Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 196

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 190 191 192 193 194 195 < 196 > 197 198 199 200 201 202 .. 217 >> Следующая


План co6ieapmocmi продукци та прибутку е складовою планування д1яльност1 пщприемства i м1стить систему техш-ко-економ1чних розрахунюв, яю вщображають величину по-точних витрат, що включають до складу соб1вартост1 валово! продукци, а також iHnii витрати виробництва. Вш м1стить також: розрахунки планово! соб1вартост1 окремих вид1в товарноЯ i реал1зовано*1 продукци, розрахунок кошторису витрат на виробництво, розрахунок витрат на 1 грн продукцп, планування зниження витрат за техннсо-економ1чними факторами.

Фшансовий план активно впливае на Bci напрямки д1яль-ност1 пщприемства. BiH т1сно пов’язаний з юнцевими результатами виробництва, найважливипими з яких е загальний прибуток або сукупний дохщ i рентабельшсть. До зм1сту фшансовот го планування на пщприемств! входить: планування ycix вид1в прибутку, складання балансу доходав i витрат (бюджету шдприем* ства), планування фшансових показниюв (показники лжвщг ност1, заборгованост1, прибутковост1), ощнювання вигщност! залучення кредит1в, планування розпод1лу прибутку, планування потреби у зовшшньому фшансуванш.

При поточному планувант важливо взаемопов’язати Bci розд1ли плану в едине цше, розрахувати систему показниюв, яку можна розглядати як планову модель д1яльност1 пщпри* емства та його пщроздЬпв.

23.4. План виробничо? д1яльносп

d

Планування виробництва продукцп е основним розд1лои| поточного плану пщприемства. <Млософ1я планування випуск ку продукцп базуеться на таких складових:

— анал1з1 виконання плану в званому nepiofli щодо випуску

i реал1зацп продукци за yciMa показниками; вивченш причин* яю впливають на невиконання планових показниюв; виявлешЦ резерв1в подалыпого зростання продуктивное^ пращ та пщви^ щення ефективност1 виробництва;

— анал1з1 використання виробничо! потужност1 пщприем} ства в щлому i його пщрозд1л1в у званому перюд1. У процес)

608
Стратепчне i тактичне планування

анал1зу визначають досягнутий р1вень використання виробничих потужностей, прогресившсть техшки i технологи, стушнь використання обладнання i виробничих площ пщприемства, досягнутий р1вень оргашзаци та управлшня;

— анал1з1 ринку продукци та “портфеля замовлень”; визна-ченш можливостей виробництва конкурентоспроможно! продукци на д1ючих виробничих потужностях. На цьому eTani дослщжуеться кон’юнктура ринку TOBapiB, номенклатура та асортимент продукци, що користуеться попитом, ощнюеться

ii конкурентоспроможшсть та визначаються методи встановлення цши на продукщю;

— розробщ BapiaHTiB проекту виробничо! програми з урахуванням наявних потужностей та пропорщй щодо пщвищення можливостей пщприемства в результат використання pe3epBiB та впровадження шновацшних проект1в;

— об^рунтувант та вибор1 оптимального BapiaHTa виробничо! програми тдприемства;

— коригуванш виконання плану виробничо! дiяльнocтi пщ впливом чиннишв зовшшнього i внутр1шнього середовища;

— даних про наявшсть попиту на продукщю з урахуванням виробничих потужностей пщприемства.

Виробнича потужшсть характеризуе максимально можли-вий р1чний обсяг випуску продукци заплановано! номенклатури та асортименту за умови повного використання ycix еконо-м1чних pecypciB на основ! застосування прогресивно! технологи та оргашзаци виробництва i пращ.

Виробнича потужшсть визначае також величину резерв1в зростання випуску продукци. Вона вим1рюеться у натуральных, трудових i вартюних показниках, як! враховують специ-фжу конкретного виробництва. Виробнича потужн1сть пщприемства визначаеться потужшстю основних виробничих пщроз-дШв. Вщцляють TaKi види виробничо! потужностк проектна, поточна (фактична) i резервна.

Проектна виробнича потужшсть — це величина максимально можливого випуску продукци умовно! номенклатури, яка визначена на даний перюд.

Поточна виробнича потужшсть вщображае фактичну мож-ливють пщприемства (структурного пщрозд1лу) виробляти протягом календарного перюду максимальну шлькють продукци згщно з конкретним номенклатурним планом пщприемства

609
Глава 23

певного перюду. Вона мае динам1чний характер i змшюеться вщповщно до оргатзацшно-техшчного розвитку виробництва.

II характеризують показники, яю часто розглядаються як види д1ючо! потужностк виробнича потужтсть на початок перюду (вхщна); виробнича потужн1сть на кшець перюду (вихщна); середньор1чна виробнича потужтсть.

При визначент exidnoi виробничоХ потужностЬ враховуеть-ся максимально можливий обсяг виробництва продукцп, яку можна виготовити на наявнш техтчнш баз1 i за планового режиму роботи на початок планового року.

Buxidna виробнича потужшсть — максимально можливий обсяг продукцп на юнець року, який визначаеться з урахуванням введения в д1ю нових потужностей, у тому числ1 за рахунок техтчного переозброення i вжиття заход1в з пщвищення ефективност1 виробництва.

СередньорЬчна виробнича потужшсть (/Тср) визначаеться з урахуванням фактора часу приросту та вибуття потужностей протягом року:

“ ^вх + Х

/?»едЛ!е^Л 12 ,

-Z

1=1

Виб; ВИб:

12

(23.1)

де Пвх — вхщна потужтсть;

^введ* > — вщповщно потужтсть, яка вводиться i вибу-
Предыдущая << 1 .. 190 191 192 193 194 195 < 196 > 197 198 199 200 201 202 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100