Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 3

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 217 >> Следующая


Глава 18. ОРГАШЗАЩЯ НОРМУВАННЯ ПРАЩ............... 464

18.1. Суттсть i завдання нормування пращ...... 465

18.2. Класифшащя витрат робочого часу та склад

норми часу 466

18.3. Система норм i норматив1в пращ 471

18.4. Методи нормування пращ.................. 475

18.5. Вивчення затрат робочого часу спостереженням 482

18.6. Нормування пращ управлшського персоналу 490

Навчальний треншг........................ 493

Глина 19. ОРГАШЗАЩЯ РОБОТИ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ

1Т1ДРОЗД1Л1В 497

19.1. Оргашзащя шструментального господарства

у пиробничш шфраструктур1 тдприемства....498

19.2. Ромоитш роботи 1техшчне обслуговування.. 503

19.Н. Кисргетичнезабезпечення виробничихпроцес1в513

Пинчилмшй треншг......................... 521

К)
3MiCT

Глава 20. ОРГАШЗАЩЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ

ГОСПОДАРСТВ.............................. 524

20.1. Оргашзащя матер1ально-техшчного забезпе-

чення i складського господарства......... 525

20.2. Нормування витрат i запасов матер1ал1в. 529

20.3. Оргашзащя транспортного господарства... 535

Навчальний треншг........................ 543

Глава 21. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖШСТЬ ПРОДУКЦИ547

21.1. Конкурентоспроможшсть продукци

та и показники........................... 548

21.2. Системи якост1 продукци та оргашзащя

и контролю 555

21.3. Сертифпсащя продукци та атестащя виробництва.................................... 561

Навчальний треншг........................ 567

Частина III. ПЛАНУВАННЯ Г0СП0ДАРСБК01

ДШЛЬНОСТ! 574

Глава 22. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЛАНУВАННЯ.............................. 574

22.1. Сутн1сть планування та р1зновиди плашв

тдприемства............................. 575

22.2. Принципи, оргашзащя i методи планування 579

22.3. Система планових норм i норматив1в.... 582

Навчальний треншг....................... 587

Глава 23. СТРАТЕГ1ЧНЕIТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 588

23.1. Визначення, принципи формування, класифЬ

кащя стратегш 589

23.2. Складов! плану стратейчних змш........ 596

23.3. Тактичне планування виробничо! д1яльност1

тдприемства............................. 602

23.4. План виробничо! д1яльност1............ 608

23.5. Б1знес-планування 614

Навчальний треншг....................... 620

11
Змют

Глава 24. ПЛАНУВАННЯ 1НН0ВАЦ1ЙНИХ ПР0ЦЕС1В 621

24.1. Завдання i методи планування шновацшних

процес1в................................. 622

24.2. С1тьове планування, його суттсть 625

24.3. Методика розробки i розрахунку спъового

графжа................................... 628

24.4. Оптим1защя спъових графш1в 636

Навчальний треншг........................ 645

Глава 25. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ВИРОБНИЦТВА...............................653

25.1. Суттсть, завдання i змкгг оперативнокалендарного планування....................... 654

25.2. Системи оперативно-календарного планування

виробництва та основш календарно-планов1 нормативи................................ 656

25.3. Особливост1 оперативно-календарного плану-

вання в умовах р1зних оргашзацшних тишв виробництва.............................. 664

25.4. Оргатзащя диспетчерування руху

виробництва.............................. 667

Навчальний треншг........................ 670

Л1ТЕРАТУРА

675
ВСТУП

Основною ланкою економши держави було, е i залишати-меться пщприемство. Саме з тдприемства починаеться ство-рення сощально-економ1чного потенщалу держави, на тд-приемств1 в1дбуваеться процес виготовлення продукци, воно створюе ланцюжок робочих мкщь, на пщприемств1 розкрива-ються зд1бност1, творчий потенщал людини, пращвника. Кон-курентоспроможшсть держави — це насамперед конкуренто-спроможшсть и тдприемств, як1 формують економ1чну “nipa-мщу” держави. Для тдтримання належного р1вня конкуренто-спроможност1 власники, кер1вники, yci пращвники пщприем-ства мають пжлуватися про ефективне використання трудових, матер1альних, ф1нансових, шформацшних pecypciB, застосову-вати високопродуктивне обладнання, прогресивну технолог!ю, дбати про конкурентоспроможшсть продукци. Основну роль у створенш потужного економ1чного потенщалу держави Biflirpa-ють тдприемства машинобуд1вного комплексу, осюльки 1хня продукщя призначаеться для техшчного оснащения ycix галу-зей економши та задоволення потреб населения, що зростають. Усе це потребуе глибоких економ1чних знань шженер1в для створення, виробництва й експлуатаци нових зразздв прилад1в, обладнання, лшш, машин.

13
Вступ

Професшна економшо-оргашзацшна пщготовка студенев здшснюеться шляхом вивчення комплексно! навчально! дис-циплши “Економша та оргашзащя виробництва”, що входить до перелшу фундаментальних або професшно ор1ентованих дисциплш, як1 викладаються бакалаврам машинобуд1вних на-прям1в: 0901 “1нженерне матер1алознавство”, 0902 “1нженерна механша”, 0907 “Радютехнша”, 0908 “Електронша”, 0909 “При-лади”, 0910 “Електронш апарати”, 0911 “Лазерната оптоелек-тронна технша”, 0914 “Комп’ютеризоваш системи, автоматика i управлшня”, 0923 “Зварювання” та iH.
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100