Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 198

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 192 193 194 195 196 197 < 198 > 199 200 201 202 203 204 .. 217 >> Следующая

Стратепчне i тактичне планування

р1зних вид1в продукци та завдяки цьому визначати загальний обсяг виробництва на пщприемствь Товарна продукщя включае вартють: запланованих до випуску готових вироб1в (прийнятих вщд1лом техтчного контролю, укомплектованих i зданих на склад готово! продукци пщприемства); натвфабрикат1в, комплектуючих деталей i зб1рних одиниць, призначених на продаж; капитального ремонту, виконаного власними силами, а також вироб1в i запасних частин, виготовлених для каттального ремонту i каттального буд1вництва; шструмент1в i пристро!в для власного виробництва. Вона вим1рюеться в оптових щнах пщприемства i в пор1вняних щнах. Ilepnii використовуються для узгодження платв виробництва з фшансовим планом, друп. — для визначення темтв, динамши i змши структури виробництва. Товарна продукщя характеризуе обсяг виготовлено! готово! продукцп та використовуеться для розрахунюв витрат на виробництво, визначення фшансових результате, рентабельное^ та шших показниюв ефективност1 виробництва.

Валова продукщя, окр1м елемент1в, яш входять до складу товарно! продукцп, включае також змшу залишюв незавершеного виробництва, варт1сть сировини i матер1ал1в замовника та деяю iHmi елементи, залежно вщ галузевих особливостей виробничо! д1яльност1 пщприемства. Причому динамжа незавершеного виробництва враховуеться лише на тих пщприемствах машинобу-дування та металообробки, де тривалють виробничого циклу для переважно! бшьшост1 вид1в продукци перевищуе два м1сящ.

Показники товарно! та валово! продукци мають один стль-ний недолш: вони не дають повно! уяви про власний внесок пщприемства у загальний результат його д1яльность Це пояс-нюеться тим, що до !х складу включаеться вартють матер1аль-них витрат, яка досягае на пщприемствах деяких галузей 80— 90 % загально! величини витрат. Ця умова викликае необ-хщтсть застосування показника чистоХ продукцп, що включае зароб1тну плату з нарахуванням i прибуток.

Величина чисто! продукци розраховуеться шляхом виклю-чення з вартост1 товарно! продукцп матер1альних витрат (витрат на сировину, матер1али, паливо, енергио, комплектуюч1 вироби i натвфабрикати), а також амортизацшних вщрахувань. Показник чисто! продукцп вщображае наново створену на пщприемств! вартють i завдяки цьому характеризуе результати використання саме власного трудового потенщалу.

613
Глава 23

Особливу увагу при складант плану виробничо! д1яльноста слщ придишти трудовым показныкам (нормо-годинам). Вони використовуються для визначення технолопчно! трудомют-KocTi виробничо! програми, р1вня продуктивное^ пращ, встановлення чисельност1 основних i допом1жних роб1тнишв, кшь-KocTi технолопчного обладнання, режиму роботи пщприемства, цеху, устаткування. Технолопчна трудом1стк1сть виробничо! програми пщприемства розраховуеться як добуток норми часу на виготовлення одинищ продукци та обсягу виробництва пев-ного виду продукци у натуральному виражент. Об’ективтсть використання трудових показник1в залежить вщ застосування на пщприемств! науково об^рунтованих норм часу на виготовлення продукци чи виконання роб1т.

23.5. Б1знес-планування

Розвиток пщприемництва, його ефективтсть та ycnix не-можлив1 без планування виробничо! д1яльность Саме у процес1 планування визначаеться мета д1яльност1, стратепя, засоби та умови и досягнення. У св1товш практищ плани реал1заци пщприемницьких задум1в, проект1в отримали назву б1знес-платв. Б1знес-планування — це комплекс маркетингових, науково-техтчних, технолопчних, економ1чних, оргатзащй-них, фшансових та шших обфунтувань ефективност! реал1заци визначеного пщприемницького проекту: створення нового або розширення д1ючого пщприемства, освоения виробництва ново! продукци, освоения нового ринку тощо.

БЬзнес-план — це активний робочий шструмент управлшня, вщправний пункт yciei планово! та виконавчо! д1яльност1 пщприемства. Це документ, який визначае оптимальт за часом i най-менш ризиковат шляхи реал1заци пщприемницького проекту.

Специфиса б1знес-плану полягае у тому, що це комплексний документ, який вщображае yci основт аспекти пщприемницького проекту. У ньому висв1тлюеться широке коло проблем, на яш може натрапити пщприемець, та визначаються способи !х вир1шення.

Конкретними щлямы розробкы б1знес-плану як комплексного багатофункщонального документа можна вважати:

614
Стратепчне i тактичне планування

— створення надшного, реального пщ^рунтя для побудови дшових, конструктивних взаемин м1ж потенщйними швесто-рами i пщприемцем;

— налагодження комуншацш шж пщприемцем i майбутт-ми постачальниками, продавцями та найманими пращвниками;

— проектування системи управлшня реал1защею пщприем-ницького проекту;

— своечасне передбачення перешкод та запоб1гання проблемам на шляху до ycnixy;

— формування та розвиток управлшських якостей пщпри-емця;

— можлив1сть перев1рки реал1стичност1 пщприемницько! ще! ще до и практично! реал1зацп.

Впровадження будь-якого тдприемницького проекту потребуе ретельно! пщготовчо! роботи. У и рамках потр1бно об^рун-тувати реальшсть та економ1чну дощльтсть пщприемницько-го проекту, опрацювати зважену програму його реал1зацп, пе-реконати потенцшних iHBecTopiB, кредитор1в та шших дшових партнер1в у дощльност1 вкладання коптв у реал1зацио певного проекту. Сам б1знес-план як комплексний i багатофункщо-нальний документ стае обов’язковим елементом ефективного управлшня виробничою д1яльтстю пщприемства.
Предыдущая << 1 .. 192 193 194 195 196 197 < 198 > 199 200 201 202 203 204 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100