненого сшввщношення обсягу продукци, po6iT або послуг та шлькост1 пращ, затрачено! на виробництво цього обсягу, вир1зняють два показники р1вня продуктивное^ пращ: вироб1ток i трудомштшеть.

Вироб1ток — це прямий показник р1вня продуктивное^ пращ, що визначаеться шльшетю продукци (обсягом po6iT, послуг), виробленою одним пращвником за одиницю робочого часу (годину, змшу, м1сяць, квартал, piK).

Трудом1стк1сть — це обернений показник р1вня продуктив-ност1 пращ, що характеризуеться юлыастю робочого часу, витраченого на виробництво одинищ продукци (po6iT, послуг).

Якщо показники вироб1тку мають бЪилп узагальнюючий, утверсальний характер, то показники трудом1сткост1 можна розраховувати за окремими видами продукци (послуг) та використовувати для розрахуншв потр1бно! шлькост1 робтшшв, виявлення конкретних резерв1в пщвищення продуктивное^ пращ. Достов1ртсть розрахуншв зростае за визначення пов-но! трудом1сткост1 (технолог1чно!, обслуговування та управлшня).

Р1зноман1тн1сть пщход1в до визначення р1вня продуктив-ност1 пращ залежить вщ специфши д1яльност1 пщприемств або IxHix пщроздиив, мети розрахуншв i фунтуеться на методич-них особливостях (рис. 4.3).

На пщприемств! вироб1ток може визначатися р1зними способами залежно вщ того, якими одиницями вим1рюються обсяг продукци та затрати пращ. Якщо обсяг продукци вим1рюеться натуральними показниками (в штуках, тоннах, метрах тощо), то i вщповщт показники продуктивное^ пращ називаються натуральними. Вони найбЪгып точно вщображають динамшу продуктивное^ пращ, достатньо наочт й показов!, проте мають суттевий недолш — !х неможливо застосувати до р1знорщ-но! продукци. Р1зновидом натуральних показнишв вироб1тку е так зван1 умовно-натуральш вим1рники, використання яких дозволяе розширити можлив1сть застосування цих показнишв. Так, якщо пщприемство випускае шлька вид1в схожо! про-дукци, обсяг випуску можна виразити в умовно-натуральних показниках, що зводить р1зну продукщю до од Hie! одинищ вим1ру (наприклад, pi3Hi види палива перераховують в умовне

114
Персонал пщприемства та продуктивнють npaui
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100