Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 208

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 202 203 204 205 206 207 < 208 > 209 210 211 212 213 214 .. 217 >> Следующая


Проте щеальна модель с1тьового графша з погляду часу виконання комплексу po6iT, завантаженост1 виконавщв може не задо-вольнити вимоги технолопчного процесу. При проектуванш та оптим1зацн с1тьових моделей варто враховувати таш чинники:

— перюд, який використовуеться у розрахунках с1тьових графш1в необхщно брати такий, який е кратним i дощльним для ycix po6iT, що входять до комплексу;

— розраховуючи необхщну шльшеть пращвнишв на кожнш робот1, належним чином треба анал1зувати особливост1 цього виду роботи;

— склад персоналу за профес1ями i р1внем квал1фшацп на кожнш робот1 мае вщповщати р1вню складност1 й трудо-м1сткост1 ще! роботи;

— при перерозподШ роб1тнишв м1ж р1зними роботами вра-ховуеться 1х квал1фшацшний р1вень, профеыя та необхщшеть такого перемицення;

643
Глава 24

— змша часу виконання робЛт мае обг'рунтовуватися з по-гляду технолопчно! можливостЛ та наявних людських i мате-рЛальних pecypciB, кадрового потенщалу;

— зменшення часу виконання окремих робЛт може бути не-можливе у зв’язку з тим, що конкретна робота мктить у своему склад1 природ Hi процеси, якг проходять за певний пром1жок часу (супиння фарби, полЛмеризащя, термопрогонка);

— кшьюсть часу, яку варто заощадити, включаючи у роботу кожного додаткового пращвника, може нелшшно залежати вщ Ix KbibKocTi, i навпаки, вилучення виконавця також нелшшно впливатиме на зб1лыыення часу виконання роботи;

— в окремих випадках вилучення виконавця зменшуе час виконання роботи, а залучення додаткового може збшыпити цей час;

— специф1чш роботи можуть виконуватися тЛльки певними професюналами чи трупами пращвниюв (вщдЛлами, бригадами), перерозподЛл може бути не дощльним чи неможливим;

— оптимЛзуючи час виконання i юльюсть пращвниюв, слщ пам’ятати, що будь-який зовшшшй чи внутр1шнш фактор може суттево вплинути як на час (доставку матер1ал1в i3 затзнен-ням, непередбачеш затримки у роботЛ), так i на змшу юлькостЛ пращвниюв (хвороба, перехщ на шшу роботу), отже, варто для кожно! роботи мати резерви часу i трудових pecypciB.

Пщсумовуючи зазначене вище, варто зазначити, що побудо-ва й оптимЛзащя сггьових графЛюв е трудом1стким процесом, на який впливае певна юльюсть фактор1в. Сам процес реалЬ зацп проекту, розрахований методом сиъового планування, потребуе постшного перегляду строюв i виконавщв i пщ час виконання.

644
Планування шновацшних процеав

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контрольш питания

1. Назвпъ основш завдання планування шновацшних процеов.

2. Дайте визначення поняття “<птьова модель”, “сиьовий графш”, “сиъове планування”.

3. Опипить основт типи сиъових моделей.

4. Навед1ть назву основних i специф1чних елементЛв спъо-во! модель

5. Дайте визначення критичного шляху для сиъово! модель

6. НаведЛть основт правила побудови сиъово! модель

7. Зазначте р1зницю м1ж детермшованими та ЛмовЛртсни-ми оцшками тривалостЛ часу виконання роботи.

8. НаведЛть послщовтсть розрахунку йтьово! модель

9. Назвпъ основн1 методи оптимЛзаци сиъових графш1в.

10. Вкажиь чинники, як1 слщ враховувати при проектувант

та оптимЛзаци сЛтьових моделей.

Завдання з розв’язанням

Побудуйте, розрахуйте та оптимЛзуйте (за шльшстю виконавщв та за тривалнзтю критичного шляху) сЛтьову модель ви-готовлення приладу. Для реал1заци проекту необхщно викона-ти 7 po6iT. Склад роботи, залежностЛ, юльшсть виконавщв та час виконання наведет у табл. 24.2.

Таблиця 24.2. Вихщш дат для реал1заци проекту

№ з/п Запет роботи Назва роботи Шлыисть виконавщв Час виконання, ДШ
1 2 3 4 5
1 Розробка техтчного завдання 1—2 2 3
2 Щцготовка документаци 1—3 1 4

645
Глава 24

Закшчення табл. 24.2

1 2 3 4 5
3 Ha6ip i пщготовка персоналу 2—3 3 2
4 Виготовлення вузла А 2—4 4 4
5 Комплектащя вузла Б 3—4 3 1
6 Складання 4—5 2 3
7 Виготовлення упаковки 3—5 1 5

Розв’язання

За даними табл. 24.2 визначаемо лопчну залежшсть po6iT i будуемо с1тьовий графш (рис. 24.8).

За анал1зом графша маемо критичний шлях за под1ями 1—

2—4—5, загальний час виконання проекту становить 12 дтв. Для анал1зу завантаженост1 пращвнишв необхщно побудувати лшшну д1аграму сггьово! модел1 (рис. 24.9) та розрахувати шльшеть виконавщв, яш виконують роботи кожного дня. Як видно з д1аграми, шльшеть виконавщв змшюеться вщ 2 до 8, що не може повною Mipoio задовольнити кер1вництво.

646
Планування шновацмних процеав

Одна i3 po6iT (2—4), що лежить на критичному шляху, може мати меншу тривалнзть. Ад же зб1льшення шлькост1 пращв-ник1в на виготовлент вузла А спричинить скорочення ще! роботи. У зв’язку з цим пропонуеться розмютити на зазначенш робот1 5 виконавщв. Припускаемо, що робота скоротиться на 1 робочий день i буде становити 3 дт. Зображаемо д1аграму з урахуванням змш (рис. 24.10).

Рис. 24.10. Лшшна д1аграма ciTbosoi модел1 при скорочент критичного шляху для роботи 2—4

У цьому випадку шльшеть пращвнишв змшюеться вщ 2 до

9, що потршило р1вном1ршсть виконавщв за пертдами роботи, проте на 1 день зменшився термш виконання всього проек-

647
Глава 24
Предыдущая << 1 .. 202 203 204 205 206 207 < 208 > 209 210 211 212 213 214 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100