Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 200

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 194 195 196 197 198 199 < 200 > 201 202 203 204 205 206 .. 217 >> Следующая


20 6-585

617
Глава 23

5. ДослЬдження ринку. У цьому роздШ наводиться загальна характеристика ринку продукту пщприемства; дослщжуються основш споживач1 продукту, а також, де треба шукати основну масу споживач1в (сегментування ринку). Розд1л завершуеться дослщженням конкуренте, що допомагае з’ясувати власт пе-реваги i не до лши. У результат! пщготовки цього роздшу формуються вихщт дат для розробки стратепчного плану маркетингу.

6. План маркетингу. У цьому роздш1 складаеться план виходу продукту на ринок. Задаються основш параметри у сфер1 цшово! пол1тики i просування продукци: вимоги до спожив-чих властивостей товару, конкуренщя, щна продукци, канали збуту, стратепя просування на ринок, щнова пол1тика. Б1ль-писть роздШв плану маркетингу (конкуренщя, щнова пол1ти-ка, розподш i просування продукци) можуть бути також само-стшними роздшами б1знес-плану. План маркетингу мае прак-тичне значения не т1льки для потенщйних швестор1в чи кре-дитор1в. BiH е шструментом контролю для самого пщприемця за yciMa показниками, пов’язаними 3i збутом (обсяги продажу, цши, канали збуту, параметри рекламно! кампани).

7. Виробничий план. Цей розд1л плану розробляеться тими пщприемцями, як1 будуть займатися виробництвом. Головне завдання розд1лу — довести партнерам, що е Bci можливост1 реально виробляти певний обсяг продукци високо! якост1 у визначений термш. При розробщ цього розд1лу Bci операци виробничого процесу под1ляються на Ti, як1 будуть виконува-тися власними силами, i Ti, що будуть передаватися субпщряд-нику. Для умов власного виробництва складають схеми виробничих поток1в, а для тих, що виконуються субпщрядниками, — на схемах вказують зв’язок з основним виробником.

Шд час розробки виробничого плану рекомендуеться дотри-муватися висв1тлення таких питань: характеристика виробничого процесу в щлому та основних виробничих операщй, зокрема, перелш операцш, як\ передаються субпщряднику, потреба у виробничих бугцвлях та оргашзацшно-техтчш вимоги до них, потреба у виробничому обладнант, його техншо-еко-ном1чш характеристики i, перш за все, — продуктившсть, потреба у сировиш, матер1алах, енерги, джерела забезпечення ма-тер1альними ресурсами, оргашзащя контролю якост1 продукци, характеристика засоб1в правового захисту ново! продукци (па-

618
Стратепчне i тактичне планування

тенти, лщензи, товарш знаки), утшпзащя вщход1в та охорона нав-колишнього середовища.

Щ дат дощльно приводити на 2—3-р1чну перспективу, а для великих пщприемств — на 4—5 рок1в. Завершуеться цей роздал оцшюванням можливих витрат виробництва та динамшою !х зм1н на перспективу.

8. Оргатзацшний план. Вщображае правове та кадрове забезпечення проекту, наявтсть державно! пщтримки та шльг, визначае порядок реал1заци тдприемницького проекту. Скла-даеться план оргатзацшних заход1в i3 залучення партнер1в, найму персоналу, встановлюеться управлшська структура. В оргатзацшному плат висв1тлюються таю питания: команда управлшня та провщт спещалнгги пщприемства, кадрове забезпечення, правове забезпечення, партнери з реал1заци проекту, оргатзащйна структура реал1зацп проекту, характеристика актив1в пщприемства, графш реал1зацй проекту.

9. Фшансовий план. Основне завдання цього розд1лу — уза-гальнити дат попередтх роздипв i представити !х у варткшш форм1 i, таким чином, дати вщповщь на головне питания — насюльки дощльно реал1зувати певну пщприемницьку 1дею. Рекомендуеться такий типовий склад цього роздЪгу: план при-бутшв та збитюв, план руху грошових коптв, анал1з беззбит-ковост1, плановий бухгалтерський баланс, ощнювання ефектив-ност1швестицш. Фшансове планування д1яльност1 пщприемства рекомендуеться проводити щом1сячно на перший piK д1яль-ност1 пщприемства; щоквартально — на другий piK, а на б1лын вщдалений перюд — за роками.

Вщповщно об^рунтований фшансовий план може бути ви-користаний не тигьки для залучення iHBecTopie i кредитор1в, а й для ощнювання результат1в дiяльнocтi пщприемства. Фшан-совий план е кер1вним документом, у якому треба ч1тко визначити звщки, коли та як залучатиметься та вибиратиметься необхщний каттал.

10. Оцшювання ризитв I гаранти. Основне завдання цього розд1лу продемонструвати здатшсть заздалегщь передбачити основн1 ризики, визначити джерела ix виникнення та розробити конкретт заходи з мш1м1заци !х негативного впливу. У цьому роздШ мають бути вщображет гаранта швесторам i партнерам.

11.Додатки. У додатки виносяться документи та розрахунки, яш мають другорядне значения i не були наведет ратше.

619
Глава 23

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контролып питания

1. Що е складовою стратепчного управлшня пщприемством?

2. На яких принципах базуеться стратепчне планування?

3. Назв1ть основш школи стратегш. Розкрийте ochobhI ix положения.

4. За якими ознаками можна класифпсувати icHyK>4i стратеги?

5. Що можна вщнести до головних переваг стратепчного планування?

6. Як1 негативт риси можуть супроводжувати процес стратепчного планування?

7. Чому саме надаеться особливе значения в стратепчному управлшш та планувант?
Предыдущая << 1 .. 194 195 196 197 198 199 < 200 > 201 202 203 204 205 206 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100