Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 30

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 217 >> Следующая


= 3 + 4 +10 + 2 = 19 дтв.

93
Глава 3

Норматив оборотних засоб1в тдприемства у виробничих запасах за формулою (3.2) становить:

Явз = 93 ООО 19 = 1 767 ООО грн.

Завдання 2

Розрахувати норматив оборотних засоб1в в незавершеному виробництв1, якщо:

— виробнича соб1варт1сть виробу становить 12 400 грн;

— середня тривалють виробничого циклу — 6 д1б;

— середнш щоденний випуск продукци — 126 ООО грн. Розпод1л витрат за днями циклу наведено у табл. 3.2.

Таблиця 3*2. Розподш витрат за днями виробничого циклу

День виробничого циклу Щоденш витрати, грн Сума витрат за наростаючим тдсум-ком, грн
Перший 3 000 3 000
Другий 1 100 4 100
Третш 1000 5 100
Четвертий 1 700 6 800
П’ятий 3 200 10 000
Шостий 2 400 12 400
Разом А, =12 400 хц Гц ZBf =41400

Розв’язання

Перший eapianm. За даними табл. 3.2 коефицент наростання витрат, розрахований за формулою (3.5), дор1внюе:

к _ 3000 + 0,5 (12 400-3000)

12 400

Другий eapianm. За формулою (3.4) та даними табл. 3.1 ко-еф1щент наростання витрат буде дор1внювати:

94
Оборотн1 засоби пщприемства

^нв = ———— = 0,6.

нв 6 12 400

Похибка розрахушав зовс1м мала (0,02), i вона щлком при-пустима для под1бних практичних розрахунтв.

За даними прикладу середнш щоденний випуск продукци становить 126 тис. грн, а тривалють виробничого циклу — 6 дтв. У зв’язку з цим норматив оборотних коптв у незаверше-ному виробництв1 за формулою (3.3) буде мати таку величину:

Янв =126 000-6-0,62 = 468 720 грн.

Завдання 3

Розрахувати норматив оборотних засоб1в у витратах май-бутшх перюд1в. Вихщт дат:

— на початок розрахункового перюду залишок витрат май-буттх перюдiB становить 25 тис. грн;

— потреба у витратах протягом розрахункового перюду — 150 тис. грн;

— на соб1вартють продукци належить зарахувати 130 тис. грн.

Розв’язання

Норматив оборотних коптв у витратах майбуттх перюд1в за формулою (3.6) становитиме:

#вмп =25 000 + 150 000-130 000 = 45 000 грн.

Завдання 4

Розрахувати норматив оборотних засоб1в у залишках готово! продукци. Вихщт дат:

— одноденний випуск продукци — 126 тис. грн;

— складська норма запасу — 4 дт.

Розв’язання

Норматив оборотних коптв за формулою (3.7) становитиме:

Ягп = 126 000 • 4 = 504 000 грн.

95
Глава 3

Завдання 5

Розрахувати загальний норматив оборотних засоб1в за умо-вами завдань, наведених вище.

Розв'язания

За формулою (3.1) його величина буде дор1внювати:

#03 = 1 767 ООО + 468 720 + 45 ООО + 504 ООО = 2 784 720 грн.

Завдання 6

Розрахувати показники ефективного використання оборотних засоб1в, абсолютне та вщносне вив1льнення оборотних за-co6iB, якщо:

— запланований р1чний обсяг реал1зовано1 продукци — 600 тис. грн;

— фактичний обсяг реал1зовано*1 продукци — 528 тис. грн;

— запланований середтй залишок оборотних засоб1в — 300 тис. грн;

— фактичний середтй залишок оборотних засоб1в — 240 тис. грн.

Розв’язання

Коеф1щенти оборотное™ запланований та фактичний за формулою (3.8) будуть дор1внювати:

, _ 600 000

*06

300 000

туфак 528 000

л^5 =-------------= 2,2 об./piK.

06 240 000

Тривал1сть одного обороту заплановану та фактичну можна визначити за формулою (3.10) таким чином:

гттзап 360

Тл =--------= 180 дтв;

2

. _ 360 06 "2,2

ТТ = — = 163,3 дш.

96
Обороты засоби пщприемства

Коеф1щент оборотное™ збшыпився. Обсяг реал1заци змен-шився. Але оборотт засоби використовуються ефективтше i це можна показати такими розрахунками. Так, абсолютне ви-1пльнення оборотних засоб1в становитиме:

ДОабс = Омп - Оф = 300 ООО - 24 ООО = 60 ООО грн.

Якби коеф1щент оборотное™ не змшився, то для випуску фактичного обсягу продукци знадобився б такий обсяг оборот-IIих засоб1в:

^ 528 ООО

О =--------= 264 ООО грн.

2

Осшльки фактичний коеф1щент К^к = 2, то оборотних за-

co6iB потр1бно ™.льки на суму — 240 тис. грн.

Тод1 вщносне вив1льнення оборотних засоб1в становитиме:

ДОв1л = Оф' -Оф = 264 000-240 000 = 24 000 грн.

Завдання для самостшного вирйиення

Завдання 1

Визначити норматив оборотних засоб1в в незавершеному виробництвь Вихщт дат:

— виробнича соб1варт1сть виробу — 200 грн;

— первинш витрати на один вир1б (витрати на матер1али, комплектуй^ тощо) — 120 грн;

— тривалють виробничого циклу — 20 календарних дтв;

— р1чний обсяг випуску продукци — 10 080 одиниць продукци;

— тривалкть планового перюду — 360 дтв.

Bidnoeidb: 89 600 грн.

А Н 585

97
Глава 3

Завдання 2

Визначити норматив оборотних засоб1в в плановому рощ. На пщприемств! виготовляються вироби А та Б. Вихщт дат наведемо у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Даш для розрахушив Вир1б
А Б
Р1чна програма випуску, тис. шт. 30 20
Норма витрат основних матер1ал1в, грн/шт. 10 9
Норма запасу, дт 20 30
Планове зменшення норми витрат на наступний piK, % 12 2
Планове збыьшення обсягу випуску продукци, тис. шт. 12 40

Bidnoeidb: 30 266 грн.

Завдання 3

Визначити коеф1щент оборотность тривал1сть обороту, вщносне вивип>нення оборотних засоб1в пщприемства.
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100