Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 205

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 199 200 201 202 203 204 < 205 > 206 207 208 209 210 211 .. 217 >> Следующая


ною — i) подш (Tj1) та тривалостЛ роботи (^_у), що з’еднуе щ

поди (i - /). ЗбЛльшення цього термшу призведе до затримки здшснення завершально! поди, отже, i термшу реалЛзацй всьо-го проекту.

Шд час побудови с1тьово1 моделЛ та й аналЛзу варто звернути увагу на таке. По-перше, для будь-яко! поди, що перебувае на критичному шляху, раннш i тзнш строки й настання одна-

KOBi:

По-друге, для завершал ьно! поди z сЛтьового графша раннш та тзнш строки й настання piBHi м1ж собою й дор1внюють три-валост1 критичного шляху:

Резерв часу пода показуе, насюльки критичним е час настання пода для виконання проекту за сЛтьовим графшом. Якщо це значения дорЛвнюе нулю — подЛя критична. Зсув часу для не! буде впливати на результат виконання усього проекту — збЛлыниться термш виконання. Imni значения вказують на те, що е певна гнучшсть у 4aci завершения пода, змша часу настання пода до розрахованого значения не вплине на процес виконання усього проекту. Розраховуеться резерв часу за формулою

Для nepinoi, останньо!' подй та для подш, що перебувають на критичному шляху, резерв часу дорЛвнюе нулю: Rr = 0; Rz — 0;

гр р гр п гп

г ~ * г ~ ^ кр *

(24.10)

(24.11)

633
Глава 24

OnpiM подш, резервы часу мають роботи. Р1зниця м1ж три-вал1стю критичного шляху t(LKp) та тривал1стю шляху, що ана-л1зуеться f(L,), називаеться повним резервом часу шляху:

R(Lt) = f(LKp) - t(Lf). (24.12)

Раннш початок роботи — це найб1льш раннш час, коли робота може бути розпочата. Раннш початок роботи дор1внюе ранньому строку настання ii початково! поди або найб1лыиому i3 раншх завершень po6iT, що передують данш, тобто . Тому

Т» = т» = max {т*,} = шах {ГГ( + *„.<}, (24.13)

де ГАР", — раннш початок роботи;

th_i — тривал1сть роботи, що передуе данш. Раншй початок ycix po6iT, що починаються з вихщнох поди, дор1внюе нулю.

Ранне закшчення роботи дор1внюе cyMi ii раннього по-

чатку (Т** ) i тривалост1 ще! роботи (tt .):

=Tipn. (24.14)

Шзнш початок роботи дор1внюе р1знищ м1ж !*! тзтм завершениям (7]"® ) i тривал1стю ще!* роботи (Tt _у):

(24.15)

Шзне закшчення роботи — це найбинлп тзнш i3 можли-вих строк1в й завершения, за якого не буде змшюватися три-валють критичного шляху, отже, не зазнае змш i час виконання всього проекту. Шзнш строк закшчення роботи дор1внюе тзньому строку настання и кшцево! поди (TJ), або найменшо-му i3 ni3Hix початтв подалыпих po6iT

Г" = г; = min [т;_\} = min {т;д (24.16)

Повний (загальний) резерв часу роботи Ri_ j — це киилисть часу, на яку можливо збьпыпити тривалють роботи (i - у), не змшюючи тзнього строку настання завершально!* поди z ciTbo-вого графша, тобто не змшюючи тривалост1 критичного шляху

634
Планування шновацшних npoueciB

(Гкр). Повний (загальний) резерв часу роботи дорЛвнюе рЛзнищ м1ж пЛзшм та рантм закшченням роботи й визначаеться за формулою

(24.17)

або р1знищ ьпж ni3HiM i рантм початком роботи:

Д,_у=Г-"-Г-". (24.18)

Выьний резерв часу роботи визначають як р1зницю »йж ранн1м початком наступно'1 роботи (Т?"к) та рантм закшченням дано! роботи:

(24.19)

Для робЛт, якх перебувають на критичному шляху (тобто становлять критичний шлях) i називаються “критичними”, повний i вшьний резерви часу дорЛвнюють нулю: Rt_j = rt_}¦ = 0.

Розрахунок ciTbOBo’i моделЛ здШснюеться у такш послщов-ност1.

1. Будують таблицю розрахунку ci/гьового графша (табл .24.1). Шльшсть рядкЛв таблищ вщповщае кЛлькостЛ робЛт та залежностей у сиъовш модель Розрахунок ведеться за формулами (24.3—24.16).

Таблиця 24.1. Результати розрахунку спъовоТ моделЛ

Зшст робо- ти Шифр роботи (1-л Тривал1сть po6iT Рант перюди Шзш перюди Резерви
^min ^max ^нйм т л *-J почат- ку rpt™ закш- чення «тРЭ i~j почат- ку rpMl i~j закш- чення тпз i~j пов- ний R.-J в1ль- ний n-j
1,2

y-z

635
Глава 24

2. До таблищ заносять коди po6iT та ix тривалшть. Роботи заносяться вщповщно до порядку зростання номер1в ix почат-кових i кшцевих подш.

3. У випадку iMOBipHicHoro оцшювання тривалост1 роботи (tQ4)

ii числове значения розраховують за формулами (24.3—24.4).

4. Розраховуються послщовно термши po6iT 7]*“ , , 7™п

7]™ , починаючи вщ першо! поди до останнып.

5. Розрахунок резерв1в часу подш Rt_} здшснюеться за формулами (24.17) та (24.18).

Анал1з таблищ полягае в остаточному контрол1 та nepeBipu;i складеного графша. При цьому необхщно перев1рити пра-вильшсть та дощльтсть под1лу всього процесу на окрем1 роботи, ix послщовшсть та взаемозв’язок. Також варто проанал1зу-вати можлив1сть скорочення критичного шляху, витрат pecypciB, зменшення зайвих резерв1в. Процеси анал1зу дають змогу ощнити дощльшсть структури графша, визначити сту-niHb складност1 виконання кожно! роботи, ймов1ршсть здш-снення поди у заданий термш, зайнятють виконавщв po6iT на ycix етапах peaлiзaцii проекту. 3a3Ha4eHi процеси передують етапам оптим1заци с1тьового графша.

24.4. Оптиппзащя сиъових графшв

0птим1защя ciTbOBHX графпав здеб1лыпого зводиться до скорочення тривалост1 критичного шляху та досягнення piBHOMip-ного завантаження виконавщв на роботах.
Предыдущая << 1 .. 199 200 201 202 203 204 < 205 > 206 207 208 209 210 211 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100