Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 20

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 217 >> Следующая


У раз1 частково! лшвщацп об’екта основних фощцв його перв1сна (переощнена) варткггь i зное зменшуеться вщповщно на суму nepBicHoi' (переощнено!) вартост! та зношеност! лшвщо-вано! частини об’екта.

Засоби пращ у процес1 експлуатацп спрацьовуються, в результат! чого виникае необхщшеть замши або вщновлення IxHix конструктивних елемешчв. Таке часткове вщновлення засоб!в пращ здшснюють за допомогою перюдичних ремонйв. Отже, суть ремонту полягае в усунент ф!зичного спрацювання конструктивних елемент1в у натуральнш форм! та забезпеченш в такий cnoci6 поетшно*! д!ездатност! засоб1в прац! впродовж усьо-го перюду ixHboi експлуатацп.

На пщприемствах р1зних галузей застосовують типов! системи техшчного обслуговування й ремонту устаткування та шших вщцв засоб!в пращ, що передбачають перюдичне проведения необхщних проф!лактично-техшчних операцш, поточ-них i каттальних ремонте.

60
Основний каптал пщприемства

Призначення поточного ремонту — збереження засоб1в пращ у придатному для продуктивного використання стат проведениям регулярних ремонтно-профзлактичних операцш з метою усунення др1бних неполадок i запоб1гання прогресуючому ф1зичному спрацюванню. Мета каттального ремонту полягае в максимально можливому вщновленш первюних техншо-експлуатацшних параметр1в засоб1в пращ. На вщмшу вщ поточного ремонту каттальний — найскладншшй за обсягом виконуваних робгг, його проводять здебзлыпого через тривал1 пром1жки часу (раз на млька роюв). Особливим видом най-складшших ремонтних робгг е так званий вЬдновлювалъний ремонту необхщшеть у проведенш якого виникае внаслщок сти-хшного лиха (пожежу повет, землетрусу).

Виконання поточних ремонт1в зазвичай не пов’язаш з великими витратами, тому i’x вщносять на соб1вартють продукци (наданих послуг). Для проведения каттальних ремонт1в не-обхщш пор1вняно велит разов1 витрати, тому щ витрати вщносять на соб1варт1сть продукци не разово, а р1вном1рно впродовж ремонтного циклу, тобто в перюд м1ж двома послщовними ка-п1тальними ремонтами. Джерелами для проведения вщновлю-вальних ремонт1в е страхов! фонди пщприемств, а за характером та обсягом роб1т, що виконуються, щ ремонта належать до сфери каттального бупдвництва.

Упродовж перюду корисного використання дноче устаткування на пщприемствах каттально ремонтують юлька раз1в. Здебшыпого проведения першого каттального ремонту еконо-м1чно вигщшше, шж придбання нового аналог1чного засобу пращ. Насту пт каттал ьт ремонти досить часто кошту ють набагато дорожче, шж нове устаткування аналопчного призначення.

Для економ1чно! ощнки ефективност1 витрат на каттальний ремонт пор1внюють два альтернативш вар1анти: перший

— каттальний ремонт ф1зично зношено! машини i продовжен-ня термшу и експлуатацп на один ремонтний цикл; шший — замша машини, що потребуе каттального ремонту, на нову. Для кожного вар1анта визначають загальну величину витрат i збитмв. Для першого вар1анта це будуть витрати на очшува-ний кап1тальний ремонт (Rt) i перевищення експлуатацшних витрат на каттально вщремонтовану машину над поточними витратами на нову машину (Se), а для другого — вартють при-

61
Глава 2

дбання (щна) та встановлення новоi машини (Кп)> а також втра-ти вщ недоамортизацй д1ючо! машини Sa. KpiM того, треба вра-хувати коефиценти, що характеризують стввщношення: про-дуктивност1 диочо1 та ново!* машини (а); тривалост ремонтного циклу тих самих машин (|3).

Показник ступеня ефективност1 витрат на каттальний ремонт будь-якого виробничого устаткування (ер) визначаеться за формулою

Ri +Se

tfHap + sa

вр =l-T7V-7r. (2.4)

Коефиценти, обчислеш за формулою (2.4), можуть набувати додатного, вщ’емного або нульового значения. За Bcix додат-них значень коеф1щента ер каттальний ремонт устаткування економ1чно виправданий, за вщ’емних — недощльний, а за нульового значения коеф1щента пор1внюват вар1анти треба вважати р1внощнними.

Коеф1щенти ер9 розраховат щодо Bcie'i сукупност1 устаткування, яка пщлягае каттальному ремонту в конкретному рощ, можуть використовуватися для визначення послщовност1 замши тих одиниць, що ix каттально ремонтувати невигщно. Передуем треба замшювати ф1зично зношене устаткування з найб1лыиим вщ’емним значениям коеф1щента ер за абсолютною величиною.

Загальт витрати на проведения ремонтних роб1т д1ючих засоб1в пращ залежать вщ низки чинник1в i, зокрема, вщ к1лькост1 ремонт1в та вщ соб1вартост1 кожного ремонту. Скоро-чення KUibKOCTi ремонпв можна досягти завдяки пщвищенню якост1 експлуатащ!’ устаткування, а зменшення соб1вартост1 ремонтних po6iT можливе через пщвищення оргатзацшно-тех-шчного р1вня самого ремонтного виробництва.

За недостатнього розвитку машинобуд1вного комплексу кра!-ни для пщвищення ефективност1 процесу вщтворення основних фонд1в великого значения набувае модертзащя дшчого виробничого устаткування, яка означае його вдоск<шалення з метою запоб1гання техншо-економ1чному старшню та пщвищення техншо-експлуатацшних параметр1в до р1вня сучасних вимог.

62
Основний каптал пщприемства

За пор1вняно невеликих витрат i за вщносно короткий термш модершзащя може забезпечити оновлення устаткування, зро-*,тання продуктивное^ пращ, нарощування виробничих потуж-ностей, збьлынення випуску продукци, економ1ю швестицш-них pecypciB. Досвщ багатьох пщприемств Украши переконуе, що проведения комплексно! модершзацп багатьох вид1в виробничого устаткування зб1лынуе його продуктившсть на 30— 50 %, а пов’язаш i3 цим витрати не перевищують половини вартост1 нових техшчних конструкщй аналопчного призначення. Економ1чно дощльшше здшснювати i загальнотехшчну, i технолоплну (щльову) модершзащю устаткування пщ час проведения його каттального ремонту.
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100