Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 201

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 195 196 197 198 199 200 < 201 > 202 203 204 205 206 207 .. 217 >> Следующая


8. На як! важлив1 питания допомагае вщповюти стратепч-ний план тдприемства?

9. У чому полягае суттсть корпоративно!’ стратеги?

10. Назв1ть послщовтсть розробки плану стратепчного розвитку тдприемства.

11. Що таке тактичне планування виробничо! д1яльност1 тдприемства?

12. У чому вщмштсть м1ж стратепчним та поточним плану-ванням?

13. За якими ознаками можна класифшувати тактичне планування?

14. Як1 основн1 завдання поточного плану?

15. У чому полягае суттсть плану виробництва?

16. Як розраховуеться виробнича потужтсть тдприемства?

17. Поястть суттсть, призначення та мехатзм розробки б1знес-плану.

18. Охарактеризуйте логжу розробки основних роздипв б1знес-плану пщприемства.

620
Глава 24

ПЛАНУВАННЯ 1НН0ВАЦ1ЙНИХ ПР0ЦЕС1В

24.1. Завдання i методи планування шновацшних процесЬв.

24.2. СЬтьове планування, його суттсть.

24.3. Методика розробки i розрахунку сЬтьового графта.

24.4. ОптимЬзащя сЬтьових графтЬв.

Ключов1 поняття: с1тьове планування, сЬтьовий графЬк, робота, подЫ, критичний шлях, резерв часу, оптимЬзацЬя с'хтьо-вих графтЬв, л 'тшна дЬаграма

Студент повинен вмхти: обирати метод планування тно-вацшного процесу, проектувати й розраховувати сЬтьовий графт; проводити оптимЬзацт сШьових графШв.

621
Глава 24

24.1. Завдання i методи планування шновацшних процеав

Основт завдання планування шновацшних процессе поля-гають у: 1) знижент юлькост змш та доповнень, яю можуть вноситися шсля передач! результате реал1заци шноващйного проекту вщ поперед нього етапу до наступного; 2) рацюнал1заци процес1в послщовност1 фаз, стад1й та етатв циклу системи створення та освоения ново! продукцп (СОНП); 3) мш1м1зацп затрат часу при виконант ycix po6iT та у процес передач! результате цих po6iT з попередньо! стади на наступну.

Перше завдання успипно може вирипуватися шженерно-тех-тчними методами, яю забезпечують яюсть виконання кожного етапу po6iT на належному piBHi. Зазначене сприяе знижен-ню юлькост! переробок та повтору виконаних етатв, що, у свою чергу, пщвищуе загальний р1вень якосй та знижуе co6iBapTicTb реал1заци проекту. Остантм часом пщ час використання цього методу все бшыпе застосовуються апаратно-програмт комплек-си та системи техтчно! тдготовки. Варткть таких комплексе та систем е досить значною (десятки, сотт тисяч гривень). Проте !х застосування дае змогу суттево знизити iHmi витрати, скоротити час виконання проекту. Зазначене е важливим у сучасних умовах господарювання, де термш виконання замовлення Biflirpae важливу роль у пщвищент р1вня конкуренто-спроможнос^ продукцп та тдприемства на ринку.

Вирипення другого завдання можливе завдяки планово-координащйним методам, у тому числ1 методам с1тьового планування. Основною особлив1стю метод!в е те, що рацюнальна координащя стадш та етатв системи створення та освоения ново! продукци сприяе скороченню циклу i не впливае на трудо-м1стюсть процес1в.

Для вирипення третього завдання використовуються орга-тзащйт методи, яю впливають на тривал1сть циклу за рахунок зниження трудом!сткост! кожного з етатв i змши характеру та терм1тв Ix виконання. Ця група оргатзацшних метод1в включае: утфшащю, стандартизащю i титзащю техтчних i оргатзацшних pimeHb на стад1ях СОНП; своечасне виготовлення i поставку нового обладнання, оснастки, апаратури для но-

622
Планування шновацмних процеав

вого виробництва; мехатзащю, автоматизащю та комп’ютери-защю пращ роб1тник1в i управлшщв, що займаються пщготов-кою виробничих процес1в; автоматизащю техтчних, технолопчних, економ1чних розрахуншв, математичне моделювання; проведения функщонально-вартншого анал1зу; попередне вщпрацювання ново! продукци у дослщному виробництв1; використання гнучких автоматизованих лшш для скорочення часу освоения ново! технологи чи продукци.

До традищйних метод1в планування належать стр1чков1 (лшшт) графши (д1аграми), використання яких виправдане для невеликих за обсягами i нескладних за кьльшстю елемент1в, що входять до виробу. Jlimfim графши використовуються за незначно! юлькост1 po6iT (до 30—40). Проте для цих графив характерний недолш: не простежуеться взаемозв’язок м1ж роботами.

Процесу створення нового продукту передуе розробка шно-ващйного проекту, який складаеться з комплекту документ1в, що визначають процедуру та комплекс ycix необхщних заход1в стосовно створення i реал1заци шновацшно! продукци. До цього комплекту документ1в входить б1знес-план, техтчне завдання, опис технолопчних процес1в, mini документа. Окрем1 шно-ващйт проекти можуть фшансуватися з державного бюджету. 1х називають прюритетними шновацшними проектами та за-тверджують на законодавчому piBHi. Такими проектами е i мо-дepнiзaцiя електростанщй; HOBi та вщновлюваш джерела енер-rii; HOBirai ресурсозбер1гаюч1 технологи; машинобудування та приладобудування; розвиток високояшсно! металурги; нано-технологи, мшроелектронша, шформацшт технологи, теле-комуншаци; вдосконалення xiMi4HHx технологш, HOBi ма-тер1али, розвиток бютехнологш; високотехнолопчний розвиток сшьського господарства i переробно! промисловости транс-портт системи; бущвництво i реконструкщя; охорона й оздоровления людини, охорона навколишнього середовища; розвиток шновацшно! культури сустльства.
Предыдущая << 1 .. 195 196 197 198 199 200 < 201 > 202 203 204 205 206 207 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100