Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 27

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 21 22 23 24 25 26 < 27 > 28 29 30 31 32 33 .. 217 >> Следующая


3.2. Нормування оборотних засоб1в

Кожне тдприемство для забезпечення ритм1чност1, високо! результативное^ процесу виробництва повинне мати певну величину грошових та товарно-матер1альних щнностей на кожнш фаз1 o6iry оборотних засоб1в. Мш1мальна величина оборотних засоб1в визначаеться шляхом розрахунку нормативу оборотних засоб1в.

Нормування оборотних засоб1в здшснюеться у грошовому виражент. Загальний норматив оборотних засоб1в (Н03) скла-

82
опороты засоби пщприемства

ться з часткових норматив1в ycix елемент1в, що нормують-

ииробничих запас1в (i/B3), незавершеного виробництва нитрат майбуттх перюд1в (Нвмп), готово! продукци (i?rn):

Н03 = Явз + Янв + Явмп + Ягп. (3.1)

11еред розрахунком часткових норматив1в визначають нор-ми запасу щодо кожного елементу оборотних засоб1в.

Норма, як правило, встановлюеться в днях запасу та озна-чмс тривалють перюду, який забезпечено певним видом мате-1>1лльних щнностей. Наприклад, норма запасу — 10 дшв. Це п;»мачае, що на тдприемств! мае бути запас1в стгльки, щоб за-0г:1печити безперервне виробництво протягом 10 дтв.

Норма запасу може встановлюватись у вщсотках, у грошо-иому виражент до вщповщно! бази.

Па пщстав1 норм запасу та витрат певного виду товарно-ма-п*р1альних щнностей визначаеться частковий норматив кожного елементу нормованих оборотних засоб1в.

Норматив оборотних засоб1в у виробничих запасах визначають множенням середньодобового споживання матер1ал1в (?>ср) v нлртюному виражент на норму !х запасу в днях (Т3):

Hw = DcpT3. (3.2)

I la пщприемствах можуть створюватися транспортний, тех-иолопчний (пщготовчий), поточний, резервний (страховий) i пмонний запаси матер1альних pecypciB.

У транспортний запас оборотт засоби включаються на нгрюд з моменту переходу права власност1 до надходження ипнтажу на склад тдприемства.

Технологгчний запас створюеться на перюд, необхщний для приймання, складування i пщготовки до використання мате-ршльних pecypciB.

Поточний запас створюеться для забезпечення пщприем-«¦тна сировиною, матер1алами та шшими елементами оборотни х фощцв. BiH створюеться для безперервно! роботи пщприем-г гна на штервал часу м1ж поставками матер1альних pecypciB. Норма запасу оборотних засоб1в у поточних запасах дор1внюе половит перюду поставки.

Резервний (страховий) запас пщприемства створюеться на ни падок вщхилення фактичних строшв поставки вщ передба-

83
Глава 3

чених договором (угодою) чи на перюд, необхщний для термЬ нового вщновлення запасу.

На пщприемствах може формуватися сезонный запас мате-р1альних pecypciB. Вш створюеться у випадках:

— сезонного характеру загот1вл1 сировини (наприклад, цук-рових буряк1в);

— сезонного характеру споживання (наприклад, палива);

— прийнятих умов завезення (наприклад, водним шляхом).

Методика нормування оборотних засоб1в у малоцшних i

швидкозношуваних предметах пращ розробляеться з дотриман-ням таких принцитв:

— окремо визначаються норми матер1альних щнностей, що збер1гаються на склад1 пщприемства i використовуються у ви-робництв1;

— грошове оцшювання запас1в на склад1 виконуеться за первинною вартютю, а предмет1в пращ в експлуатацп — у половинному po3Mipi Ix первинно! вартостц

— розрахунок норм здшснюеться на ochobI коеф1щент1в, що враховують залежтсть величини запасу вщ чисельност1 персоналу, кшькост1 робочих мюць, вартост1 устаткування тощо.

Величину норматыву оборотных 3aco6ie у незавершеному выробныцтвЬ (НИВ) визначають за формулою

Нпл = УдТцЯнв, (3.3)

де Уд — середньоденний випуск товарно! продукци за п вироб-ничою соб1вартютю;

Тц — середня тривалють виробничого циклу на пщприем-

CTBi, дт;

Кнв — коефщ1ент наростання витрат незавершеного виробництва (стввщношення середньо! соб1вартост1 незавершеного виробництва та соб1вартост1 готово! продукци).

Коеф1щент наростання витрат найточшше можна розрахувати на основ1 розподглу суми витрат за днями виробничого циклу. 3 щею метою yci витрати подшяють на одноразовЬ, яш включають у процес виробництва в перший день циклу (витрати сировини, матер1алу), i вытраты, що поступово нарос-таютъ (решта витрат). Для розрахунку застосовуеться така формула:

84
Обороты засоби пщприемства

гцК =-^—

ТА

(3.4)

де Bt — витрати в i-й день за наростаючим тдсумком; В-гц — сума витрат за днями.

Приклад

Таблиця 3.1
Дн1, / 1 2 3 4 5 Ю II
Витрати, Bt 12 000 12 800 13 600 14 600 16 000 Вр =16 000

*нв =

12000 + 12800 + 13600 + 146000 + 16000

16000

= 0,86.

На тдприемствах, що виготовляють матер1алом1стку продукщю i де велика частка одноразових витрат, коеф1щент наростання витрат можна обчислювати, користуючись спроще-ною формулою

(БП+0,5БОЦ)

(3.5)

де Бпц — первинш витрати на початку (у перший день) вироб-кичого циклу;

Брц — решта витрат на виготовлення виробу;

Свв — виробнича соб1варт1сть виробу.

Норматив оборотних Kouimie у витратах майбуттх nepi-odie обчислюють на пщстав1 залишку коптв на початок nepi-оду (В™4) та суми витрат протягом розрахункового перюду ( ) з вирахуванням величини наступного погашения витрат
Предыдущая << 1 .. 21 22 23 24 25 26 < 27 > 28 29 30 31 32 33 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100