Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 26

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 20 21 22 23 24 25 < 26 > 27 28 29 30 31 32 .. 217 >> Следующая


Bidnoeidb: 17 300 деталей; 0,89.

78
Глава 3

0Б0Р0ТН1 ЗАСОБИ шдприемствл

3.1. Оборотт засоби: загалъна характеристика, склад i структура.

3.2. Нормування оборотних засобЬв.

3.3. Ефективтсть використання оборотних 3aco6ie тдприемства.

КлючовЬ поняттпя i тер мши: оборотт засоби; оборотт фонди; фонди обЬгу; структура оборотних засобЬв; нормування оборотних засобЬв; норматив оборотних засобЬв; коефщЬент оборотности тривал1сть одного обороту; норма витрат ма-терЬальних pecypcie

Студент повинен вмЬти: визначати структуру оборотних засоб(в; розраховувати частковЬ та загальний нормати-ви оборотних засобЬв; розраховувати показники оборотность оборотних 3aco6ie i анал1зувати результати розрахунтв.

79
Глава 3

3.1. Оборотт засоби: загальна характеристика, склад i структура

Оборотний каттал — частина постшного катталу, що фор-муеться з грошових коптв та ix екв1валент1в (короткостроков1, високолшвщт фшансов1швестицп, як1 buibho конвертуються в rpoinoBi кошти i як1 характеризуються незначним ризиком змши вартост1), деб1торсько1 заборгованост1 (заборговатсть ф1зичних та юридичних oci6 пщприемству), а також з шших матер1альних pecypciB, що призначет для споживання пщ час виробництва, перебувають в процес1 виробництва чи призначет для реал1зацп.

Обороти! засоби — це авансовая! rpomoBi кошти в оборотт фонди та фонди o6iry для забезпечення безперервного виробничого процесу та надходження в майбутньому на пщприемство економ1чних вигод (грошових коптв).

Оборотт засоби складаються з двох частин: оборотних фощцв та фонд1в o6iry. Bci елементи оборотних фощцв та один еле-мент фонд1в o6iry — готова продукщя — нормоват елементи.

Розподьл оборотних засоб1в на оборотт фонди та фонди o6i-гу, нормоват та ненормоват елементи наведено на рис. 3.1.

Оборотт засоби одночасно перебувають у грошовш i товарнш формах на Bcix стад1ях.

Оборотш фонди складаються з таких елемент1в: виробнич1 запаси, незавершене виробництво, витрати майбуттх перюд1в.

ВиробничЬ запаси — це ресурси, що утримуються для споживання пщ час виробництва продукци, виконання роб1т, надання послуг. До них належать запаси сировини, основних i допом1жних матер1ал1в, закуплених натвфабрикат1в, комплек-туючих вироб1в, палива, тари, запасних частин, малоцшних та швидкозношуваних шструмент1в та господарського швентарю, що використовуються менше одного року, а також шших мате-р1альних щнностей аналойчного призначення. Вони переносять свою вартють на варт1сть продукци, що виготовляеться теля ix передач! у виробництво.

Незавершене виробництво — це ресурси, яю перебувають у процес1 виробництва з метою подалыдого продажу продукту

80
Обороты засоби пщприемства

Рис. 3.1. Елементний склад оборотних засоб1в пщприемства

виробництва: детали вузли, вироби, що потребують подалыпо! переробки для виготовлення готово! продукци. Вони перебувають безпосередньо на робочих мкщях або ж у процес1 транспорту вання вщ одного робочого мищя до шшого. На цш стади на-раховуеться зароб1тна плата цеховому персоналу, що вклю-чаеться до соб1вартост1 продукци.

Витрати майбуттх nepiodie — rponioei витрати, що мають мище у певному nepiofli, але на соб1варт1сть продукци (роб1т, послуг) будуть вщнесеш у наступт перюди; це витрати на пщготовку виробництва, винахщництво i рацюнал1защю, поредплату перюдичних видань тощо.

Фонди o6iry складаються з таких елемент1в: залишки гото-ио! продукци на пщприемств!, вщвантажена продукщя, гро-nioBi кошти та дебтэрська заборговангсть.

Готова продукщя — це виготовлена продукщя, що вщповЬ дпе техтчним та яшсним характеристикам, передбаченим до-

81
Глава 3

говором або шшим нормативно-правовим актом, та утримуеть-ся на тдприемств! для подалыпого продажу.

Шдвантажепа продукщя — це готова продукщя, що вщван-тажена покупцю, але право власност на яку ще не перейшло до покупця. Момент передач! права власносги визначаеться в договор! на продаж i залежить вщ базових умов поставки. Базов! умови поставки визначаються за М1жнародними правилами штерпретацп комерцшних термш1в IHKOTEPMC.

ДебШорська заборговатсть — заборговатсть юридичних та ф1зичних oci6 тдприемству. Наприклад, заборговатсть по-купщв за реал1зовану продукщю, заборговатсть тдзвггних oci6 тощо.

ГрошовЬ кошти — це гот1вка на тдприемств! та кошти на поточних рахунках в банках.

Частка кожного елементу оборотних засоб1в у загальному обсяз1 характеризуе структуру оборотних засоб1в пщприемства.

Остантми роками у промисловому ceKTopi економши Укра!-ни частка оборотних фонд1в в оборотних засобах в середньому становила близько 70—72 %, а частка фощцв o6iry — 28—30 %. У структур! оборотних фощцв виробничих тдприемств Укра!-ни переважають виробнич1 запаси, частка яких досягае в середньому 65—70 %, а незавершене виробництво становить при-близно 20—25 % . Тенденщею в динамиц структури оборотних фонд1в е поступове зменшення вщносних po3MipiB виробничих запас1в i збшьшення частки незавершеного виробництва та витрат майбуттх перюд1в. У структур! фощцв o6iry варт1сть залишшв готово! продукци становить 15—17 %.
Предыдущая << 1 .. 20 21 22 23 24 25 < 26 > 27 28 29 30 31 32 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100