Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 207

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 201 202 203 204 205 206 < 207 > 208 209 210 211 212 213 .. 217 >> Следующая


639
Глава 24

що загалом у Ti перюди, пщ час яких виконуеться робота 4—5 ще здшснюеться робота 2—3, на якш працюе дв1 особи.

Третш стовпець формуеться як рЛзниця м1ж значениями першого i другого числа кожного рядка. Четвертий стовпець будуеться таким чином. Перше значения дорЛвнюе числу першого рядка третього стовпця, наступш е сумою чисел, що стоять вище чарунки та злЛва вщ Tiei чарунки, що розраховуеться у даний час. Послщовшсть побудови i результат представлено на рис. 24.5.

2

2

2

2

2

2

2

Рис. 24.5. Розрахунок кшькост1 перюдЛв перенесения роботи

За результатами розрахунку (див. рис. 24.5) визначаемо най-менше число у четвертому стовпщ. Для випадку, що розгля-даеться, це число 7. Для визначення шлькостЛ перюдЛв для перенесения роботи 4—5 необхщно визначити, на який перюд при-падае це мшЛмальне число. Для сггьово! моделЛ, яка розгля-даеться, це 7-й перюд (див. рис. 24.4, 5 стовпець праворуч). Отже, для роботи 4—5 оптимальним е перенесения початку i кшця зазначено! роботи на 7 перюдЛв. При перенесенш знову розраховуються вщповщт значения чисельност1 пращвнишв на кожному перюдь Рис. 24.4 трансформуеться у рис. 24.6.

АналЛз розпод1лу пращвншав за перюдами дае змогу дшти висновку, що необхщна кЪгькють виконавщв зменшилася, а саме до оптимЛзаци нагально було розпод1ляти за роботами

2

2

2

2

2

2

2

-1

-2_

-3_

-4

-5

640
Планування Ыновацмних процес!в

Рис. 24.6. Частково оптидпзована лшшна д1аграма

9 oci6 на 6 дтв, теля оптиапзаци т1льки на два дт слщ залу-чити 9 oci6. Частково зникла незначна шльшеть пращвнишв упродовж значних вщтиншв часу.

До оптим1зацп по 1 роб1тнику працювало 7 дшв, шсля проведения оптим1зацп — тальки 3 дт. За критер1ем оптим1зацп маемо:

S = 92 + 92 + 52 + 52 + 22 + 22 + 22 + 22 + I2 + I2 + I2 + 82 + + 82 + 82 + 82 = 487.

Це значения менше, шж попередне (543 < 487).

Дослщжуючи оптим1зовану за першим етапом лшшну д1аг-раму, можна пом1тити, що з’явилася можливють оптим1зувати роботи 2—5 чи 1—3. Шсля оптим1защйних процедур i для за-значених po6iT варто знову проанал1зувати д1аграму на мож-ливють оптим1зацп.

0кр1м оптим1заци методом перенесения po6iT, використовуеться розподш чи перерозшдол шлькост1 пращвнишв за роботами. Якщо робота при проектувант сиъово! модел1 потребуе N пращвнишв за часу виконання Т перкдав, то можна роз-глянути можливють виконання ще! роботи за 2 Г при чисель-ност1 виконавщв N/2. Звичайно, такий перерозпод1л може ви-конуватися тальки за технолопчних можливостей, враховую-чи ресурений потенщал та mini фактори. Як альтернатива за-

641
Глава 24

значеному вище, можливий i шший розподьл за часом i шль-кютю, наприклад, 2N i Т/2, N/3 i 3Т, або iHmi варЛанти.

Розглянемо оптимЛзащю методом перерозподЛлу пращвнитв для ciTbOBOi моделЛ (див. рис. 24.4). Для скорочення чисель-ност1 пращвнишв е можливостЛ для po6iT, що не лежать на критичному шляху, зменшити шльтсть пращвниюв. СкажЬ мо, для роботи 1—3, яку виконують 4 пращвники, пропонуеть-ся скоротити ix до 2 i збЛлынити термш виконання удвхчи Для роботи 2—4 залишити одного пращвника i подовжити виконання у 3 рази. Виконання роботи 4—5 збЛлынити за часом удвЛчЛ з шльшстю виконавщв 4. Таким чином, лшшна дЛагра-ма мае вигляд, представлений на рис. 24.7 з наступним розра-хунком тлькостЛ пращвниюв на кожному перюд1.

Рис. 24.7. Граф1чний розрахунок кшькост1 пращвнишв за пе-р1одами виконання комплексу po6iT

АналЛз чисельност1 пращвнишв у кожному перюд1 дае змогу зробити висновок, що рЛзниця м1ж максимальною чисель-шстю (9 oci6) протягом 6 перюдЛв i мЛтмальною (1 особа) змен-шилася до 7 oci6 упродовж 5 перюдЛв i 1 особи — протягом 3 перюдiB. РЛвномЛрнють розподЛлу суттево покращилася.

За критерЛем оптимЛзацп маемо:

S = 72 + 72 + 72 + 52 + 72 + 72 + 62 + 62 + 52 + 52 + 52 + 52 +

+ I2 + I2 + I2 = 445.

642
Планування шновацмних npouecie

Це значения менше шж попередне (445 < 487 < 543).

Анал1зуючи граф1чне зображення лшшно! д1аграми, можна дшти висновку, що е ще можливють скорочення часу виконання всього комплексу робгг. Змшюючи технологию, за можли-BOCTi, i збшыпуючи шльшеть виконавщв на робот1 3—5, що належить до критичного шляху, з одше! особи до двох, можли-ве скорочення часу реал1зацп ще! роботи удв1ч1 (у нашому випадку на 3 перюди, до завершения роботи 4—5). Такий пере-розподгл пращвнишв за перюдами виконання po6iT надае можливють поступово досягти оптимально! завантаженост1 пращв-ник1в i мипм1зацн часу виконання усього комплексу po6iT.

У зв’язку з тим, що кожна операщя змши шлькост1 перюд1в i к!лькост1 пращвнишв трансформуе с1тьовий графш, виникае необхщшеть переглядання його структури, адже можлива змша po6iT, що лежать на критичному шляху. За кожного перероз-подолу роб1тнишв змшюеться piBHOMipHicTb пращвнишв за перюдами. У зв’язку з цим виникае необхщшеть перенесения початшв i зашнчень po6iT для вир1внювання зайнятост1 пращвнишв протягом усього комплексу po6iT, i навпаки, стан кож-нох роботи, у свою чергу, дае можлив1сть змши часу виконання роботи. Графш удосконалюеться. Зашнченням процесу удое* коналення можна вважати такий розпод1л po6iT i пращвнишв на кожнш робот1, який задовольняе yci служби, залучеш до виконання комплексу po6iT.
Предыдущая << 1 .. 201 202 203 204 205 206 < 207 > 208 209 210 211 212 213 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100