Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 21

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 217 >> Следующая


Метод визначення ефективност1 витрат на модершзащю та-кий самий, як i витрат на проведения каттального ремонту. Для цього можна користуватися формулою (2.5), поставивши в !! чисельнику витрати на модершзащю заметь витрат на ка-[птальний ремонт вщповщного устаткування. Коеф1щент ефек-тивност1 витрат на кап1тальний ремонт i модершзащю, коли !х здшснюють одночасно, можна розрахувати за формулою

, ^+M + Se врм ifHaP + Sa ’ (2,5)

де М — витрати на модершзащю.

Величини а, Р i Se, що входять до формули (2.5), треба ви-значати за даними модершзовано! та ново! машини.

Нагромадження й оновлення основних фощцв, нарощування виробничих потужностей пщприемств р1зних галузей народного господарства здшснюють у процес1 техшчного переозброення, реконструкцп й розширення д1ючих або спорудження нових виробничих об’екйв (цех1в, виробництв, пщприемств загалом).

Техшчне переозброення д1ючого пщприемства означае здшснення вщповщно до плану (програми) його техшчного розвитку (без розширення наявних виробничих площ) комплексу заход1в, що передбачають пщвищення до сучасних вимог техшчного р1вня окремих д1льниць виробництва за рахунок впровадження ново! техшки i технологи, мехашзацп та авто-матизацп виробничих процес1в, модершзацп й замши ф1зично спрацьованого та техшчно застарьлого устаткування.

63
Глава 2

Реконструкщя дпочого пщприемства е здшснюваним за единим проектом повним або частковим переобладнанням виробництва. За необхщност1 можуть бути споруджеш HOBi або роз-ширеш наявш допом1жш та обслуговуюч1 об’екти. До робгг з реконструкцй належать також бугцвництво нових виробничих об’ект1в заметь тих, подальшу експлуатащю яких визнано недощльною. Пщ розширенням дшчого тдприемства слщ ро-зум1ти спорудження його друго! та наступних черг, додатко-вих виробничих комплекс1в, нових цех1в або розширення на-явних, а також оргашзащю допом1жних та обслуговуючих ви-робництв, комушкацш та ш.

До нового буд'ьвництва (новобудов) належить спорудження окремих виробничих об’ект1в або пщприемств, яке здшснюють на нових майданчиках i за затвердженим окремим проектом.

TaKi форми розширеного вщтворення основних фощцв i методи оновлення виробничого потенщалу пщприемств е взаемо-пов’язаними елементами единого вщтворювального процесу, яш доповнюють один одного. Проте прюритегними для пере-важно! б1лыпост1 р1зногалузевих виробництв (господарств) треба вважати техшчне переозброення i реконструкщю дночих виробничих об’ект1в. Нове бугцвництво стае економ1чно дощль-ним за умови вичерпання можливостей нарощування виробничого потенщалу на дпочих пщприемствах, а також за оргаш-зацп нових вщцв виробництва (надання нових послуг) та необ-хщност1 забезпечення належного р1вня еколог1чно! безпеки виробничо-господарсько! д1яльност1.

2.4. Показники використання основних фощцв

Для характеристики ефективност1 використання основних фощцв застосовують р1зноманггш показники, яш можна об’ед-нати у чотири групи:

— показники екстенсивного використання основних (poudie, яш вщображають р1вень Ухнього використання у 4aci;

— показники ттенсивного використання основних (pondie, яш вщображають р1вень ххнього використання за потужшстю (продуктивтстю);

64
Основний капрал пщприемства

__ънтагралъМ'®^® використання основних фондЬву

як1 враховують сукупний ®плив У<*х чинник!в, екстенсивних

та штенсивних;

— узагалънювалът по#азники використання основних фонд1ву яш характеризуюсь р1зномаштт аспекты використання (стану) основних фонд10 в щлому на пщприемств!..

До показнишв екстенси^ного використання основних фонд1в належать коефш!ент екстейсивного використання устаткуван-ня, коефпцент змшносп роботи устаткування, коефодент за-

вянтаженосп устаткування-

Коефщ1ент екстенсивпого використання устаткування (К ) визначають як вщцошення фактично! шлькос™ годин

' екст/ • • и ^ •

роботи устаткування («уст.ф)Д° К1лькост1 годин його роботи згвдно

з нормою (?уст.н):

^уст.ф

К (2.6)

екст f v 7

уст.н

КоефЬщент змтностЬ роботи устаткування (Кзм) визначають як вщношення загадь#0'1' кглькосп в1дпрацьованих устат-куванням машино-змш (Дм.зм) упродовж доби до загально! кшькоста встановлених оД^ниЦь устаткування на дшьнищ, в цеху та iH.

К (2.7)

ЗМ

П

Коеф1щент з авантаженocmi устаткування (iiC^) визначають як ввдношення фактичного коефнцента змшноста роботи устаткування (К*м ) до планового значения цього ж коефицента (К"м ):

1У-Ф

К (2.8)

зав j?n к '

Коефтент ттенсивного використання устаткування (KiHT) визначають як вщношення фактично! продуктивное^ устаткування (Пф) до його нормативно! продуктивное^ (Ян):

3 6 585

65
Глава 2

П.

ф

я,.

iHT

(2.9)

Я,

Н

Прикладом показника штегрального використання основних фощцв е коефщЬент штегрального використання устаткування (i?iHTr), який визначають як добуток коеф1щента екстенсив-ного й штенсивного використання устаткування та який комплексно характеризуе його експлуатацио i в 4aci, i за продуктивна™ (потужшстю):

Узагальнювальними показниками використання основних фонд1в е фондовщдача, фондомкггшсть, фондоозброешсть пращ та рентабельшсть основних фощцв.
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100