Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 209

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 203 204 205 206 207 208 < 209 > 210 211 212 213 214 215 .. 217 >> Следующая


ту. Для оптииазацп перерозпод1лу po6iT за днями побудуемо таблищ, у яких розрахуемо шльшеть дтв перенесения po6iT, яш мають резерви часу. Такими роботами е 1—3 та 3—5. Роботу 1—3 можна перенести тьльки на 1 день, адже роботи 2—3 та 3—4 теля зменшення тривалост1 роботи 2—4 вже е критични-ми. Як бачимо з рис. 24.10, перенесения роботи 1—3 суттевого покращання не дасть. За таких умов першого дня буде працю-вати 2 особи, а 5-го дня не 8, а 9. За такого перенесения: при будь-якому збо! у виконант роботи 1—3 може з1рватися кшце-вий термш реатизацп проекту, адже под1я 3 пщ впливом р1зних фактор1в також може перем1ститися у 4aci. Розглянемо опти-м1защю роботи 3—5. Ii можна перемктити на 1, 2, 3 i 4 дт. Таблиця матиме такий вигляд (табл. 24.3):

Таблиця 24.3. Розрахунок для роботи 3—5

2 8 -6 -6 1
2 2 0 -6 2
2 2 0 -6 3
2 2 0 -6 4

За анал1зом таблищ робимо висновок, що е можливють перемЬ щувати роботу на 1, 2, 3 чи 4 дт (мш1мальне вщ’емне значения належить BciM дням, що розглядаються для оптим1зацп). За р1зних вщ’емних значень обрали б найменше. Припускаемо, що дощльно перемютити роботу 3—5 на 1 день (подвшна рамка). Результат перенесения представлено на рис. 24.11. Шсля щех 1терацп залишився тыьки один день, коли залучено 9 роб1тнишв.

HapeiHTi, пропонуеться скоротити роботу 4—5 з 5 до 3 дтв шляхом залучення додаткових виконавщв. Таким чином, оп-тим1зована лш1йна д1аграма спъового граф1ка мае вигляд, показаний на рис. 24.12.

Завершальним етапом е побудова с1тьово*1 модел1 з урахуванням змш оптим1зацп (рис. 24.13).

648
Планування шновацшних процеав

Рис. 24.11. Лшшна дЛаграма ciTbosoi моделЛ при оптиАпзацп роботи 3—5 методом перенесения

3 313*9,8,8| З1 3* 2*212

Рис. 24.12. ОптимЛзована лшшна д1аграма сгсьово!' модел1 виготовлення приладу

Отже, процеси оптимЛзаци дали змогу бьлып рЛвномЛрно роз-подЛлити виконавщв (зменшити вщношення юлькостЛ пращв-никЛв за днями з 4 разЛв до 3) та зменшити термш виконання проекту з 12 до 9 дтв, що вважаемо за задов1льний результат. Для полшшення результату ще можна зменшити час виконання po6iT 1—2 i 2—3. Проте такий зм1ст завдань, що вирЛшують-

21 6-585

649
Глава 24

ся в npoijeci po6iT 1—2 та 2—3, звичайно, не може залежати вщ к1лькост1 виконавщв на зазначених роботах за своею специфЬ кою. Побудова та оптим1защя ытьово! модел1 завершена.

Завдання для самостшного розв’язання

1. Побудуйте (йтьовий графйс за приведеними взаемозв’язка-ми po6iT. Роботи Б i Ж починаються теля закшчення роботи А, робота Д — теля закшчення po6iT Б i Е. Робота Г — теля закшчення po6iT Б i Е. Робота Ж — теля закшчення po6iT Г, Д, 3.

2. Розрахуйте основт параметри сйъово! модель що зобра-жена на рис. 24.14.

650
Планування Ыновацмних процейв

3. Провед1ть оптим!зац1ю за ириведеною лшшною д1аграмою (рис. 24.15).

(?)

СИ.

-*з

<2.

¦¦7

2«—

“¦2

(5) 4^*6

—»3

1-----Г

-r-----------------г---------------1--------------1--------------1--------------1--------------1"

Puc. 24.15. Лшшна д1аграма с*тьов01 модел1

4. Виправте помилки у побуДОВ* ciTboeoi модел1 проекту А (рис. 24.16).

651
Глава 24

5. Спросить сггьовий графш проекту Б (рис. 24.17).
Глава 25

ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

25.1. Суттсть, завдання i змЬст оперативно-календарного планування.

25.2. Системи оперативно-календарного планування виробництва та основт календарно-плановЬ нормативи.

25.3. ОсобливостЬ оперативно-календарного планування в умовах рЬзних оргашзацшних munie виробництва.

25.4. Оргашзащя диспетчеру вання руху виробництва.

Ключов1 поняття i тер мши: оперативно-календарне планування; система оперативно-календарного планування; календ арно-плановЬ нормативи; величина парти предметЬв пра-щ; перюдичшсть запуску-випуску парти предметЬв пращ; три-валЬсть виробничого циклу виготовлення замовлення (виробу ); диспетчеру вання

Студент повинен вшти: характеризувати суттсть оперативно-календарного планування; формулювати завдання та змЬст функцш оперативно-календарного планування; розрЬз-няти найпоширешшЬ системи оперативно-календарного планування; характеризувати змЬст i призначення основних ка-лендарно-планових нормативЬв; формулювати суттсть дис-петчерування та його основних функщй.

653
Глава 25

25.1. Суттсть, завдання i змгст оперативно-календарного планування

Оперативно-календарне планування, яке ще називають one-ративно-виробничим або просто оперативним, завершуе загальний процес внутрЛшньовиробничого планування на пщприемств! та становить систему заход1в, спрямованих на конкретиза-щю стратепчного i тактичного (поточного) плашв у 4aci та про-CTopi.

Головне завдання оперативного планування полягае в орга-тзаци злагоджено!, ритмЛчно! та комплексно! роботи ycix ланок пщприемства (цех1в, служб, дгпьниць, бригад, робочих мйщь) з метою своечасного випуску продукцп у встановленому обсяз1 та номенклатур! при найбьлып ефективному викорис-танш ycix виробничих pecypciB.

Важливими завданнями оперативно-календарного планування на виробничому пщприемств! е:
Предыдущая << 1 .. 203 204 205 206 207 208 < 209 > 210 211 212 213 214 215 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100