Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 210

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 204 205 206 207 208 209 < 210 > 211 212 213 214 215 216 .. 217 >> Следующая


— конкретизащя i доведения виробничих завдань цехам, ди1ьницям, бригадам, робочим мдецям;

— розробка календарно-планових норматив1в руху виробництва;

— складання графш1в руху предме^в пращ у 4aci та про-CTopi;

— своечасне забезпечення робочих м1сць сировиною, мате-р1алами, нaпiвфaбpикaтaми, комплектуючими виробами, оснащениям, шструментом, техшчною документащею;

— координащя роботи сум1жних пщроздипв;

— контроль i регулювання процесу виробництва;

— створення можливостей для розвитку i впровадження прогресивних форм оргашзаци пращ та виробництва: колек-тивних форм оргашзаци пращ, предметно-замкнених дшьниць, групових та типових технолопчних процейв.

Весь комплекс po6iT з оперативно-календарного планування на пщприемств! виконуе виробничо-диспетчерський вщд1л та вщповщш бюро (групи) у цехах i службах. На великих маши-нобуд1вних пщприемствах, KpiM вказаних структур, створюеть-ся ще центральне диспетчерське бюро на чол1 з головним диспетчером, основною функщею якого е регулярний оператив-

654
Оперативно-календарне планування виробництва

ний контроль руху виробництва i координащя роботи ycix ланок пщприемства.

Робота пщрозд1л1в оперативно-календарного планування пщприемства здшснюеться у ташй послщовностп

1. Розробка прогресивних календарно-планових норматив1в руху предмет1в пращ у виробничому процесс

2. Детал1защя i розпод1л виробничо!' програми за м1сцем i часом ii виконання (цехам, службам, дЬншицям, бригадам, робочим мкщям) вщповщно до квартал1в, мигящв, декад, п’яти-денок, д1б, змш, годин.

3. Складання граф1шв руху предмет1в пращ у npocTopi й 4aci та доведения ix до виконавщв.

4. Оргашзащя забезпечення виробничого процесу сирови-ною, матер1алами, заготовками, деталями, вузлами, шструментом, технолопчним оснащениям, пристосуваннями, запчасти-нами.

5. Здшснення безперервного контролю i регулювання руху виробничого процесу.

Використовуючи функщональний пщхщ до оперативно-календарного планування як процесу, останнш можна уявити як низку безперервно повторюваних функщй або пщпроцеыв: планування, оргашзащя, облж, контроль, анал1з i регулювання.

Особливють оперативно-календарного планування полягае у тому, що розробка взаемопов’язаних планових завдань для Bcix виробничих ланок безпосередньо i оргатчно пов’язуеться з оргашзащею ix виконання.

На 61лыыост1 пщприемств 3i складною виробничою структурою, багатодетальними виробами i багатооперащйними техно-лопчними процесами, оперативно-календарне планування може бути ефективним т1льки у Ticmfi взаемоди з плануван-ням та оргашзащею техтчно!* та матер1ально*1* пщготовки виробництва; безперервним удосконаленням виробничог структури пщприемства, його цех1в i д1льниць; наполегливим вщпра-цюванням внутр1шньовиробничих зв’язшв; ращонал1защею складського та транспортного господарства тощо. Т1льки сис-темний пщхщ забезпечить достатню ефективтсть оперативнокалендарного планування як одного i3 найважлившшх шстру-мент1в управлшня виробництвом.

655
Глава 25

25.2. Системи оперативно-календарного

планування виробництва та основт календарно-планов1 нормативи

Залежно в1д оргашзацшного типу виробництва, тривалостЛ виробничого циклу виготовлення виробЛв, стабЛльност вироб-ничо! програми та шших факторЛв на вЛтчизняних тдприем-ствах використовуеться чимала тлыисть систем оперативнокалендарного планування виробничо! дЛяльность Характеристика найбЛльш поширених i3 них наведена у табл. 25.1.

Таблиця 25.1. Характеристика найбшын поширених систем оперативно-календарного планування

Найменування систем Планово- облшов1 одинищ Ос нов Hi календарно-планов1 нормативи Сфера використання
1 2 3 4
1. Позамовна Замовлення або його частина 1. Тривал1сть виробничого циклу виготовлення замовлення або його частини. 2. MiaujexoBi випе-редження Одиничне та дрЛбносе-ршне виробництво
2. СЛтьового планування Окремх роботи або ix ком-плекси 1. Тривалкть виробничого циклу виготовлення замовлення. 2. Строки початку та закшчення окремих робЛт Одиничне виробництво 3i значною тривалЛстю виробничого циклу та великою к1ль-киггю тдроз-д1л1в-вико-навщв

656
Оперативно-календарне планування виробництва

Продовження табл. 25.1

1 2 3 4
3.1. Комплект-но-вузлова Вузловий комплект 1. Тривалкть виробничого циклу виготовлення комплекту. 2. MincuexoBi випе-редження Др1бносер1й-не виробництво 3i знач-ною тривалЬ стю виробничого циклу
3.2. Машинокомплектна Цеховий машино- комплект 1. Величини партш предмет1в пращ. 2. Перюдичшсть запуску-випуску партш. 3. Тривалють виробничого циклу виготовлення партш Др1бносерш-не та серед-ньосершне виробництво з широкою номенклатурою вироб1в
3. Комплекты] 3.3. Комплект-но-техноло-пчна Група по-д1бних деталей, ят обробляються за гру повою технологию 1. Величини партш предмет1в пращ. 2. Перюдичшсть запуску-випуску партш. 3. Тривалкть виробничого циклу виготовлення партш Др1бносерш-не та серед-ньосершне виробництво 3i сталою номенклатурою продукци
3.4. Плановокомплектна Група деталей з приблиз-но загаль-ним тер-м1ном подавай ня до скла-дального цеху 1. Величини парт1й предмете праць 2. Перюдичшсть запуску-випуску партш. 3. Тривал1сть виробничого циклу виготовлення партш Др1бносерш-не та серед-ньосершне виробництво 3i сталою номенклатурою продукци
Предыдущая << 1 .. 204 205 206 207 208 209 < 210 > 211 212 213 214 215 216 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100