Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 22

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 217 >> Следующая


Фондовщдача (/) — це показник випуску продукци на 1 грн вартост1 основних фощцв. Цей показник розраховують як вщно-шення обсятв випуску продукци (В) до вартост1 основних фощцв (Ф) за зиггавний пром1жок часу (м1сяць, piK):

Фондом1стк1сть (/с) е зворотним до фондовщдач показником, який показуе частку вартост1 основних фощцв, що припадають на кожну гривню виготовлено! тдприемством продукци:

Фондоозброешсть пращ (Фоэ) визначають як вщношення вартост1 основних фощцв (Ф) до чисельност1 пращвнишв на пщприемств! (?):

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

66
Основний каптал пщприемства

Рентабельшсть виробничих фощцв (Р) характеризуе величину прибутку пщприемства, яка припадае на 1 грн вартост1 виробничих фощцв i розраховуеться як вщношення прибутку (//) до середньо! вартост1 виробничих фощцв (основних i оборотних) тдприемства за певний перюд (Фвир):

Головна ознака пщвищення р1вня ефективного використан-пя основних фощцв будь-яких пщприемств — зростання обся-у виробництва продукци. Кигьшсть же вироблено! продукци м\ наявного розм1ру виробничого апарату залежить, з одного боку, вщ фонду часу продуктивно! роботи машин та устатку-нання впродовж доби, мюяця або року, тобто вщ !хнього екс-шсивного завантаження, а з шшого — вщ ступеня викорис-тлння знарядь пращ за одиницю часу (штенсивного наванта-жсння). Отже, усю сукупшсть техшчних, оргашзацшних та <чсоном1чних заход1в щодо лшшого використання основних фощцв пщприемства можна умовно под1лити на дв1 групи: I) збьлыпення екстенсивного завантаження; 2) пщвищення штенсивного навантаження.

Великий резерв збЬтыпення продуктивно! роботи виробничого устаткування — максимально можливе скорочення його простоев. На пщприемствах з дискретним виробництвом шль-•ть не використовуваного впродовж доби устаткування часто •ягае 15—20 % загального його парку, а внутрипньозмшт просто! становлять 10—15 % робочого часу. Це спричиняеть-<л: неузгоджешстю пропускно! спроможност1 окремих цех1в i дкльниць; незадовшьною оргатзащею техшчно-профЬтактич-мого обслуговування та ремонту устаткування; недостатньою к 1льшстю роб1тник1в певних професш; перебоями в забезпечен-III робочих мкщь матер1алами, електроенерг1ею, комплектую-чими виробами, оснащениям, пристроями, пщйомно-транспорт-м и ми засобами та iH.

Для пщприемств низки галузей шдустрп, та передуем Main инобудування, надзвичайно! гостроти набула проблема шдвищення коеф1щента змшност1 роботи виробничого устатку няння.

67
Глава 2

Екстенсивне завантаження засоб1в пращ можна полшшити шляхом зниження частки нед1ючого устаткування, а також виведенням з експлуатацп зайвого i неефективно використову-ваного устаткування.

Значного пщвищення штенсивного навантаження устаткування на пщприемствах можна досягти завдяки застосуванню про-гресивних форм i метод1в оргашзаци виробництва (концентрацй, спещал1заци, кооперування та комбшування; впровадженню гнучких, потокових i роторно-конвеерних лшш), що уможлив-люють використання високопродуктивного автоматизованого устаткування. За свщченням спещальних дослщжень, на пщприемствах машинобудування виготовлення конструктивно й технолог1чно однорщних деталей на потокових л1тях забезпечуе пщвищення навантаження устаткування на 20—30 %.

Суттев1 резерви екстенсивного та штенсивного використання основних фонд1в можна реал1зувати за допомогою освоения у найб1льш стисл1 термши проектних показник1в, впроваджен-ня нових технолог1чних агрегат1в i лшш.

Для полшшення використання основних фощцв важливе значения мае також впровадження на пщприемствах достатшх економ1чних стимул1в, яш спонукали б пращвнитв пщприемств до найрацюнальтшо! експлуатацп та належного 36epi-гання основних фощцв.

2.5. Нематер1альт активи

Нематер1алып активи — це категор1я, яка виникае внаслЬ док володшня правами на об’екти штелектуально! власност1 або на обмежеш ресурси для 1хнього використання в госпо-дарськш д1яльност1 з метою отримання прибутку.

До складу нематер1альних актив1в входять:

— права, що з’являються внаслщок володшня пщприем-ством патентами на винаходи, корисш модель промислов1 зраз-ки; свщоцтвами на знаки для товар1в i послуг; найменування мкщя походження товару, ф1рмове найменування;

— права, що виникають внаслщок володшня пщприемством

об’ектами авторського права (комп’ютерш програми, бази них, топологи штегральних мшросхем);

да-

68
Основний каптал пщприемства

— права на використання створених на пщприемств! нетра-дицшних об’екйв штелектуально! власност1 (ращонал1затор-ських пропозищй, ноу-хау, комерцшних таемниць та iH.);

— права на користування земельними дшянками та природ-ними ресурсами;

— монопольт права та привше! на використання рщк1сних pecypciB, включаючи лщензи на здшснення певних вщцв д1яль-nocTi;

— права, що з’являються внаслщок укладених пщприем-твом з шшими пщприемствами й оргашзащями лщензшних

угод на використання об’ект1в штелектуально! власность

Права на винаходи, корисш модел1 та промислов1 зразки :тсвщчують патентами. Патентом називаеться виданий держав-ним органом (патентним вщомством) охоронний документ, який ищтверджуе право його власника на вщповщний об’ект про-мислово! власность
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100