Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 215

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 209 210 211 212 213 214 < 215 > 216 .. 217 >> Следующая


Зазначена система мае вщповщати таким вимогам:

— мати достатньо високу оперативтсть у 36opi та обробщ шформацп;

— забезпечувати попередню обробку шформацп в мкщях ii збору та можливють синтезування для щлей управлшського облшу;

— виключити повтстю або звести до мш1муму ручну працю при ведент облшово! документацп.

Найб1лын активною i результативною формою координацн роботи ycix ланок виробництва, спрямованих на оргашзащю виконання оперативно-календарних платв, е проведения, зазвичай, щоденних диспетчерських нарад (рапорт1в). Проводять таю наради начальник виробництва, начальник виробничо-диспетчерського вщд1лу, головний диспетчер, головний менеджер та iHini KepiBHHKH виробництва.

Типовий сценарш диспетчерськох наради такий: пщбиття пщсумшв виконання виробничих завдань пщприемством за минулий робочий день та виконання рипень, прийнятих на попередтх нарадах; повщомлення кер1внтив основних та до-пом1жних пщроздйпв про виконання ними тижнево-добових

669
Глава 25

завдань (графпав) виконання роб1т; в ход1 повщомлень KepiB-нишв ni дрозда л iB вир1шуються ix претензи один до одного. Прийнят1 в процеси наради рипення i вказ1вки кер1внимв пщприемства оформлюються у спещальному журнал! або запису-ються на диктофон чи вщеокамеру. Перев1рка вироблених управлшських piineHb здшснюеться методом подвшного контролю, що означае отримання пщтвердження про виконання при-йнятого рипення як вщ ni д роз д1лу-виконавця, так i вщ защ-кавлено! структури.

До диспетчерського персоналу, i насамперед, до головного (старшого) диспетчера висуваються висом вимоги щодо особи-стих якостей. Кер1вником диспетчерсько! служби може бути тшьки досвщчений виробничник i3 достаттм стажем роботи на кер1вних посадах в основних пщроздшах пщприемства. Весь персонал диспетчерсько*1 служби повинен мати оргатзаторсьм зд1бност1, р1шуч1сть, наполегливклъ, щлеспрямоватсть, гар-ну пам’ять i швидку реакщю.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контрольш питания

1. Що таке оперативно-календарне планування? Яш ochobhI завдання воно Bnpiuiye?

2. 3 яких основних етатв складаеться комплекс po6iT з оперативно-календарного планування?

3. У чому полягають вщмшност1 м1ж окремими системами оперативно-календарного планування?

4. Дайте коротку зм1стовну характеристику календарно-планових норматив1в, ям використовуються в ОКП.

5. У чому полягае методика визначення нормативно! величини партп предмет1в пращ, ям мають незначну матер1ало- та трудомютмсть?

6. Як визначаеться нормативна величина предмет1в пращ, що мають високу цехову соб1варт1сть ix виготовлення?

670
Оперативно-календарне планування виробництва

7. Поястть суттсть нормативу “перюдичшсть запуску-випуску партп предметов пращ” i принципи його визначення.

8. 3 якою метою i яким чином розраховуеться норматив “три-валють виробничого циклу виготовлення парти предметов пращ”?

9. Поястть змют i послщовшсть етатв встановлення тривалосто виробничого циклу виготовлення замовлення чи виробу.

10. У чому полягають основш особливосто ОКП в одинично-му виробництв1?

11. Яким чином здшснюеться розподш виробничо! програми у сершному виробництв1?

12. Що таке диспетчеру вання виробництва?

13. У чому полягае змют основних функщй диспетчерсько! служби пщприемства?

Завдання з розв’язанням

Визначити нормативну величину парти деталей (п) у меха-шчному цеху, перюдичшсть запуску-випуску цих партой (77) у виробництво, а також тривалють технолопчного циклу (Т™х) виготовлення парти за умов паралельного виду руху предметов пращ.

Найменування операщй технолопчного процесу виготовлення деталей, число зад1яних робочих мюць на кожнш операци (С,), штучний час (*Ш/)» загальний пщготовчо-пщсумковий час на партою (7^) та допустим! втрати робочого часу на пщготов-чо-пщсумков1 елементи до загального часу зайнятосто робочого мюця (af) представлет у табл. 25.3.

Р1чна програма за даними деталями становить 1600 шт.

Таблиця 25.3. Вихщт дат для розрахунку

Найменування операци технолопчного процесу с, ч гпп и*
1. Розточна 1 4,6 18 0,04—0,06
2. Фрезерна 1 6,1 12 0,03—0,05
3. Свердлильна 1 1,2 3 0,02—0,03
4. ПЬпфувальна 2 9,0 12 0,03—0,05
5. Контрольна 1 1,8 5 0,02—0,04

671
Глава 25

Розв’язання

Встановлюемо проввдну операщю, розраховуючи сшввщно-Т

шення —ее. за вс1ма операщями:— розточна = 3,9;

4,6

1 2

— фрезерна 1— = 2,0;з

— свердлильна------ =2,5;

1,2

12

— пиифувальна 1 . = 1,3;

9,0

— контрольна ^ = 2,8.

1,8

Таким чином, провщною операщею технолопчного процесу виготовлення детал1 буде розточна, бо !й вщповщае найб1лыпе

. . Т

значения стввщношення —ss- .

1. Розраховуемо значения мш1мально допустимо! величини партп деталей:

Т 18

nmin = -=*- =- ----= 78 штук.

тш *ша 4,6 0,05

2. Встановлюемо нормативну величину партп деталей i перюдичшсть запуску-випуску ще! партп у виробництво. При цьому враховуемо, що нормативна величина партп предмет1в пращ не може бути меншою, шж мппмальна величина (nmin), a nepi-одичшсть запуску (П) мае вщповщати одному i3 ушфшованих значень цього календарно-планового нормативу.
Предыдущая << 1 .. 209 210 211 212 213 214 < 215 > 216 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100