Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 31

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 25 26 27 28 29 30 < 31 > 32 33 34 35 36 37 .. 217 >> Следующая


Вихщт дат за pin (360 дтв): плановий обсяг продукци — 100 тис. грн; норматив оборотних засоб1в — 20 тис. грн; фактичний обсяг виробництва — 106 тис. грн.

Bidnoeidb: 5,3 обороту; 67,9 дня; 1,2 тис. грн.

Завдання 4

Визначити змшу к1лькост1 оборот1в, тривалост1 одного обороту, абсолютного та вщносного вив1льнення оборотних засоб1в.

Вихщт дат за piK (360 дтв): обсяг продукци за планом — 120 тис. грн; обсяг продукци за зв1том — 127 тис. грн; норматив оборотних засоб1в за планом — 60 тис. грн, за зв1том — 57 тис. грн.

Bidnoeidb: 0,23 обороту; 18,42 дня; 3 тис. грн; 6,5 тис. грн.
Обороти! засоби пщприемства

Завдання 5

Визначити норматив оборотних 3aco6ie у виробничих запасах. Вихщт дат наведет у табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Вид матер1алу Норма витрат на вир1б А, кг Норма витрат на вир1б Б, кг Щна, грн/кг 1нтервал поставки, дш Транспортний запас, дш
Сталь 10 5 14 20 3
Чавун 8 3 4 30 5
Латунь 2 1 16 30 5

Bidnoeidb: 12 716 грн.
Глава 4

ПЕРСОНАЛ ПЩПРИеМСТВА ТА ПРОДУКТИВШСТЬ ПРАЩ

4.1. Персонал тдприемства, його склад, структура Ь класи-фЬкацЬя.

4.2. НабЬр та тдготовка персоналу тдприемства.

4.3. Визначення чисельностЬ окремих категорш персоналу тдприемства.

4.4. ПродуктивнЬсть пращ, показники та методи и визначення.

4.5. Чинники тарезерви зростання продуктивность пращ.

КлючовЬ термЬни i поняття: mpydoei ресурси; персонал; кадрова полЬтика; чисельтсть персоналу; продуктивтстъ пращ; виробЬток продукци; трудомЬсткЬсть продукци; чинники зростання продуктивность пращ; факторний метод прогнозування продуктивность пращ

Студент повинен влйти: класифЬкувати склад персоналу тдприемства та аналЬзувати його за рЬвнем квалЬфЬкаци; ви-значати планову чисельтсть окремих категорш працЬвникЬв; володШи методами визначення показникЬв продуктивность працг на тдприемствЬ; розраховувати економЬю робочоХ сили за рахунок окремих чинникЬв.

100
Персонал пщприемства та продуктивнють npaui

4.1. Персонал пщприемства, його склад, структура i класифшащя

У всш сукупност1 pecypciB пщприемства особливе мкще по-сщають трудов! ресурси, осшльки вщ ix якост1 залежить зреш-гою р1вень добробуту населения та конкурентоспроможшсть економши.

Трудов! ресурси — це частина працездатного населения, що за сво1ми BiKOBHMH, ф1зичними, осв1тшми даними вщповщае певнш сфер1 дiяльнocтi. Слщ вщр1зняти трудов! ресурси реальт (Ti люди, як1 вже працюють) та потенцшт (Ti, що можуть бути залучеш до конкретно! пращ).

На piBHi окремого пщприемства для характеристики yciei сукупност1 пращвнивдв 4acTinie застосовують термши “персонал”, “кадри”, “трудовий колектив”. Перевагу слщ надати термшу “персонал” як б1лып узагальненому, ушверсальному. Термш “трудовий колектив” мае сощально-поли’ичний вщ-тшок. У заруб1жнш i нацюнальнш системах термш “кадри” часто ототожнюеться лише i3 частиною пращвншав — спеща-жстами або ж пращвниками, яш мають досить високий pieeHb кнатпфпсаци та значний стаж роботи на певному пщприемствь Персонал пщприемства — це сукупшсть постшних пращв-iiHKiB, як1 отримали необхщну профес1йну пщготовку, мають досвщ практично! д1яльность KpiM постшних пращвнишв, у ;мяльност1 пщприемства можуть брати участь mini працездатш юби на пщстав1 тимчасового трудового договору (контракту), ycix пращвнишв промислового пщприемства подьляють на дгп групи: промислово-виробничий персонал i непромисловий персонал. До групи тгромислово-виробничого персоналу вщно-гять пращвнишв основних, допом1жних та обслуговуючих ви-робництв, науково-дослщних пщроздШв та заводських лабо-раторш, заводоуправлшня, склад1в, охорони, тобто ycix зайня-тих у виробництв1 або його безпосередньому обслуговуванш. До групи непромислового персоналу належать пращвники, за-

ii iiHTi у невиробничш сферЬ яш не пов’язаш безпосередньо з ироцесами промислового виробництва, а саме: житлово-кому-пального господарства, дитячих садшв, медичного та побуто-иого обслуговування тощо.

101
Глава 4

Такий поди1 персоналу пщприемства на дв1 групи необхщний для узгодження трудових показнитв з показниками результатов виробничо! д1яльност1 (при визначенш продуктив-HOCTi пращ враховуеться чисельтсть тшьки промислово-вироб-ничого персоналу), для розрахуншв зароб1тно! плати i формування фонду оплати пращ.

За характером виконуваних функцш персонал пщприемства под1ляють на категорп за Класифшатором професш (ДК 003-95): “Роб1тники”, “Техшчш службовщ”, “Фах1вщ”, “Професюна-ли”, “Кер1вники”.

РобЬтники — це персонал, безпосередньо зайнятий у процес! створення матер1альних щнностей, а також зайнятий ремонтом, перемпценням вантаж1в. KpiM того, до складу po6iT-ник1в належать оператори зв’язку, прибиральники, охоронщ, кур’ери та iH.

В анал1тичних щлях Bcix роб1тник1в можна подьлити на основних — тих, що безпосередньо беруть участь у процес1 створення продукци — та допомЬжних — тих, як1 викону-ють функцп обслуговування основного виробництва. Посту-пово, з розвитком виробництва, його мехатзацп та автома-тизаци rpaHi м1ж основними та допом1жними роб1тниками стираються, а роль остантх (зокрема наладчик1в, механпив) зростае.
Предыдущая << 1 .. 25 26 27 28 29 30 < 31 > 32 33 34 35 36 37 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100