Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 28

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 22 23 24 25 26 27 < 28 > 29 30 31 32 33 34 .. 217 >> Следующая


за рахунок витрат перюду (Бпер)*

85
Глава 3

HBan=BZ+BZ-Bnep. (з.б)

Норматив оборотних Kouimie у залишках готовой продукци на склад1 тдприемства визначають множенням вартост (ви-робнича соб1варткггь) одноденного випуску готових вироб1в (Уд) на норму ‘ix запасу на склад1 у днях (Тг):

ЯГП = ^ДТГ. (3.7)

При цьому норма складаеться з кшькосй дтв (д1б), необхвд-них для пвдготовки продукци до реал1зацп (продажу), тобто и комплектування, пакування та вщвантаження замовникам (споживачам), а також оформления банювських плайжних документов.

3.3. Ефективтсть використання оборотних засоб1в пщприемства

Оборотн1 засоби протягом процесу виробництва i реал1зацп продукци здшснюють певний кругооби1 (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Kpyroo6ir оборотних засоб1в

На першш стади грошов1 кошти використовуються для при-дбання сировини, матер1ал1в та шших видав pecypciB, тобто пере-ходять з грошовох у матер1альйу форму, формують необхщш ви-робнич1 запаси. Друга стад1я — виробнича. На стади незавершеного виробництва спрямоваш у виробничий процес матер1альш ресурси шляхом обробки перетворюються у готову продукщю. На

86
Обороты засоби пщприемства

цш стади формуеться виробнича соб1вартють продукци: pi3Hi категорп персоналу одержують зароб1тну плату за виконану роботу i виготовлену продукщю, нараховуеться амортизащя тощо. На третш стади Kpyroo6iry виготовлена продукщя реал1зуеться. Пщприемство мае одержати rponioBi кошти, яш повшстю вщшко-дують витрати на виготовлення та збут продукци, а також будуть вмщувати додаткову частнику — прибуток.

Ефективтсть використання оборотних коптв на пщприемств! характеризуеться показниками оборотное™ оборотних засоб1в: коефщ1ентом оборотности коеф1щентом завантаження та тривалютю одного обороту.

Коеф1щент оборотное™ (юлыисть оборот1в) обчислюють делениям вартост1 реал1зовано1 продукци за диочими оптовими (вщпускними) цшами за певний перюд (Qp) на середтй зали-шок оборотних коптв за той самий розрахунковий перюд (Оср).

Коефщ1ент завантаження — це зворотний показник до кое-фщ1ента оборотност1. BiH показуе, стльки оборотних коптв припадае на кожну грошову одиницю реал1зовано! продукци.

Тривал1сть одного обороту оборотних засоб1в розраховують як стввщношення KuibKocTi дтв (Д) у розрахунковому nepiofli (для року — 360 дтв, кварталу — 90 дшв) i коефщ1ента обо-ротност1 (iifo6) за такий самий перюд.

Для характеристики ефективност1 використання оборотних коптв пщприемства можна застосовувати також показник ix рентабельное™ (Я), який обчислюють як вщношення прибутку (Яр) до суми оборотних коптв (Оср).

(3.8)

(3.9)

т -JL

* пЛ ~___

(3.10)

87
Глава 3

R = —. (3.11)

О

ср

Чим больше оборот1в здшснили оборотт засоби, чим менша тривалють одного обороту, тим ефективнипе використовують-ся оборотт засоби на тдприемствь При полшшенш показнитв ефективнос™. використання оборотних засоб1в виникае абсолют-не i вщносне вивьльнення оборотних засоб1в з обороту.

Абсолютне вив1льнення — це зменшення оборотних засоб1в пор1вняно з запланованим.

Вщносне вив1льнення полягае у реал1зацп большого обсягу продукци за фшсовану чи меншу суму оборотних засоб1в зав-дяки полшшенню ix використання.

Наприклад, на пщприемств! заплановано досягнути обсягу реал1зацп (Qpftn) 200 тис. грн. Обсяг оборотних засоб1в при цьо-му заплановано (О3®11) в 100 тис. грн. Фактично обсяг реал1заци () склав 240 тис. грн, а обсяг оборотних засоб1в (С^) — 96 тис. грн. У цьому приклад1 абсолютне вив1льнення становитиме:

ДОабс = Озап - Оф = 100 000 - 96 000 = 4 000 грн.

Для розрахунку вщносного вивьльнення треба визначити запланований коефшдент оборотность Вш буде дор1внювати:

г/.зап 200000 п „

К, ------------= 2 обороти.

100000

Дал1 потр1бно розрахувати, стльки пщприемству потр1бно оборотних засоб1в для фактичного обсягу реал1зацп Qp = 240 000 грн, якщо показники оборотное™ не полшшилися:

яф' = 240^000 =120 000 грн.

Фактично пщприемству потр1бно за рахунок прискорення оборотное™ лише — 96 тис. грн. Тобто вщносне вив1льнення становитиме:

88
Обороты засоби пщприемства

АОв1д = О* - О* « 120 ООО - 96 ООО = 24 ООО грн.

Прискорення оборотное™ оборотних засоб1в забезпечуе: зб1льшення обсягу виготовлення продукци (надання послуг, виконання роб1т); вившьнення частини оборотних засоб1в.

Напрями пщвищення ефективнос™ використання оборотних кошт1в пов’язаш з прискоренням ix оборотное™ (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Бконом1чш показники i напрями пщвищення ефективнос™ використання оборотних засоб1в пщприемства

Перша cmadin кругообЬгу — виробнич1 запаси. На цш стади треба удосконалювати оргашзацио матер1ально-техтчного за-безпечення: вживати заходи лшвщаци наднормативних запас1в; забезпечувати безперебшну поставку матер1альних щнностей на пщприемств!; полшшувати роботу складського господарства тощо.

Головна умова безперервно!, ритм1чно! роботи тдприемства

— це його регулярне забезпечення сировиною, матер1алами, комплектуючими виробами, паливом, шетрументом, запасни-ми частинами певно! якос™ та в зазначеш строки.
Предыдущая << 1 .. 22 23 24 25 26 27 < 28 > 29 30 31 32 33 34 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100