Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 214

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 208 209 210 211 212 213 < 214 > 215 216 .. 217 >> Следующая


— перерозпод1л номенклатури ДСО за плановими пер1одп ми року з метою забезпечення р1вном1рного завантаження об^ ладнання i виробничих площ та створення сприятливих умом для оргашзаци ритм1чно! роботи пщроздШв.

Шсля розробки номенклатурно-календарних платв для оя* гот1вельних i оброблюючих цех1в для них складаються i вироб-нич1 програми. Основою для !х складання слугують: скоригова-ний шсля перерозподигу номенклатурно-календарний план запуску-випуску заготовок i деталей; календарно-планов1 нормативи руху виробництва, шформащя про склад технолопчного обладнання та виробничих площ, вщомост1 про стан незавершеного виробництва, плановий обсяг випуску готово! продукцп скла-дальним цехом, укомплектовашсть кадрами та деяю iHmi дат.

Календарно-плановими нормативами, яю визначають ритм сершного виробництва, е нормативна величина парти заготовок або деталей, перюдичшсть запуску !х у виробництво та три-валють виробничого циклу виготовлення цих партш. Методика розрахунку вказаних норматив1в наведена у попередньому роздШ.

Обмежена номенклатура продукцп за значних обсяпв и виробництва у масовому виробництв1 дае змогу використовувати в оперативно-календарному планувант спрощену подетальну систему, де планово-облшовими одиницями е заготовки, деталд., складальт одинищ (вузли) та власне вироби. Виготовлення продукци здшснюеться на потокових лш1ях або великими париями. Розрахунки таких календарно-планових норматив1в, як такт i ритм, що характерш потоковим л1тям, розглянут1 у гл. 17, а розрахунки норматив1в, характерних для виготовлення продукцп париями, наведет у ni дрозд ini 25.2 ще! глави.

25.4. Оргашзащя диспетчерування руху виробництва

Ефективна виробнича д1яльтсть пщприемства може бути забезпечена лише за умови ч1ткого поеднання у 4aci та про-CTopi матер1альних, трудових, фшансових, технолопчних та шформацшних pecypciB. Досягти цього непросто, осюльки пщ час виробничо! д1яльност1 на окремих робочих мюцях немину-

667
Глава 25

че виникають вщхилення вщ показниюв рашше складених плашв, що потребуе ix коригування, а головне — координаци д1яльност1 взаемопов’язаних ланок пщприемства. Причини вщхилення вщ нормативного виробничого регламенту дуже pi3Hi, серед них:

— затримка поставок сировини, матер1ал1в, комплектуючих вироб1в, запасних частин, устаткування, оснащения постачаль-никами вказаних pecypciB;

— невихщ на роботу пращвниюв через хворобу або з шших причин;

— вихщ з ладу електромереж та ix обладнання, поломка устаткування, оснащения, пристосувань, транспортних засоб1в;

— недотримання планових термппв ремонту або техтчного обслуговування устаткування;

— несвоечасна пщготовка техтчно! документаци шженер-ними шдрозд1лами;

— виникнення браку продукци з причин невщповщност1 властивостей сировини, матер1ал1в, комплектуючих вироб1в, неяюсно! техтчно! документаци.

3 огляду на викладене на виробничому пщприемств! объективно виникае необхщтсть оперативного реагування на Bci змши i вщхилення руху виробництва. Цей комплекс управлшських робгг, який включае централ1зований неперервний облж, контроль i оперативне регулювання руху виробництва називають диспетчеруванням.

Основным завданням диспетчерування е забезпечення по-всякденного i ритм1чного виконання виробничих оперативно-календарних плашв, для чого на пщприемствах створюеться спещальна диспетчерська служба. Ii структура залежить вщ масштаб1в пщприемства, оргашзацшного типу виробництва, складност1 продукци та шших виробничих фактор1в. На великих машинобуд1вних пщприемствах створюеться спещальний пщрозд1л — центральне диспетчерське бюро та групи диспет-чер1в у цехах i службах. На б1лыпост1 середтх та невеликих тдприемств функщю диспетчерування виконуе виробничо-диспетчерський вщд!л (бюро).

Основнымы функцЬямы диспетчерсько! служби е:

— систематичний облш i контроль наявност1 зад1л1в на piBHi встановлених норматив1в у цехах i на дшьницях, руху виробництва, виконання граф1юв здавання готово! продукци чи виконання po6iT (надання послуг);

668
Оперативно-календарне планування виробництва

— анал1з результатов контролю i прогнозування руху виробничих процес1в;

— вжиття комплексних заходiB з попередження та усунен-ня порушень руху виробничих процеыв;

— залучення основних пщроздШв та допоаижних служб пщприемства до лшвщацп вщхилень фактичного руху виробництва вщ нормативного;

— координащя роботи з забезпечення цех1в i д1льниць необ-хщною робочою силою, сировиною, матер1алами, комплектую-чими виробами, обладнанням, оснащениям, транспортними, та вантажно-розвантажувальними засобами, техтчною докумен-тащею, 1ншими ресурсами;

— проведения щоденних диспетчерських нарад;

— пщбиття пщсумшв роботи i оцшювання д1яльност1 шд* роздШв пщприемства з виконання виробничих платв випуску продукци (робгг, послуг).

Реал1защя вказаних функцш може бути здшснена титьки за умов своечасност1 надходження, повноти i в1рогщност1 виробничо! шформацп, що досягаеться шляхом створення автомати-зовано! системи оперативного облшу на пщприемствь
Предыдущая << 1 .. 208 209 210 211 212 213 < 214 > 215 216 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100