Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 29

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 217 >> Следующая


Для цього необхщно: визначити потребу пщприемства в то-варно-матер1альних ресурсах на 6a3i встановлених норм витрат; розрахувати величину 3anaciB ycix товарно-матер1альних щнностей.

89
Глава 3

Норма витрат матер1ального ресурсу — це Mipa витрат на виготовлення одинищ продукци (виконання роботи, надання послуги) певно! якост1 за умови забезпечення запланованого р1вня виробництва.

Норма витрат того чи шшого виду матер1альних pecypciB у загальному вигляд1 складаеться з таких елемент1в:

де HBMJ> — норма витрат матер1альних pecypciB;

1?к(ч) “ корисш (чист1) витрати матер1алу (сировини);

Q — технолопчт вщходи i витрати;

q — iHini оргатзацшно-технолог1чш втрати (тд час транс-портування, збер1гання тощо).

Склад окремих елемен^в норми встановлюеться залежно вщ призначення матер1альних pecypciB, технологи ix обробки чи переробки та використання. У норми витрат включаеться миимальна величина вщход1в i та частина вщход1в, яка не може бути використана на певному пщприемствь

За певними ознаками (призначення, перюд дп, масштаб за-стосування, стушнь детал1заци) здшснюеться класифшащя р1зних норм витрат матер1альних pecypciB:

— за ознакою призначення е норми витрат сировини мате-р1ал1в, енерги, палива тощо;

— за масштабом — груповЬ (на однаков! види продукци) та тдивЬдуалънц

— за перюдом ди — pi4Hi (для поточного планування) i перспективы;

— за ступенем детал1заци об’ект1в нормування та нормова-них pecypciB — на деталь (вузол) i eupi6 в щлому, специфЬчш (на вид pecypciB з конкретними параметрами) та зведет (на окремий вид pecypciB за звуженою номенклатурою).

Наприклад, шдивщуальна норма витрат (Н^ на Bnpi6 може бути розрахована за такою формулою:

де Н1д — норма витрат матер1алу на виготовлення Н детал1 ви робу;

нвмр = дк(ч) + Q + q,

(3.12)

л

(3.13)

90
Обороты засоби пщприемства

Н1я — використання i-i детал1;

п — шльтсть деталей виробу, що будуть виготовлет з одного матер1алу.

Рацюнальне й економне витрачання матер1альних pecypciB веде до зменшення норми витрат та заощаджуе кошти тдприемства. Ефективтсть використання матер1альних pecypciB ощ-нюють за допомогою таких показнишв:

— коеф1щент виходу готово! продукци з первинно! сировини (матер1алу);

— коеф1щент витрачання сировини (матер1алу) на одиницю готово! продукци;

— коефнцент використання маси, плопц або обсягу матер1ал1в.

Джерела i напрями економп pecypciB на тдприемств! вщоб-

ражет на рис. 3.4 та рис. 3.5. Джерела економп показують, за рахунок чого можна досягнути економи pecypciB; напрями економп — яким чином, за допомогою яких заход!в можна за-ощаджувати матер1альт ресурси.

Рис. 3.4. Основн1 джерела економп матер1альних pecypciB на виробничих пщприемствах

У процес1 пошуку та об^рунтування найефективнипих дже-рел економи матер1альних pecypciB дощльно звернути увагу насамперед на недопущения надм1рних вщход1в виробництва та максимальну утил1защю вторинних pecypciB.

91
Глава 3

1з n;iei сукупнос™ можливих заход1в щодо економп матерЬ альних pecypciB передуем треба використовувати високоефек-тивн1 виробничо-техшчш та оргашзащйно-економ1чш заходи. Як свщчить практика, особливо ефективним виробничо-техтч-ним заходом е комплексна переробка вихщно! сировини (наф-ти, пол1метал1чних руд, деревини тощо), досягнутий коеф1щент яко! в У крапп. в середньому становить 0,4—0,6.

Рис. 3.5. Напрями економп матер1альних pecypciB

Друга стадЬя — незавершене виробництво. На цш стади треба зменшувати тривал1сть виробничого циклу: вдосконалю-вати технологи виробництва; впроваджувати нову техшку i технологи тощо.

Третя стадЬя — готова продукщя. Полшшення оргашзаци роботи шдрозд1л1в збуту (своечасне оформления документ1в на вщвантаження продукци; дотримання умов договор1в тощо) веде до прискорення оборотное™ оборотних засоб1в.

92
Обороты засоби пщприемства

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

1. Дайте суттсно-структурну характеристику оборотних засоб1в пщприемства.

2. Визначте методичт основи нормування окремих еле-мент1в оборотних засоб1в пщприемства.

3. Як1 основш показники i напрями пщвищення ефектив-ност1 використання оборотних засоб1в ви знаете?

4. Охарактеризуйте складов! елементи i структуру оборотних засоб1в пщприемства.

5. Дайте визначення нормування та ефективност1 використання оборотних засоб1в пщприемства.

6. Як шженер може впливати на майбутню величину оборотних фощцв на стад1ях розробки та виробництва?

Завдання з розв’язанням

Завдання 1

Розрахувати норматив оборотних засоб1в у виробничих запасах, якщо:

— квартальна потреба у сировит — 270 т;

— щна одте! тонни сировини — 31 тис. грн;

— норма запасу (Т3): транспортного (Г^) — 3 дш; пщготовчого (тпщ) — 4 ДИ*; поточного (Тпот) — 10 дтв; резервного (Т^) — 2 дт.

Розв’язання

Середньодобов1 витрати сировини:

270

— в тоннах D =------= 3 т/день (90 — тривал1сть кварталу

ср 90

в днях);

— вартйзнавеличина DCf) =3-31000 = 93000 грн/день. Норма запасу в днях становить: Гэ = Ттр + Тп1д + Тпот + Трез =
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100