Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 204

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 198 199 200 201 202 203 < 204 > 205 206 207 208 209 210 .. 217 >> Следующая


Правило 8. Якщо пщ час побудови сггьово! модел1 вияви-лось, що мае м1сце послщовшсть подш, з яких входять i вихо-дять по однш залежностЬ под1я i залежтсть можуть бути ви-ключеш з модел1 як зайвь Зм1ст новостворених моделей об’ед-нуе поперед Hi.

Окрем1 правила побудови сггьових графш1в зображено на рис. 24.2.

Методика створення с1тьових моделей включае зазначеш нижче етапи.

По-перше, виявляються роботи, що пщлягають виконанню. Цими роботами е процеси, що обов’язково входять до реалЬ заци проекту: розробка техшчно! документаци; постачання сировини, матер1ал1в; технолопчт процеси виготовлення скла-дових виробу (обробка матер1ал1в, складання деталей у вузол, природш процеси); процеси проходження системи дозвол1в (лщензування, акредитащя, сертифшащя); тестування скла-дових виробу i продукци в щлому.

629
Глава 24

По-друге, визначаються технолотчна й оргашзацшна по-слщовност1 виконання po6iT та формуеться ix картка-визначаль-ник. На цьому eTani формуеться часова картина реал1заци проекту, де визначаеться термш переходу вщ роботи до роботи, враховуючи технолопчш залежность

По-трете, здшснюеться граф1чне розмицення po6iT у черго-BocTi ix виконання.

По-четверте, виконуеться поеднання po6iT за допомогою за-лежностей i подш.

По-п’яте, проводиться нумеращя подш, розрахунок основних параметр1в та оптим1защя с1тьово1 модель

При визначенш po6iT, як\ необхщно здшенити при виконанш проекту, постають питания стосовно тривалост1 кожно! роботи. Скаж1мо, ощнка тривалост1 виконання po6iT подишеться на детермшовану, тобто однозначно визначаеться з достатньою достов1ршстю, та iMoeipuicny — час виконання робгг коливаеть-ся у досить широких межах i е випадковою величиною.

630
Планування жновацмних процеав

Для детермшованих сггьових моделей трудом1стк1сть qt_} е досить визначеною. Ii величина розраховуеться за норматив-ним методом. Враховуеться кшыисть виконавщв (пращвник1в та ix р1вень квал1фжаци, машин та ix продуктивтсть тощо) nt_j та kbH — запланований коеф1щент пщвищення норм виро-б1тку, який, зазвичай, приймаеться таким, що дор1внюе Отже, у детермшованих с1тьових графшах тривал1сть виконання роботи визначаеться за формулою

У ймов1ртсних сггьових моделях тривал1сть виконання po6iT е випадковою величиною, залежить вщ впливу багатьох випад-кових фактор1в (техтчних, технолопчних, оргатзацшних, юиматичних). Значний вплив мае i новизна виробу, адже ок-peMi роботи виконуються вперше чи складов! виробу е уншаль-ними. Також вщносно невщомими е ix трудомкттсть та три-вал1сть виготовлення. У такому випадку тривал1сть роботи можна визначити за формулою

де fX9 f2,—fi—fn — вплив вщповщного г-го фактора (i = 1, 2 ... п).

На практищ в 1мов1ртсних с1тьових графшах вплив випад-кових фактор1в на тривал1сть виконання роботи враховуеться трьома (*min, fHi, fmax) або двома (tmin, tmeLX) 1мов1ртсними ощнка-ми тривалосп виконання роботи, де fmin — мш1мальний можливий час виконання роботи; tHi, ?max — вщповщно найбшын 1мов1рний та максимальний час тривалост1 po6iT. ТривалЛсть виконання роботи, що очшуеться, (fHi) визначають шляхом статистичшп обробки спостережень чи методом експертних ощнювань. При використант трьох ощнювань часу тривалЛсть роботи визначають за формулою (24.3), при двох — за формулою (24.4)

(24.1)

(24.2)

t . +41 ¦ + t

tmn нх i

max .

(24.3)

6

631
Глава 24

, _ 3*„, +2tm,x 5

(24.4)

У практищ с1тьового планування найчаст1ше використовуеться формула (24.4). Тривалють po6iT може оцшюватися у годинах, днях, тижнях, мюяцях (дал1 — термшах).

Шсля визначення тривалост1 виконання po6iT можна почи-нати розрахунок параметр1в подш, а штм — параметр1в po6iT. До основних параметр1в часу належать таш: ti_j — тривал1сть роботи (i - у); Т*", Т™ — раншй i тзнш початок роботи (i - у);

7]"® — ранне й тзне закшчення (завершения) роботи (i - у); Ткр — тривалють критичного шляху; RL — резерв часу шляху; Rt_j — загальний (повний) резерв (запас) часу роботи (* ” у); ri-j — вгльний резерв часу роботи (i - у).

Раншй строк (термш) настання поди i (Т?) — це термш, необхщний для виконання ycix po6iT, що передують певнш поди, тобто цей термш настане тод1, коли будуть виконат Bci роботи, яш перебувають на максимально тривалому шляху вщ вихщнох поди до поди i:

де А — под1я, що передуе поди i.

Отже, раннш строк настання поди i (Т*) е максимальним i3

paHHix строк1в настання одн1е! i3 попередшх для i подш (Тлр) та

тривалост1 попередньо! роботи (th _ t), яка поеднуе щ поди (А - О» Вважаеться, що для вихщно! поди раннш термш настання до-р1внюе нулю (Т? = 0 ).

Шзнш строк настання поди (Т\П) розраховуеться як р1зни-ця м1ж тривалютю критичного шляху Гкр i максимальною три-вал1стю з ycix можливих шлях1в вщ завершально! поди до дано!:

7]р = шах{7|,.0},

(24.5)

або

Т(р = max {ТАР + },

(24.6)

7;п=ТКр-1пах{7’Д(.г)},

(24.7)

632
Планування жновацмних процеав

або

Т" =min {ту

(24.8)

Тобто тзнш строк настання поди (Т*) дорЛвнюе мапмальнш

з рЛзниць тзнього строку настання одте! з наступних (за да-
Предыдущая << 1 .. 198 199 200 201 202 203 < 204 > 205 206 207 208 209 210 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100