Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 199

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 193 194 195 196 197 198 < 199 > 200 201 202 203 204 205 .. 217 >> Следующая


Процес розробки високояшсного б1знес-плану необхщно роз-починати з формування шформацшного поля, тобто 3i збиран-ня шформаци щодо запровадження тдприемницького проекту. 1нформацшне поле бЬзнес плану — це сукуптсть документе чи даних пол1тичного, науково-техтчного, зовтшньоеконо-м1чного та сощального характеру, яю забезпечують шформацшт потреби пщприемця у процес1 опрацювання б1знес-плану.

Для розробки б1знес-плану необхщна така шформащя: мар-кетингова (конкуренти, споживач1, щни, особливост1 просу-вання на ринок); виробнича (технолопя, устаткування, вироб-нич1 плошД, сировина i матер1али, персонал); фшансова (до-хщшсть i рентабельтсть, податки, кредити, страхування); загальноекономЬчна i галузева (економ1чна ситуащя в кра!т, пол1тичт та сощальт умови, законодавство, перспективи розвитку галуз1).

Цштсть б1знес-плану залежить вщ корисност1 шформаци, яку вш мктить. Тому в процес1 формування шформацшного поля б1знес-плану необхщно використовувати яюсну шформа-

615
Глава 23

цио. Основними показниками якостч шформацп вважають: актуальность, об’ективтсть (зрозумипсть), очевидтсть.

Можлив1 так1 джерела отримання шформацп для розробки б1знес-плану: власний досвщ виробничо! д1яльностц контакти безпосередньо з дьловими партнерами; статистичт дат про стан i тенденцн розвитку галуз1, д1яльтсть конкурент1в, реклама, матер1али науково-практичних конференцш, семшар1в, виста-вок, публисацй з питань пщприемницько! д1яльность

Загальна методолопя розробки б1знес-плану, зазвичай, охоплюе три стади: початкову, пщготовчу та основну.

Початкова стадЬя: формуеться основна пщприемницька щея; здшснюеться виб1р сфери д1яльност1; обг'рунтовуеться дощльна форма оргатзаци пщприемницького проекту; при-ймаються р1шення щодо способу започаткування б1знесу.

ГНдготовча стадЬя: формуеться шформацшне поле стосов-но розробки та запровадження пщприемницького проекту; ви-являються сприятлив1 фактори та загрози з боку зовтшнього середовища пщприемства; ощнюються його сильт й слабш сторони; формуеться його мкия (головна мета) та конкретт щлг, вибираеться стратепя та можлив1 стратепчт альтернативи i способи ix реал1заци.

Основна стадЬя — це безпосередне опрацювання конкретного б1знес-плану. Головна мета ще! стадп — довести економ1чну дощльтсть розробки i реал1заци пщприемницького проекту. Ця стад1я мае переконати потенщйних швестор1в чи кредитор1в в ефективност! вкладання грошей у запропонований проект.

Якщо б1знес-план розробляеться для змш у вже д1ючому пщприемству то необхщтсть у перших двох стад1ях вщпадае. Обфунтовуючи проект удосконалення д1яльност1 пщприемства, можна обмежитися лише основною стад1ею.

JIoriKa розробки б1знес-плану передбачае послщовне здш-снення таких етатв: виб1р продукци для ринку, дослщження ринкового середовища майбутнього б1знесу; виб1р мкщезнахо-дження пщприемства; прогнозування обсяпв продажу продукци, визначення виробничих параметр1в д1яльност1 пщприемства; розробка щново! та збутово! пол1тики стосовно ново! продукци; об^рунтування вибору оргатзацшно! структури пщприемства; опис потенщйних ризик1в майбутнього б1знесу i пошук дш для !х мипм1зацн, ощнювання очшуваних прибутшв i збитшв; написания резюме (стислих висновюв) щодо основних положень б1знес-плану.

616
Стратепчне I тактичне планування

Можна окремо видшити етап презентацн б1знес-плану. Його суттсть полягае у доведент основних положень документа до потенщйних iHBecTopiB, кредитор1в, диювих партнер1в i пра-щвниюв тдприемства. Сьогодт немае строго регламентовано! форми подання та структури б1знес-плану.

До основних чинншив, що визначають змкгг i обсяг 6i3Hec-плану можна вщнести: аудитор1ю, на яку розраховано цей план, Ц1Л1 його розробки, конкретно-функцюнальну спрямоватсть б1знес-плану, масштаби д1яльност1 тдприемства та обсяги по-чаткового фшансування, найважлив1пп техншо-економ1чт характеристики майбутньо! продукцп.

Б1знес-план, ор1ентований на залучення швестицш у вироб-ничу д1яльшсть, зазвичай, включае таш лопчно взаемопов’я-зан1 роздти:

1. Титулъний лист \ повна назва тдприемства, адреса, телефон, факс, пр1звище кер1вника, назва документа.

2. Резюме (1—2 сторшки тексту) включае найважлив1пи висновки з усього б1знес-плану i викладаеться так, щоб зацша-вити читача докладные вивчити цей план. У резюме вказу-ють: суттсть та ефективтсть тдприемницького проекту, загальт в1домост1 про тдприемство, команду управлшня, план дш з реал1заци проекту, джерела фшансування, план та гарантп повернення швестицш.

3. Галузъ, тдприемство. Характеризуе поточний стан та перспективи розвитку галузг, оргатзацшну структуру, досягнення пщприемства на ринку; найсуттев1пп конкурентт пере-ваги тдприемства, як1 мають мкще або будуть створеш вна-слщок реал1зацн прийнято! стратеги.

4. Продукщя. У цьому роздип б1знес-плану наводиться детальна характеристика продукту, який пропонуеться спожи-вачам. Опис продукцп тдприемства включае и техншо-еко-ном1чн1, експлуатацшш та споживч1 параметри, р1вень го-товност1 до виходу на ринок i приваблив1сть для покупця. Характеризуючи продукщю тдприемства, дощльно привер-нути увагу защкавлених oci6 до наявност1 патент1в (авторсь-ких свщоцтв), “ноу-хау”, товарних знаюв, умов продажу тощо. При розробщ цього розд1лу постшно мае шдкреслю-ватися винятков1сть вашого товару. Дуже важливим е розробка наочного зображення продукцп: фотографш, малюшив, схем.
Предыдущая << 1 .. 193 194 195 196 197 198 < 199 > 200 201 202 203 204 205 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100