Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 213

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 207 208 209 210 211 212 < 213 > 214 215 216 .. 217 >> Следующая


Провщним календарно-плановим розрахунком в одиничному виробництв1 е розрахунок тривалост1 виробничого циклу виготовлення замовлень i встановлення випереджень за ним у робот! окремих цех1в.

Наступним етапом е побудова зведеного графша запуску-випуску ycix замовлень i вироб1в вщповщно до виробничо! про-грами на черговий плановий перюд (м1сяць, квартал, piK). Вщправними моментами пщ час побудови зведеного графша мають бути нам1чет термши випуску замовлень i вироб1в за угодами. При цьому в процес1 розробки календарних платв намагаються:

— забезпечити максимально можливе використання виробничих потужностей цех1в i д1льниць у кожному плановому nepiofli;

— мш1м1зувати незавершене виробництво шляхом упцль-нення виробничих циюпв виготовлення вироб1в i замовлень;

— створити умови для оргатзаци ефективно! ритм1чно! роботи i р1вном1рного випуску продукцп у натуральному i варт1с-ному вираженнях;

664
Оперативно-календарне планумиини ии|1мЛмиц«*й

|ЦО мироОлягться

I i ВИроАи, як!, :t од->»Такмо.мог1чиу

ШГОДЖ(Ч1ПЯ, llOTN), lin6(‘;j-ШМИЯ I po-

ll у МОЖПХ

Iferarnttitpl' упониX ИТй рои ВИНИЛ ВЛЬН!

— скоротити номенклатуру нрЭДУМЦИ' одночасно;

— паралельно виготовляти 91 ного боку, мають максимальну стльнють, щоб скоротити затрати < а з другого, доповнюють один одкО|Ф( печуючи повне та комплектне за! бггник1в.

Такий розподш виробництва заме планово-календарних перюд1в становмУ11 антне завдання, яке практично вир1шуюПН коригувань i отримання найбшып рац!оН1 подшу виробничо! програми у 4aci. Комп’| дае змогу прискорити цю роботу та отримати ( вар1анти оперативно-календарного плану (OKI

В умовах одиничного виробництва практичм#1^||в1уВАИНл знайшли три системи ОКП: позамовна, с!тьовОГ0 ЯЙМуминл та комплектно-вузлова.

Для сершного, виробництва характерними ООИАЙМвИ * об робка заготовок, деталей та шших предметав прац1 партЫми к складання та випуск готових вироб1в сер1ями.

Шд cepieto розум1ють кшькють вироб1в одного наймамушш ня, яка перюдично складаеться i випускаеться складалншм цехом вщповщно до оперативно-календарного плану п1дпригм ства.

Планов! розрахунки у сершному виробництв! починнит. розподшу pi4HO*i програми за кварталами та мюяцями для пела дального цеху (цех1в). При цьому намагаються отримати такий Ha6ip номенклатури вироб1в у кожному плановому пер!од1, якого будуть забезпечеш узгодженють вартюних i натураль них показнишв програми i найкраще використання вироЛни чих потужностей цех1в та дшьниць.

Процедура календарного розподшу виробництва продуктY зводиться до таких дш. Перш за все розподшяють за кпартала-ми i мюяцями Ti вироби, випуск яких заплановано pinnoMipno протягом року. HacTiuie за все р1чна програма дшиться на число планових перюд1в, тобто на 12 при визначенш мюячного обсягу випуску i на 4 — при розрахунку квартального випуску. Бажано, щоб величина cepii була достатня для безперерв-но1 роботи бригади (дшьнищ) складальнишв протягом хоча б

665
Глава 25

одного робочого тижня. У таких умовах складальники набува-ють необхщних навичок виконання складальних робгг, що веде до зростання продуктивное^ пращ.

На наступному етат розподЪшють вироби, випуск яких прив’язаний до конкретних календарних перюд1в. У цю групу включають вироби з догов1рними термшами випуску, а також Ti, за якими встановлеш термши постачання дорогих матерЬ ал1в i покупних комплектуючих вироб1в.

Шсля закшчення розподглу вказано! номенклатури, визначають недовикористат залишки фощцв складального цеху за вартютю i трудомюттстю в кожному календарному перюдь Величина залишшв фонд1в визначаеться як р1зниця м1ж вщпо-вщними плановими фондами календарного перюду i вартютю та трудомюткютю виготовлення вироб1в, що включет до плану певного перюду.

Вщповщно до залишшв вказаних фощцв дорозпод1ляеться номенклатура продукцп, яка залишилась.

1з викладеного зрозумшо, що розпод1л виробничох програми за плановими перюдами для складального цеху е досить непро-стим завданням. У практичний д1яльност1 використовують математико-лог1чт та просто лопчш способи, яш враховують накопичений доевщ вирипення таких завдань. При виконант ще!* роботи не виключаеться використання комп’ютерних технологш для вир1шення часткових завдань.

Шсля розробки календарних платв випуску вироб1в для складального цеху розробляють номенклатурно-календарний план випуску заготовок, деталей та складальних одиниць (ДСО) загот1вельними та оброблюючими цехами. При розподШ ДСО за плановими перюдами для кожного цеху будуть до уваги Ti ж принципи, що i при розподШ вироб1в.

Процес формування номенклатурно-календарних платв охоплюе так1 етапи:

— встановлення для кожного цеху номенклатури ДСО на р1чний, квартальний та мюячний перюди на пщстав1 схеми складання вироб1в, номенклатури та числа ДСО в них;

— розрахунок величини завдання з кожно! номенклатурное позици плану;

— проведения об’емних розрахушив, ям виконуються для встановлення вщповщност1 номенклатурно-календарних платв виробничим потужностям цех1в;

666
Оперативно-календарне планування виробництва
Предыдущая << 1 .. 207 208 209 210 211 212 < 213 > 214 215 216 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100