Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 194

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 188 189 190 191 192 193 < 194 > 195 196 197 198 199 200 .. 217 >> Следующая


Функцюналът стратеги забезпечують виконання диюво! та загальнокорпоративно! стратеги та формуються вщповщно до конкретних функцш управлшня (маркетинг, фшанси, матерЬ ально-техтчне постачання, НДДКР, виробництво, збут, персонал). Безумовно, подат стратеги мають бути узгоджет ыгж собою, хоча здшенити це не так просто, осшльки кожен з функщональних кер1внишв вважае свою сферу д1яльност1 найваж-лившюю на пщприемствь Вир1шалыге слово у процес1 визначення прюритет1в функщонально! д1яльност1, розпод1лу pecypciB — за вищим кер1вництвом.

Операцшт стратеги належать до ще бглып конкретних стратепчних ппщатив та пщход1в у кер1вництв1 оперативними оди-ницями: корпусами, регюнальними вщд1леннями, цехами, великими дьльницями. По cyTi, операцшт стратеги лежать в основ1 трамщи стратегш. Саме тут формуеться соб1варт1сть продукци, продуктивнють пращ, використання виробничих потужностей та площ, ритм1чтсть виробництва.

Процедура складання стратепчного набору починаеться швид-ше знизу, хоча шицатором, щеологом тут виступае вище Kepie-ництво, точтше, перший кер1вник. Зазначимо також, що ефек-

601
Глава 23

тившсть реал1заци стратепчних HaMipie визначаеться тим, наскьльки далекоглядт ор1ентири знаходять свое пщкршлен-ня оперативними д1ями.

Як стратепчний (на 3,5,10 рок1в залежно вщ особливостей товарного асортименту, технолопчних процеыв), так i тактич-ний (наприклад, на piK) план може розроблятися за такою структурою (роздигами):

— маркетинг;

— виробництво i реал1защя продукцп;

— техтчний розвиток i оргашзащя виробництва;

— показники пщвищення економ1чно! ефективност1 виробництва;

— норми i нормативи;

— каттальт вкладення i каттальне буд1вництво;

— матер1ально техшчне забезпечення;

— праця i кадри;

— соб1варт1сть, прибуток i рентабельшсть виробництва;

— фшансовий план;

— сощальний розвиток колективу;

— еколопчний план.

Процедуру складання стратепчного плану д1яльност1 промислового пщприемства можна представити у послщовност1# подашй на рис. 23.2.

23.3. Тактичне планування виробничо!' д1яльнош s

пщприемства ,

i

TepMiH “тактика” — вшськовий термш грецького походжея ня, який означав маневрування силами, придатними для здф снення певних щлей. ^

Тактичне планування — це сукуптсть дш, прийняття рЯ шень, спрямованих на досягнення поставлених щлей i завдаш! Тактичне планування займае пром1жне м1сце м1ж стратепчния та оперативно-календарним плануванням i його можна прея ставити як 3aci6 реал1заци стратеги пщприемства. Призначея ням тактичного планування е максимальне забезпечення вза|| мозв’язюв щлей з можливостями пщприемства, визначенЙИ прюритетност1, послщовност1 та способов ix досягнення. 1

602
Стратепчне i тактичне планування

Рис. 23.2. Процедура розробки та реал1зацп плану стратепчного розвитку пщприемства

603
Глава 23

Метою тактичного планування е встановлення та розпод1л завдань м1ж функциональными i лшшними шдроздыами пщприемства, а також визначення ix рол1 та мюця у ланцюгу досягнення загальних щлей пщприемства.

М1ж тактичным i стратепчним плануванням е певш вщ-MiHHOCTi. Призначенням стратепчного планування е здшснення глибокого масштабного впливу, розрахованого на довготривалу (10—20 рок1в) перспективу. Наслщки цього планування пщприемство вщчуе не вщразу, але вони впливатимуть на результати його д1яльност1 впродовж тривалого перюду. Тактичне планування, зазвичай, розраховано на короткий термш (част1ше до одного року). Воно враховуе поточну зовнппню i внутр1шню ситуаци, що впливають на д1яльшсть пщприемства. Тактичне планування конкретизуе i доповнюе стратепчний план, визначае yci не-обхщт заходи для того, щоб ix реал1защя могла якнайшвидше принести пщприемству вщповщний результат.

Основне питания стратепчного планування — чого бажае досягти пщприемство на певному eTani свого розвитку. Тактичне планування ж зосереджено на тому, яким чином пщприемство мае досягнути визначених щлей.

G iHnii вщмшностг. стратепчне планування здебшыпого здшснюеться “зверху-вниз”, тобто стратепчт щл1 розробляються на вищому piBHi управлшня. 1х виконання передаеться на так-тичний р1вень управлшня — кер1вникам функщональних i лшшних пщроздиив пщприемства. На цьому piBHi розробляються середньо- i короткотермшов1 плани реал1заци стратеги пщприемства.

Тактичне планування можна класифшувати за певними ознаками:

— за часом: довготермшове, середньотермшове, поточне;

— зм1стом: технжо-економ1чне, оперативно-календарне;

— объектами: виробництва, техтчного розвитку, сощального розвитку;

— суб’ектами: пщприемства, вщдДлу, цеху.

Заруб1жна i в^чизняна практика господарювання визначи-

ла як найб1лып прийнятний для розробки тактичних платв перюд в один рЬк> що вщповщае як календарному, так i госпо-дарсько-фшансовому перюдам.

У в1тчизнятй практищ господарювання тактичний план мае pi3Hi назви: “промфшплан”, “поточний план”, “р1чний техшко-*

604
Стратепчне i тактичне планування

еконоличний план”, “план економ1чного i сощального розвитку тдприемства” та iH. У подалыпому цей вид плану будемо називати поточним планом.
Предыдущая << 1 .. 188 189 190 191 192 193 < 194 > 195 196 197 198 199 200 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100