Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 24

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 217 >> Следующая


ГШДОМ.

Ощнка eapmocmi наявних нематер1альних aKmueie е об’екти вно необхщною для вирипення щлог низки економ1чних пи-гмнь, HKi постають перед пщприемством (оргашзащею). Не-оихщтсть ще*1 ощнки обумовлена такими головними обстави-мами:

— включения нематер1альних актив1в до статутного фонду;

— розмежування майнових часток у статутному фонд1 пщ час об’еднання або подолу пщприемств (оргашзацш);

— переощнка BapTOCTi HeMaTepianbHnx aKTHBiB з плином часу;

71
Глава 2

— вирпиення питань, пов’язаних з кутвлею (продажем) прав на об’екти штелектуально! власност;

— здшснення зв1тност1 тдприемства за результатами вироб-ничо-господарсько! та комерцшно-фшансово! д1яльност1;

— необхщшеть отримання кредиту пщ заставу майна;

— визначення збитшв, пов’язаних з порушенням прав на об’екти штелектуально! власност1, та iH.

Ощнку вартост1 нематер1альних актив1в здшснюють аналогично ощнщ вартост1 решти майна пщприемства з урахуванням певних особливостей. Для ощнки вартост1 нематер1альних актив1в у виробничш практищ використовують р1зномаштш методи залежно вщ виду того чи того нематер1ального активу та вибору пщходу для ощнки нематер1альних актив1в.

Першу трупу становлять методи ощнки, як1 базуються на витратному nidxodi, суттсть якого полягае у розрахунку витрат на вщтворення нематер1альних актив1в. Найпоширешши-ми методами витратного пщходу е:

— витратний методу який полягае у розрахунку витрат на вщтворення нематер1альних актив1в;

— метод початкових витрат, за якого варткггь нематерЬ альних актив1в визначаеться за бухгалтерскою зв1ттстю пщприемства за к1лька остантх рок1в, виходячи з величини фак-тичних витрат i термшу створення нематер1альних актив1в;

— метод eapmocmi зам1щення дае змогу розраховувати ма-ксимальну варт1сть певного нематер1ального активу на основ1 мппмально! цши, яку необхщно заплатити за придбання ана-лог1чного активу;

— метод eidnoendi eapmocmi передбачае визначення вартоей нематер1ального активу як суму витрат, необхщних для створення ново! точно! копи ощнюваного активу.

Прибутковий (doxidnuu) nidxid ощнки вартост1 нематер1-альних актив1в ^рунтуеться на припущенш, що економ1чна цштсть конкретного активу на поточний момент залежить вщ величини доход1в, як1 можна отримати з цього активу в майбут-ньому.

Прибутковий пщхщ реал1зуеться за допомогою таких метод ie:

— метод кanimaлiзaцii прибуттв, який полягае у вияв-лент джерел i po3MipiB чистого прибутку, що його може дати пщприемству в майбутньому ощнюваний актив;

72
Основний кагптал пщприемства

— метод дисконтування майбутшх грошових потокЬв, суть якого полягае в тому, що обсяг чистого прибутку, який очЬ куеться отримати у майбутньому вщ оцшюваного активу, ко-ригуеться за допомогою показника ставки дисконтування.

Ринковий nidxid до ощнки eapmocmi нематер1альних актив1в Пазуеться на визначент вартост1 ощнюваного активу з ураху-иянням ринково! кон’юнктури на аналопчт активи. Цей пщхщ реал1зуеться в таких методах:

— метод nopiвнялънoгo ananiey продажу, який передбачае пор1вняння об’екта штелектуально! власност1, що ощнюеться, л вартютю аналопчних об’ект1в, як1 вже були реал1зоват на ринку в поперед Hi перюд и;

— метод звшьнення eid роялт1, за якого вартють активу иизначаеться шляхом умовного припущення, що Bci об’екти штелектуально! власност1, як\ використовують на пщприем-

i Bi, йому не належать. У цьому pa3i пщприемство було б зобо-п'язане виплачувати у вигляд1 винагороди (роялт1) власникам цих об’ект1в штелектуально! власност1 певну суму грошей. 11асправд1 цю суму грошей пщприемство ншому не виплачуе, а ;*алишае за собою. Цю суму грошей пщприемство вважае до-атковим прибутком, який створюеться цим нематер1альним активом. Ця ж сума грошей i е ринковою вартктю нематерЬ ального активу, який ощнюеться за цим методом.

Нематер1альш активи пщприемства пщлягають амортизацп. Пщприемство самостшно встановлюе норму амортизащйних шдрахувань залежно вщ очшуваного терм1ну корисного вико-рнстання того чи того нематер1ального активу, але не б1льш як десять рок1в.

Амортизащю нематер1альних актив1в нараховують щомюя-ця, починаючи з мюяця, який е наступним теля зарахування м<>матер1альних актив1в на баланс пщприемства.

73
Глава 2

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контролыи питания

1. Що таке каттал? Дайте визначення цього поняття i по-яснггь його роль у процесп виробництва матер1альних благ.

2. Дайте визначення i поястть суть основного катталу тдприемства як р1зновиду катталу.

3. Класифшуйте складники основного кап1талу пщприемства.

4. Що таке власний i позиковий каттал тдприемства?

5. Що таке статутний i резервний каттал пщприемства?

6. Поястть, що становлять основш фонди тдприемства.

7. Навед1ть класифшацпо та структуру основних фощцв тдприемства.

8. У чому полягае суть ощнки основних фонд1в пщприемства?

9. Що таке балансова варт1сть основних фощцв пщприемства?

10. Що таке лпсвщащя вартост1 основних фощцв пщприемства?

11. У чому полягае суть ф1зичного, функщонального та еко-ном1чного зносу основних фонд1в?
Предыдущая << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100