Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 197

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 191 192 193 194 195 196 < 197 > 198 199 200 201 202 203 .. 217 >> Следующая


вае в i-му мюящ;

^ввеД/ — юльюсть повних мюящв використання потужност1 до юнця року;

rBH6i — юльюсть повних мюящв до юнця року з моменту вибуття потужностей;

пу m — юльюсть заход1в, пов’язаних з введениям i вибут-тям потужностей.

Середньор1чна виробнича потужтсть — один i3 важливих показник1в планування та ощнювання роботи пщприемства. Вона об^рунтовуе виробничу програму пщприемства, визначае виробнич1 резерви вщповщно до попиту.

Резервна виробнича потужшсть передбачаеться у вироб-ництвах, яю можуть отримати додаткове навантаження, або для пщготовки виробництва та освоения випуску ново! продукцп.

610
Стратепчне i тактичне планування

Шд час розрахунку виробничо! потужносп часто використовують натуральт показники, але вони не завжди дають змогу здшенити пор1вняння й анал1з виробництва р1зних вироб1в за складшстю, трудом1стк1стю тощо. Тому, KpiM натуральних показнишв, використовують також трудов! й BapTicm показники.

На виробничу потужшсть пщприемства впливае щла низка фактор1в, а саме: шлыисний та яюсний склад парку устаткування, який, зазвичай, л1м1туеться розм1рами виробничих площ; характеристика продукци, що виготовляеться (конструк-тивно-технолопчш особливост1, тип виробництва); властивост1 та яшеть сировини, матер1ал1в i норми ix використання; шль-шений та професшно-квал1фшацшний склад пращвнишв. Пе-рераховат фактори визначають фонд виробничого часу, тру-дом1стк1сть продукци, завантажешеть обладнання випуском продукци певно! якост1 та виду.

У процес1 розрахуншв виробничо! потужност1 визначаеться пропускна здаттсть тдприемства — максимально можли-вий обсяг випуску продукци заданих номенклатури та асорти-менту. Пропускна здаттсть чисельно дор1внюе мш1мальнш з виробничих потужностей основних пщроздиив, за умов, що ix потужност1 визначаються в однакових одиницях вим1ру.

Ощнка виробничо! потужност1 пщприемства сприяе встанов-ленню бьлып об’ективних показнишв для вирипення завдань тактичного планування.

Важливим роздьлом поточного плану пщприемства е виробнича програма або план виробництва i реал1заци продукци. Виробнича програма визначае обсяг виробництва продукци в плановому пер1од1, який вщповщае товарнш номенклатур!, якост1, вимогам плану тощо.

У процес1 розробки плану виробництва продукци необхщно визначити систему досяжних взаемопов’язаних щлей i стиму-лювати погодження дш м1ж окремими пщроздшами пщприемства. Вир1шенню цього питания мае сприяти система планових завдань, яш характеризують: основш цип виробничо! д1яль-ност1 пщприемства та його пщрозд1л1в, термши i обсяги виробництва продукци, збалансування обсяпв виробництва з вироб-ничими потужностями структурних пщроздиив пщприемства, розподьл po6iT за цехами-виконавцями замовлень, об^рунтуван-ня форм i метод1в оргашзаци виробництва, контроль за ходом виконання плану виробництва i реал1заци продукци.

611
Глава 23

Шдприемства формують виробничу програму на основ! державного замовлення, замовлень споживач1в i потенцшного попиту, виявлених у процес1 вивчення ринку. Державне замовлення додаеться тим пщприемствам, ят випускають продукщю, що мае важливе значения для економши держави. Система державних замовлень поширена в ycix крашах з розвину-тою ринковою економшою i не су перечить и принципам. Отри-мання державного замовлення проводиться на конкурент ос-HOBi i пщвищуе рейтинг пщприемства.

Виробнича програма промислового пщприемства розроб-ляеться за структурними пщроздигами у порядку, зворотному до ходу технолопчного процесу. Виробнича програма основних цех1в пщприемства використовуеться для розробки планових завдань допом1жних та обслуговуючих пщроздШв (ремонтних, шетрументальних, складських, транспортних) та управл1нсь-ких служб (технолопчно*!, виробничо!, постачальницько!, маркетингово! тощо). При цьому обг'рунтовуються обсяги i термЬ ни виготовлення продукци. Виробнича програма пщприемства складаеться з плану виробництва продукци в натуральних, вартюних та трудових показниках.

Натуральт показники виробничо! програми використовуються при розрахунках обсяпв виробництва, виробничо! по-тужность визначент потреб пщприемства у сировит, матерЬ алах, енерги, обладнант, формувант виробничих платв струк-турних тдроздипв.

Однак плани в натуральних показниках не дають змогу визначити загальний обсяг i структуру на багатопроф1льних (ди-версифшованих) пщприемствах, розрахувати витрати i прибуток пщприемства вщ реал1заци продукци. Тому розробляють план виробництва продукци у вартЬсному виражент.

План виробництва продукци у вартюному виражент мютить так1 показники: реал1зована продукщя, товарна продукщя, валова продукщя. Основним вартюним показником цього розподшу е реал1зована продукщя. Реал1зованою вважаеться про-дукщяу повтстю виготовлена на пщприемств!, вщвантажена замовнику та оплачена ним. Вона визначаеться як добуток щни за одиницю продукци та к1лькост1 одиниць реал1зовано! продукци.

Товарна продукщя е практично скр1зь застосовуваним вартю-ним показником, що дае змогу пщеумовувати виготовлення

612
Предыдущая << 1 .. 191 192 193 194 195 196 < 197 > 198 199 200 201 202 203 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100