Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 195

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 189 190 191 192 193 194 < 195 > 196 197 198 199 200 201 .. 217 >> Следующая


Поточний план впливае на Bci аспекти д1яльност1 пщприемства. Особливу увагу в ньому придшяють показникам ефектив-ност1 та якост1 роботи, пщвшценню конкурентоспроможшхт продукцп, зростанню продуктивное^ пращ, економн pecypciB, зниженню co6iBapTocTi продукци. Добре обг'рунтований план сприяе ефективному досягненню щлей тдприемства, а не-об^рунтований — призводить до проблем з фшансами, пору-шень ритм1чного випуску продукци, проблем з и якост1 тощо. Тому поточний план мае бути реал1стичним, щлеспрямованим, адресним, досяжним.

Д1яльтсть пщприемства з планування можна подишти на детлька основних етатв (рис. 23.3).

Зворотний зв’язок (коригуюча шформащя)

Рис. 23.3. Д1яльтсть пщприемства з планування

1-й етап — складання платв, або безпосередньо процес планування, тобто прийняття рппень про майбутш. цип пщприемства i засоби ix досягнення. Результатом процесу планування е система платв.

605
Глава 23

2-й етап — реал1защя планових завдань. Результатом е досягнут! показники ycix сфер функцюнування пщприемства та його пщроздиив.

3-й етап — контроль за ходом виконання планових завдань. Проводиться ощнювання та пор1вняння планових i фактичних результатов. Визначаються причини вщхилень, здшснюеться ix коригування. На цьому етат можна дати оцшку ефектив-ност1 господарювання та ?кост1 планування на пщприемств! в щлому.

Процес планування е важливим етапом д1яльност1 пщприемства. BiH вимагае вщ фах1вщв управлшсько! майстерност1, вмшня адаптуватися до змш у зовнипньому i внутрипньому середовипц, вносити корективи до планових завдань, що спри-ятимуть ефективному досягненню поставлених щлей.

Поточний план розробляеться на пщприемств! планово-еко-ном1чним вщд1лом стльно з економ1чними пщроздшами цех1в у листопад! — грудт попереднього року i мае поквартальне розподигення ycix показниюв. До початку планового перюду вщд1л доводить обов’язков1 роздали плану до структурних пщ-роздШв тдприемства i здшснюе контроль за ходом ix виконання.

Пщприемства самостшно визначають юльюсть пщроздиив плану, ix змют та мехашзм складання. Склад роздШв i показниюв поточного плану залежить вщ специфши, галузево! на-лежност1 пщприемства, ринково! кон’юнктури, метод1в управлшня.

Фах1вщ рекомендують розробку поточних платв д1яльност1 пщприемства здшснювати, враховуючи стратепчт щл\ та opi-ентуючись на результати маркетингових дослщжень, у такому м1тмальному склади

— план виробничо! д1яльностг,

— план оргатзацшно-техтчного розвитку;

— план матер1ально-техтчного забезпечення;

— план з персоналу та оплати пращ;

— план соб1вартост1 продукци;

— фшансовий план.

За необхщност1 рекомендован! роздши поточного плану пщприемства можуть доповнювати й iHmi роздши, наприклад:

— план маркетинговох д1яльност1;

— план шновацшнох д1яльност1;

606
Стратепчне i тактичне планування

— план каттальних вкладень та каттал ьного бугцвництва;

— план зовтшньоеконом1чно! д1яльност1;

— план природоохоронно!* д1яльност1 тощо.

План виробничог дУьлъностЬ включав: об^рунтування виробничо! д1яльност1 пщприемства, визначення виробничо!' потуж-ност1 пщприемства, об^рунтування обсягу виробництва i реалЬ зацп продукци у натуральних, трудових i вартюних вим1рни-ках.

План оргашзацшно-техшчного розвитку розробляеться на основ1 даних анал1зу техтчного та оргатзацшних piBHiB пщприемства, його пор1вняння 3i св1товими зразками, можливостей техтчного переоснащения тощо. Вш включае завдання 3i створення та освоения нових вид1в продукци, пщвищення кон-курентоспроможност1 продукци, яка випускаеться, впровадження прогресивних технологш, мехатзаци i автоматизаци виробництва, модертзаци основних оргатв, зниження витрат виробничих pecypciB (сировини, матер1ал1в, трудових, енерге-тичних тощо), вдосконалення оргашзаци та управлшня виробництвом, стандартизацп та утфшаци продукци, вдосконалення умов пращ персоналу пщприемства, сощального розвитку пщприемства.

План матерЬалъно-техтчного забезпечення. Основною метою складання цього плану е визначення потреби в ресурсах, ix розподиг за видами po6iT i в 4aci. У змют планування матерЬ ально-техтчного забезпечення входить: визначення потреб у сировиш, матер1алах, ycix видах палива i енерги, купованих натвфабрикат1в, запасних частинах, шструмент1 тощо; розрахунок ycix вщцв запас1в товарно-матер1альних щнностей на плановий перюд, регулювання забезпечення мaтepiaльними ресурсами ycix виробничих пщроздЪив пщприемства, оперативний облш, контроль та анал1з виконання платв матер1ально-техтчного забезпечення виробництва.

Основним завданням плану з персоналу та оплати пращ е забезпечення ефективно! зайнятост1 персоналу, пщвищення продуктивное^ пращ, зростання 3apo6iTHoi плати, пщвищення добробуту пращвнишв пщприемства та ix с1мей. Найважли-в1шими показниками цього плану е: середньооблшова чисельтсть промислово-виробничого персоналу всього i за кате-гopiями, зростання продуктивное^ пращ, виробнюк продукци на одного пращвника, фонд оплати пращ промислово-виробни-

607
Глава 23

чого персоналу всього i за категор1ями, середня заробггна плата пращвниюв, середнш дохщ на одного пращвника.
Предыдущая << 1 .. 189 190 191 192 193 194 < 195 > 196 197 198 199 200 201 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100