Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 212

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 206 207 208 209 210 211 < 212 > 213 214 215 216 .. 217 >> Следующая


Розрахунки тривалост1 виробничих циюпв здшснюються для кожно! партп предметов пращ, для окремих вироб1в та для всього замовлення (або його частини).

У загальному вигляд1 тривалЬстъ виробничого циклу (!ГЦ) ви-готовлення партш предметЬв у цеху (дальнищ) визначаеться так:

де T^ex — тривалють технолопчного циклу виготовлення партш предметов пращ (розрахунки наведет у гл. 5);

т — число операцш технолопчного процесу обробки партп; tMQ. — м1жоперащйний час, який витрачаеться на техтчний контроль, транспортування, оформления супроводжуваль-Hoi документацп, очшування обробки чи складання.

У paei коли сершне виробництво вщр1зняеться багатономен-клатуртстю та нестабшьшстю виробничо! програми, розрахунки ycix календарно-планових норматив1в потребують чималих затрат часу. У цьому paei можна використовувати спещальш номограми, за допомогою яких просто i швидко розраховують-ся величини партш предметов пращ, перюдичшсть ix запуску-

(25.3)

т-1

т = гтех + у /

-1 ц ¦* н «О/ ’

(25.4)

661
Глава 25

випуску та тривалЛсть виробничих циюпв виготовлення. Таю номограми наводяться у вщповщних довщниках плановика-економ1ста, майстра, технолога шших спещалктв.

Розрахунки тривалостЛ виробничого циклу виготовлення виробЛв, замовлення або його частини проводять у порядку, зворотному до nepe6iry технолотчного процесу, тобто вщ моменту передач! продукцп на склад готово! продукци до початку першо! операцп, яка найчастЛше здшснюеться у заготЛвель-них цехах пщприемства.

ТривалЛсть складально! фази виготовлення замовлення, його частини або окремого виробу визначають шляхом побудови стр1чкового графша чи смъово! модель При використант сггьо-во! модел1 розраховують ii параметри, i визначають критичний шлях, який становить тривалкггь окремих складальних po6iT (комплексе складальних операщй) i розраховуеться на основЛ нормативно! трудом1сткост1 операщй складального процесу (Т™):

.ск

17 тЫ? (25-5)

де Т®к — тривалЛсть складально! роботи, год;

т — число операцш окремих складальних робЛт;

Р( — число слюсар1в-складальнюав, зайнятих на /-й операцп, oci6;

Квя — плановий коефЛщент виконання норм у складальному цеху (дгльнищ).

Наступним етапом розрахунку тривалостЛ виробничого циклу виготовлення виробу або замовлення е визначення трива-лостЛ мехатчно!, термЛчно! та гальвашчно! обробки ycix необхщних деталей. Цей розрахунок здшснюеться з метою встанов-лення термшу початку запуску деталей в обробляючих цехах i забезпечення !х своечасного виготовлення та подачЛ на скла-далып роботи вщповщно до сиъового або стрЛчкового графша. ТривалЛсть знаходження деталей в обробляючих цехах встанов-люеться за провщними деталями виробу або замовлення. При цьому передбачаеться, що виготовлення ycix шших деталей вщповщного виробу (замовлення) може бути здшснено паралельно з обробкою провщно! дeтaлi. Провщна деталь обираеть-ся i3 числа деталей, яю очшують на складальних роботах у першу чергу. Вона мае вщр1знятися найбьлыпою трудомкт-

662
Оперативно-календарне планування виробництва

KicTio та багатооперацштстю обробки. Провщш детал1 визначаються за кожним обробляючим цехом, що комплектуе складання певного виробу. Тривалють перебування деталей у тер-м1чних i гальватчних цехах встановлюеться найчаст1ше збшь-шено залежно вщ особливостей технолопчного процесу.

Визначення тривалост1 виробничого циклу виготовлення заготовок здшснюеться за тими ж принципами, що наведет вище, i стосуеться обробляючих цех1в.

Маючи дат про тривалкть циклу складання виробу, обробки деталей та виготовлення заготовок, можна визначити загальну тривалють виготовлення виробу чи замовлення. Для цього скла-дають цикловий графш виконання замовлення або окремого виробу, який е документом м1жцехового оперативного планування в одиничному та сершному виробництвь При складанш цього графша враховують м1жцехов1 перерви, як! мають страховий характер (тривалють 2—5 д1б), i визначають календари! випередження вказаних часткових процейв виготовлення виробу стосовно до термшу його випуску. Спрощений цикловий графш виготовлення виробу (замовлення) наведено на рис. 25.1.

М1жцехов1

перерви

Загот1вельна фаза X Оброблюва-льна фаза X Складальна фаза
Тривалкть виробн] Випередження за обр Випередження за склада-льними цехами юблювальними
цехами ичого циклу виготовлення виробу
(випередження за загот1вельними цехами)

Рис. 25.1. Спрощений цикловий графпс виготовлення виробу (виконання замовлення)

663
Глава 25

Щодо розрахунку такту запуску-випуску предметЬв пращ на потокових лшгях, який становить основний календарно-пла-новий норматив у масовому та великосершному виробництвах, то це питания розглянуто у гл. 16.

25.3. Особливое™ оперативно-календарного планування в умовах р1зних оргатзацшних титв виробництва

Одиничне виробництво вщр1зняеться виготовленням pi3HO-маштно! продукцп одиницями або невеликими сер1ями, що не повторюються. За таких умов в одних замовленнях чи виробах у структур! TpyflOMicTKOCTi переважають зварювальт роботи, у других — ливарш, у трет1х — фрезерш. На основ! цього першо-черговим завданням оперативно-календарного планування е таке групування виготовлення замовлень i вироб1в у 4aci та про-CTopi, щоб забезпечити р1вном1рне завантаження основних цех1в тдприемства.
Предыдущая << 1 .. 206 207 208 209 210 211 < 212 > 213 214 215 216 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100