Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 32

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 217 >> Следующая


До техшчних службовщв належать пращвники, що здшснюють пщготовку та оформления документе, облш та контроль, господарське обслуговування, зокрема, д1ловоди, секретарь облпсовщ та iH.

ФахЬвцями вважаються пращвники, яш волод1ють знаниями в однш або шлькох галузях наук, займаються шженерно-техтчними, економ1чними та шшими видами д1яльност1 (шже-нери, економюти, бухгалтери, нормувальники, адмшкгграто-ри, юрисконсульти, сощологи та iH.).

До професюналЬв належать пращвники, яш мають високий pieeHb знань в галуз1 ф1зичних, математичних, техшчних, 6io-лопчних, агроном1чних, медичних або гуматтарних наук, пщкршлений наявшстю диплома найвищо! квал1фшацп, ска-ж1мо, р1вня кандидате або доктор1в наук.

До керЬвникЬв вщносять пращвншав, що обшмають посади кер1вник1в пщприемств, установ, оргашзацш i ix пщроздШв незалежно вщ форм власност1 та вщцв д1яльност1, а саме: ди-

102
Персонал пщприемства та продуктивнють npaui

peKTopiB (генеральних директор1в), начальнитв, завщувач1в, керуючих, виконроб1в, майстр1в на пщприемствах, у струк-урних одиницях та пщрозд1лах; головних спещал1ст1в (головного бухгалтера, головного шженера, головного механжа та iH.), а також заступншав кер1вник1в, що займають пере-л1чеш посади.

Важливою е класифшащя персоналу тдприемства за про-фес1ями, спещальностями, квал1фшащею. ПрофесЬя характе-ризуе вид трудово! д1яльност1, яка потребуе вщповщних спе-щальних знань та практичних навичок. Спещальтсть — це |нзновид трудово! д1яльност1 в межах певно! професп, який мае •пециф1чт особливост1 i потребуе вщ пращвника додаткових иавичок та знань. Наприклад, профеыя токаря охоплюе спе-!цальност1 токаря-карусельника, токаря-револьверника, токаря -розточувальника.

Професшний склад персоналу пщприемства залежить вщ •пецифши д1яльност1, характеру продукци або надаваних по-•луг, а також вщ р1вня техтчного розвитку. Кожна галузь мае пластив1 лише !й професп та спещальность Водночас юнують загалып (наскр1зт) професп робггнитв та службовщв.

Класифшащя пращвнитв за квал1фшацшним р1внем Грун-туеться на IxHix можливостях виконувати роботи вщповщно! ‘кладность Квал1ф1кац1я характеризуе яюсть, складтсть пращ i е сукупшстю спещальних знань та практичних навичок, що низначають ступшь пщготовленост1 пращвника до виконання професшних функщй вщповщно! складность

Р1вень квал1фшацн кер1вник1в, професюнал1в, фах1вщв та техшчних службовщв характеризуеться р1внем осв1ти, досвЬ дом роботи. Вир1зняють професюнал1в-фах1вщв найвищо! ква-лгфшаци (пращвники, що мають науков1 ступеш та звання), фах1вщв вищо! квал1фшацп (пращвники з вищою спещальною осв1тою та значним досвщом практично! роботи), фах1вщв се-редньо! квал1фшацп (пращвники з певним практичним досвЬ дом та середньою спещальною освтэю), фах1вщв-практиюв (пращвники, що не мають спещально! осв1ти, але мають прак-тичний досвщ i займають вщповщш посади).

За р1внем квал1фшацн роб1тнишв подишють на чотири гру-пи, враховуючи при цьому pi3Hi за складтстю роботи i неодна-кову професшну пщготовку:

103
Глава 4

— висококвал1ф1ковату що виконують особливо складт та вщповщальш роботи (ремонт i наладка складного обладнання, виготовлення штамтв, пресформ тощо);

— квалЬфтоваШу що виконують складт роботи (метало- та деревообробт, ремонтт, слюсарт, буд1вельт тощо);

— малоквалЬфтоваШу яш зайнят1 на нескладних роботах (апаратурних, деяких складальних, а також здшснюють тех-шчний нагляд тощо);

— неквалЬфЬковат, тобто допом1жш та обслуговуюч1 po6iT-ники (вантажники, гардеробники, прибиральники тощо).

Конкретний р1вень квал1фшаци роб1тнишв визначаеться за допомогою тарифно-квал1фшацшних довщнишв i характери-зуеться розрядами.

Щ класифшацшт ознаки персоналу тдприемства поряд з шшими (стать, вш, ступшь мехашзаци пращ, стаж) слугують основою для розрахунку структури персоналу. Для ефективно-го управлшня персоналом важлива не проста констатащя чи-сельност1 окремих категорш пращвнишв, а вивчення шльшсно-го стввщношення м1ж ними. Це дае змогу не т1льки виявити вплив чинника персоналу на кшцев1 результати д1яльност1 тдприемства, а й встановити найсуттевши структурш змши, тенденцй i на цш основ1 формувати реальну стратег1ю розвит-ку трудових pecypciB.

Характерною особливютю змши структури персоналу в про-мисловост1 е зменшення частки роб1тнитв i збшыпення част-ки спещалктв у галуз1 шбернетики, програмування, управлшня виробництвом, пов’язаних i3 впровадженням ново! техтки та прогресивно! технологи.

У машинобудувант, яке вщр1зняеться вщ шших галузей промисловост1 складшстю виробничого процесу та продукци, що випускаеться, високими темпами науково-техшчного про-гресу, частка роб1тнишв у загальнш шлькост1 пращвнишв менша, а спещал1ст1в — бшьша. Особлив1стю структури персоналу в машинобудувант е велика частка допом1жних po6iT-ник1в. Така структура е наслщком пщвищення техшчного р1вня основного виробництва i збшыпення витрат пращ на обслуговування та ремонт складного автоматичного обладнання, систем автоматизованого управлшня виробничими процесами. Водночас у допом1жному виробництв1 пор1вняно нижчий р1вень оргашзаци пращ, бьлыпа частка ручно! пращ.
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100