Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 33

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 217 >> Следующая


104
Персонал пщприемства та продуктивнють npaui

Персонал е одним з головних складових управлшня на piBHi пщприемства. Управлшня персоналом пщприемства охоплюе певт етапи (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Основш елементи системи управлшня персоналом шдприемства

Управлшня персоналом, забезпечення його ефективного никористання потребуе обов’язкового формування системи ощ-шовання ix д1яльность

Слщ розр1зняти явочну, облшову та середньооблшову чи-ггльшсть пращвнишв на пщприемствах. Явочна чисельтсть пключае Bcix пращвнихив, якх з’явилися на роботу. Облтова •ельтсть охоплюе Bcix постшних, тимчасових пращвншав, прийнятих на роботу термшом на один i б1льше дтв незалежно шд того, перебувають вони на робот1, у вщпустках, вщряджен-1П1 х, хворпоть тощо. Середньооблшову чисельтсть пращвнитв

105
Глава 4

за певнии перюд визначають як суму середньомюячног чисель-ност1, подмену на к1лькють мюящв у розрахунковому перюд1. Р1зниця м1ж облшовою та явочною чисельтстю характеризуе резерв (в основному робггниюв), що мае використовуватися для замши тих, що не виходять на роботу з поважних причин.

При оцшювант трудового потенщалу тдприемства використовують зазначеш нижче показники.

Плинтстъ персоналу (Плп):

Ялп=^-, (4.1)

СО

де Чзв — шлыасть звыьнених пращвнитв з р1зних причин, oci6; Чсо — середньооблшова чисельтсть, oci6.

Середтй стаж роботи на певному nidnpueMcmei (Г^):

ТРС=^> (4.2)

СО

де Трсз — загальний стаж роботи (у роках) всього персоналу на певному тдприемств!;

Чсо — середньооблшова чисельтсть, oci6.

СтввЬдношення чиселъностЬ висококвалЬфтованих та ква-лЬфтованихробЬтнитв i загалъноХ тлькостЬ пращвнитв (Кч):

(4.3)

роб

де Чвк — чисельтсть висококвал1фшованих i квшпфшованих роб1тник1в, oci6;

Чро6 — загальна кглыасть роб1тнишв, oci6.

106
Персонал пщприемства та продуктивнгсть npaui

4.2. Ha6ip та подготовка персоналу пщприемства

Кадрова пол1тика пщприемства мае спрямовувати його д1яль-н1сть на ринков1 умови господарювання. Основна и мета полягае у забезпеченш кожного робочого м1сця, кожно! посади персоналом вщповщних професш та спещальностей i належно! квал1фшаци. Кадрова пол1тика, як правило, здшснюеться шсля структурного анал1зу професшно-квал1фшацшного складу персоналу, який базуеться на врахуванш р1вня квал1фЬ кацп, вшового складу, тривалост1 трудового стажу пращв-ник1в тощо.

Кадрова пол1тика щодо набору та пщготовки персоналу пщприемства реал1зуеться службами персоналу (вщд1лами кадр1в) у Ясному ствроб1тництв1 як з кер1вником пщприем-•тва (наприклад, питания загально! стратеги або висування на посади), так i з вщповщними структурними пщрозд1лами пщприемства.

Обсяг po6iT щодо набору персоналу залежить передуем вщ |пзнищ м1ж наявною чисельшстю та майбуттми потребами.

I використовують 30BHiuiHi та внутр1шш джерела набору. До зовшшшх належать Ti, що забезпечують поповнення персоналу через: регюнальш б1рж1 пращ та державш бюро з праце-млаштування; комерцшш агентства з працевлаштування; си-гтему контракт1в пщприемств з навчальними закладами р1зних piimiB; оголошення в засобах масово! шформацп тощо.

Процес вщбору персоналу складаеться з певних етатв (рис. 4.2).

Варто зазначити, що система набору персоналу з викори-гтннням зовн1шшх джерел може бути малоефективною, оскшь-к и на пщприемство приходять пращвники, не знайом1 3i спе-

и.ифжою виробництва. Щоб пращвник досягнув необхщного професшного р1вня, необхщш затрати часу, коптв. Тому пщприемства все чаепше використовують внутр1шш джерела напору: пщготовку роб1тник1в через pi3Hi форми навчання; про-

< упання по служб1 cboix пращвнишв; пряме звертання до cboix

II ращвниюв з проханням рекомендувати на роботу вщповщних or if); шформування колективу пращвнишв про наявш вакансй гпщо.

107
Глава 4

Етапи процесу вщбору персоналу

Попереднш в1дб1р персоналу

Анкетування

Ствбесща

Тестування

Перев1рка шформацп про р1вень квал1фшаци

Рннення про прийняття на роботу

Р1шення про величину оплати пращ

Рис. 4.2. Модель процесу ввдбору персоналу

Формами тдготовки i перепщготовки роб1тник1в е: на-вчальш заклади з пщготовки молодших спещалктв; шдивщу-альне i бригадне навчання робггнитв безпосередньо на вироб-ництвц курси з оволодшня сум1жними спещальностями.

Подальше вдосконалення системи тдготовки кадр1в в Украг-Hi мае спиратися на накопичений в1тчизняний та заруб1жний досвщ. У крашах з розвинутою ринковою економшою держава, беручи на себе основний фшансовий тягар щодо пщготовки та перепщготовки персоналу, створюе единий мехашзм забез-печення зайнятост1 через взаемод1ю держави та пщприемств. Така взаемод1я держави i пщприемств передбачае використання р1зного шструментарпо: фшансування, податково! пол1ти-ки, регулювання сощального страхування та забезпечення, створення шформацшно1 та правовой шфраструктури.

Потреба у постшнш перепщготовщ персоналу зумовлюе ви-могу створення системи спещальних пщроздш1в ф1рм. Це на-вчальт центри та курси, вщдши кадрово! пол1тики тощо. Систему професшно! пщготовки роб1тник1в мають 80 % пщпри-
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100