Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 34

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 28 29 30 31 32 33 < 34 > 35 36 37 38 39 40 .. 217 >> Следующая


108
Персонал пщприемства та продуктивнгсть npaui

1 ¦ мств Японп. Витрати американських компанш на переподготовку та пщвищення квал1фшацп персоналу становлять до % прибутку без урахування державних дотащй.

На особливу увагу заслуговуе проблема пщготовки та тдвищення квал1фшащ1 управлшського персоналу. Поруч з розвит-ком i вдосконаленням традицшно! системи вищих навчальних ;тклад1в, галузевих шститупв (центр1в) пщвищення квал1фЬ кяци формуеться альтернативна мережа комерщйних ocBiTHix ляклад1в: б1знес-1шил, шшл менеджменту, пщприемництва, маркетингу тощо. Створення конкуренци в галуз1 осв1ти — явище нормальне, що дае пщприемствам можливють вибору форм пщготовки, як1 вщповщають специфшд та профЪио тих чи шших спещалют1в, кер1внишв.

KpiM перепщготовки управлшського персоналу поза межами пщприемства, оргашзаци короткострокових семшар1в, тре-шнгу за ролями безпосередньо на пщприемству заслуговуе на увагу так званий метод службово!' ротацп, який включае як <-лужбов1 пщвищення, так i перемщення кадр1в.

Перем1щуючи кер1вника низово! ланки з вщдшу до вщдьлу ча строк вщ трьох мюящв до одного року, пщприемство озна-1юмлюе нового кер1вника з багатьма аспектами даяльность Зреш-тою молодий спещалют вивчае найактуальшпп проблеми pi3-м их структурних пщроздипв, з’ясовуе необхщшеть коорди-нацй, неформальну оргашзащю та взаемозв’язок щлей р1зних п1дрозд1л1в.

Нормальне функцюнування будь-якого пщприемства зале-жить вщ р1вня регулювання трудових вщносин, створення умов для запоб1гання або пом’якшення сощальних конфлшт1в. Базою такого регулювання служать трудов! угоди (контракти, договори).

4.3. Визначення чисельносп окремих категорш персоналу пщприемства

Визначення чисельност1 персоналу залежить вщ специфики пщприемства, особливостей його функцюнування, належност1 до певно! галуз1 економши. Щ розрахунки будуть р1зними для тдприемств масового i сершного виробництва та пщприемств

109
Глава 4

одиничного й дослщного виробництва. KpiM того, на пщприемств!, яке докоршно диверсифшуе свою д1яльтсть, таю розра-хунки будуть складшшими, тж на пщприемству що т1льки розширюе обсяги виробництва.

Планування чисельност1 персоналу на промисловому пщприемств! починаеться з ощнювання, що передбачае швента-ризащю робочих мкщь, виявлення к1лькост1 пращвнитв, зад1я-них у кожнш операци, що забезпечуе реал1зацпо кшцево!’ мети (створення продукци, надання послуг). Анал1з i подалыш роз-рахунки проводять за категор1ями пращвнитв (робггники, спещалюти, службовщ, кер1вники), а для кожно! з них — за профес1ями, спещальностями, квал1фшащею. До пращвнитв розумово! д1яльност1 можна застосувати систему швентаризацн трудових навичок або спещальностей, тобто реестращю про-фесшних навичок службовщв i3 зазначенням юлькост1 пращв-ник1в, як1 волод1ють ними.

Розрахунки чисельност1 спираються не лише на юлькюну та якюну ощнку персоналу, але й на можливий р1вень його використання та анал1з чинншив, що впливають на цей р1вень (техтчних, оргатзацшних, сощально-економ1чних).

Об’ектами анал1зу в такому pa3i стають:

— номенклатура виготовлювано! продукци та надання послуг;

— втрати робочого часу та i'x причини;

— характер та пор1вняння технолопчних процес1в i устаткування;

— прогресивтсть i вщповщтсть сучасним вимогам оргаш-зацп пращ та виробництва;

— р1вень мотивацп трудовох д1яльностг,

— норми обслуговування та виробггку, р1вень фактичного виконання норм тощо.

Таким чином, планову чисельтсть персоналу окремих категорш пращвнитв визначають конкретною спецификою 1хньо1 професшно! д1яльност1 та галузевими особливостями функцюнування того чи iHUioro пщприемства. Але у Bcix випадках вона мае базуватися на врахувант можливо! економп витрат пращ за чинниками.

Для визначення загально! чисельност1 промислово-виробни-чого персоналу на плановий перюд використовують метод ко-ригування базово! чисельностк

110
Персонал пщприемства та продуктивнють npaui

Ч AF

Ч АЧ, (4.4)

пл 100

де Чпл — загальна чисельтсть промислово-виробничого персоналу, необхщна для забезпечення планового обсягу виробництва, oci6;

4Q — чисельтсть промислово-виробничого персоналу за ба-зовий перюд, oci6;

AV — плановий темп зростання обсягу виробництва продукци, %;

А Ч — сумарна змша чисельнос™ за факторним розрахунком можливого зростання продуктивное™ пращ, oci6.

Точнипим е метод розрахунку планово! чисельнос™ за тру-домюткютю виробничо! програми:

(4.5)

1 рпЛвн

де Тсум — сумарна трудомюткють виробничо! програми планового року, нормо-год;

Трп — розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного пращвника, год (табл. 4.1);

Квн — середтй коеф1щент виконання норм на тдприемствь Планову чисельтсть основних роб1тник1в (Ч^пл.р) за нормами вироб1тку можна обчислити за такою формулою:

Мл

Члл.р= ™ , (4.6)

вир^ рп^вн

де ЛГПЛ — обсяг продукци на плановий перюд, од.;

^виР — годинна норма вироб1тку одного роби*ника, од. Планову чисельтсть основних робггнишв, зайнятих контролем технолог1чного процесу, управлшням апаратами, машинами, розраховують за нормами обслуговування:
Предыдущая << 1 .. 28 29 30 31 32 33 < 34 > 35 36 37 38 39 40 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100