Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 211

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 205 206 207 208 209 210 < 211 > 212 213 214 215 216 .. 217 >> Следующая


657
Глава 25

Затнчення табл. 25.1

1 2 3 4
3. Комплекты 3.5. За добо-вими комплектами Добовий комплект деталей 1. Величини партш предметЛв пращ. 2. Перюдичшсть запуску-випуску партш. 3. Тривалнлъ виробничого циклу виготовлення партш Середньосе-ршне та ве-ликосершне виробництво
4. Подетальна Заготовка, деталь або вузол 1. Такт запуску-випуску предме-т1в пращ. 2. Величини партш предмеив пращ. 3. Перюдичшсть запуску-випуску партш. 4. Тривалклъ виробничого циклу виготовлення партп Масове та великосе-ршне виробництво

KpiM вказаних, вщомЛ таш системи, як планування на склад (система “мЛтмум-максимум”), за заделами, за тактом випуску, за випередженням тощо.

На пщприемствах машинобудЛвного комплексу найчастЛше використовують так1 календарно-планов1 нормативи:

— величина партш предмет1в пращ;

— перюдичшсть запуску-випуску цих партш;

— тривалють виробничого циклу виготовлення партш;

— тривалють виробничого циклу виготовлення замовлення, його частини або окремого виробу та випередження запуску цих планово-облшових одиниць за цехами;

— такт запуску-випуску предметЛв пращ на потоковш лшп.

658
Оперативно-календарне планування виробництва

Розглянемо суттсть та методику визначення зазначених календарно-планових норматив1в.

Партш предметЬв пращ — це сукупшсть предмете одного найменування, кшыисть яких встановлена наперед i KOTpi обробляються або складаються безперервно на робочому м1сщ з одноразовою витратою пщготовчо-пщсумкового часу.

При збшыыент величини партп заготовок, деталей або шших предмепв пращ зростае продуктившсть пращ, тдви-щуеться р1вень використання основних фощцв, але, з шшого боку, знижуеться ефективтсть використання оборотних кош-TiB. На пщстав1 цього при розробщ оперативних платв визначають таку нормативну величину партп предмете пращ (я), яка б наближалася до оптимально!.

За деталями, ям мають незначну матер1ало- та трудомют-к1сть, завдяки чому величина партп не впливае на зв’язування оборотних коптв, найчаст1ше використовують двохетапний метод. На першому eTani розраховуеться мш1мально припус-тима величина партп (nmin):

Т

^min “ ~ > (25.1)

де Тпп — пщготовчо-пщсумковий час на всю партио;

а — максимально припустима частка пщготовчо-пщсумко-вого часу в загальному 4aci зайнятост1 робочих м1сць;

tm — штучний час з провщно! операцп технолопчного процесу обробки предмета пращ, у яко! вщношення Tun/tm — най-б1лыпе.

Максимально npnnycTHMi значения частки пщготовчо-пщ-сумкового часу в загальному 4aci зайнятосй робочих мкщь (а) для деяких р1зновид1в обробки TaKi: свердлильна — 0,02—0,03, токарна — 0,03—0,05, фрезерна — 0,04—0,06, револьверна —

0,07—0,09, автоматна — 0,10—0,12.

На другому eTani здшснюеться коригування розрахованого nmiTi i визначення нормативно! величини партп предмет1в л. Найб1лып важливими коригуючими факторами е таш:

— використання ушфшованих значень перюдичност1 запуску-випуску партш;

— технолопчна стшмсть штампу, пресформи, кокиио або шшого технолопчного оснащения, яка визначаеться млыастю

659
Глава 25

предметов, виготовлених м1ж черговими ремонтами вщповщ-ного оснащения;

— наявтсть вЛльних виробничих площ для розмЛщення napTii;

— маса та габарити предметов пращ;

— необхщтсть кратносто прийнято! нормативно! величини партп загальнш величиш замовлення або рЛчнш (квартальшй) nporpaMi певних предметов.

Якщо за основу ушфшацп першдичносто запуску партш взя-ти як найбшьш зручну одноденну потребу в предметах пращ, то при коригувашп розрахованого пт[л i встановлент нормативно! величини партп предметов пращ л, рекомендован! так1 значения ушфшованих периодичностей (табл. 25.2).

Таблиця 25.2. Утфшоват значения першдичносто запуску-випуску партш предметов пращ та розрахунок вщповщних величин партой предметов пращ

Ilepi- одич- Н1СТЬ запу- ску-ви- пуску партш У м1сяцях — — M/8 M/4 M/2 M 3M 6M 12M
У днях 1 2 2,5 5 10 21 63 126 252
Розрахунок нормативно! величини партой, де Npi4 — рЛчна програма з вщповщних предметов пращ *pi4 *pi4 *pi4 *Pi4 *pi4 *pi4 ^Pi4 *Pi4 *pi4
252 126 96 48 24 12 4 2 1

Нормативна величина парти предметов, що характеризуются значною трудомнггшстю, масою та високою вартостю вихщ-них матерЛалЛв, мае наближатися до такого оптимального значения, що передбачае мшЛмальш сумарш витрати, пов’язат як i3 переналадками, так i 3i збер1ганням зад1лу. Для цього використовують формулу

660
Оперативно-календарне планування виробництва

(25.2)

де Б — витрати на запуск одше! партн предметов, грн;

Npi4 — величина р1чно! програми або замовлення, шт.;

Спов — повна соб1варт1сть одного предмета пращ, грн; т| — коефицент, який враховуе втрати вщ зв’язування оборотних кошт1в у незавершеному виробництв1 й складаеться з плати за вщтягування контв з обороту та витрат на утримання незавершеного виробництва (близько 0,3).

Нормативна перюдичшсть запуску-випуску партш при ix обробщ (П) у днях визначаеться як вщношення прийнято! нормативно! величини партп (л) до середньодобово! потреби виробництва у певних предметах (NCfl) у штуках:
Предыдущая << 1 .. 205 206 207 208 209 210 < 211 > 212 213 214 215 216 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100