Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 23

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 217 >> Следующая


Не Bci об’екти штелектуально! власност1 е патентоздатни-ми, тобто не Bci винаходи, корисш модел1 та промислов1 зразки можуть бути запатентован!. Щоб винахщ був запатентований, iiiH мае бути новим i вмицувати певний р1вень винахщницько! тнорчость

Правову охорону знак1в для товар1в i послуг, зазначення походження товару та ф1рмового найменування здшснюють на тдстав1 !хньо! державно! реестрацп. На зареестрований знак для TOBapiB i послуг (зазначення походження товару, ф1рмове найменування) видаеться свщоцтво, що засвщчуе його npi-оритет.

Свщоцтво на знак для TOBapiB i послуг та на ф1рмове найме-нування забезпечуе його власнику: виключне право користува-тися i розпоряджатися знаком на свш розсуд; право забороня-ти шшим особам використовувати знак без дозволу власника; право дати будь-якш oco6i дозв!л (видати лщенз1ю) на викори-•тання знака на пщстав1 лщензшного договору. Власник такого свщоцтва мае також право проставляти поряд 3i знаком по-переджувальне маркування, яке вказуе на те, що цей знак за-роестровано в Укра!ш.

Для спов1щення про сво! права на твори у галуз1 науки, на комп’ютерт програми та бази даних особа, яка мае авторське право, може використовувати знак охорони авторського права, який розмицуеться на кожному прим1рнику товару i складаеть-

69
Глава 2

ся з латинсько! л1тери С у колг, iMeHi (найменування) особи, яка мае авторське право, i року першо! публжацп твору.

Державну реестрацно авторських прав здшснюе вщповщно до встановленого порядку Державне агентство Украши з авторських i сум1жних прав, яке складае i перюдично видае каталоги Bcix реестращй. Пщ час реестрацп прав автору видають свщоцтво встановленого зразка. За виникнення спору реестра-щя визначаеться судом як юридична презумпщя авторства, тобто вважаеться дшсною, якщо в судовому порядку не буде доведено шше.

Об’екти штелектуально! власност1, до числа яких належать ноу-хау та ращонал1заторськ1 пропозици, яш е власшстю пщприемства, не мають спещального правового захисту. Це означае, що порядок 1хнього використання на пщприемств! або порядок 1хнього продажу шшим суб’ектам господарювання визначае кер1вництво пщприемства. Правовий захист таких об’екйв штелектуально! власност! здшснюеться в межах чинного законодавства про комерцшш таемнищ, яке включае пе-релш вщповщальностей, зокрема i кримшальну.

G три основн1 юридичш методи, яш можуть бути використа-Hi для комерцшно! передач! об’екйв штелектуально! влас-HOCTi, а саме: продаж, лщензування та досягнення угоди про ноу-хау.

Метод продажу власником ycix виключних прав i придбан-ня ix шшою особою полягае в тому, що Bci виключш права, яш надаються, скаж1мо, патентом на винахщ, передаються без об-меження часу або шших обмежень власником винаходу шшш ф1зичнш або юридичнш oco6i. TaKi принципи мають силу i пщ час передач! шших об’ект1в промислово! власност1.

Юридичний акт, за допомогою якого власник запатентова-ного виробу передав сво! права шшш oco6i, засвщчуеться пись-мовим документом. Шсля пщписання документа попереднш власник втрачае права на запатентований вщйб. Новим власником прав, яш надаються патентом на винахщ, стае отриму-вач патента.

Другим юридичним методом передач! прав е лщензування, тобто надання власником запатентованого виробу шшш ф\-зичнш або юридичнш oco6i дозволу на здшснення в певнш Kpai'Hi та в обмежений пром!жок часу одше! або шлькох д!й, на яш мае виключне право власник винаходу. Юридичний доку-

70
:мовний каттал пщприемства

МП гг, який засвщчуе дозвьл на використання винаходу його ;ником, називаеться лщензшним контрактом, або лщен-

:ю.

Лщенз1ею називаеться дозв1л використовувати техшчне до-гигнення або шший нематер1альний ресурс упродовж певного тормшу за обумовлену винагороду. Лщензшна угода — це доге mi р, згщно з яким власник винаходу, промислового зразка, корисно! модел1 та iH. (лщенз1ар) передав шшш сторот (лщен-:иату) лщенз!ю на використання в певних межах cboix прав на патента, ноу-хау, товарш знаки та iH.

Третш юридичний cnoci6 передач! i придбання нематер1аль-м их pecypciB належить до ноу-хау. Пункти, що стосуються ноу-кау, можуть бути включеш до лщензшного контракту або до шсремого письмового документа. Ноу-хау можуть бути передаш и речовш (матер1альнш) або нематер1альтй формь У деяких пнпадках особа, яка отримуе права на ноу-хау вщ попереднього иласника, бере на себе зобов’язання не розкривати його трейм •обам.

За використання об’екта лщензшно! угоди виплачують пев-му матер1альну винагороду. Найпоширешшою формою тако! иинагороди еposuimi (перюдичш вщрахування), що встановлю-ються у вигляд1 ставок до обсягу продажу або у розрахунку на ¦ >д иницю лщензшно! продукци. Заметь роялт1 можна користу-иатися разовим паушальним платежем, тобто оплачувати фак-тичну цшу лщензи. Розрахунки за лщензи можуть також про-иодити у форм! передач! лщенз1ару певно! частки цшних па-nrpiB лiцeнзiaтa. Може застосовуватися i така форма розрахун-к i н, як зустр1чна передача техшчно! документаций, що передба-чпс взаемний обмш лщенз1ями, технологачними знаниями, до-
Предыдущая << 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100