Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 193

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 187 188 189 190 191 192 < 193 > 194 195 196 197 198 199 .. 217 >> Следующая


Зм1ст щлей пов’язаний з тим, що вони визначають напрями б1знесу, формують напрями дш, встановлюють прюритети д1яльност1, концентрують зусилля у конкретнш сфер1, визначають piBHi для ощнювання результат, вщповщають сустль-ним цшностям.

До принцитв формування щлей вщносять: зрозуминсть, конкреттсть, однозначшсть, iepapxi4HicTb, взаемоузгодже-н1сть, вим1рювашсть, множинтсть, досяжшсть, перспектив-н1сть, мобЬпзацштсть.

Ознаками розподьпу щлей виступають: а) ознаки за сферою д1яльностк виробнич1, техшчт, сощальт, економ1чт, оргат-зацшт; б) за iepapxieio: загальнокорпоративт, дЪюв1, функ-цюнальш, операцшт: в) за ш1щативою формування: особи-CTicm, rpynoBi, колективш; г) за термшом реал1зацп: стратепчт, довгостроков1, середньостроковь оперативна

Основш правила побудови “дерева щлей”: 1) генеральна або основна мета мае розподиштися на пщцип (першого, другого, третього i т.д. р1вня); 2) генеральна щль досягаеться за умови виконання пщщлей; 3) розч лену вання генерал ьно! мети завер-шуеться конкретним заходом (що, коли, хто, як).

Комерцшно-господарську д1яльшсть промислового пщприемства важко ощнити за допомогою якогось одного показника (наприклад, прибутку). Зазвичай, дощльно використовувати сукупшсть шльшсних та яшсних характеристик мети: щльових установок (ор1ентир1в), щльових показнишв (шдикатор1в), щльових норматив1в. Щльова установка (opienmup) дае яшс-ну характеристику мети i розглядаеться як яшсно вщображе-ний ор1ентир розвитку тдприемства. Щльовий показник (шди-катор) — це шльшсна характеристика розвитку пщприемства на конкретно визначений перюд. Щльовий норматив — це значения щльового показника, яке вщповщае науково об^рун-тованому р1вню кшцевого або очшуваного стану об’екта планування.

598
Стратепчне i тактичне планування

Наведемо перелт щлей, яю може визначити для себе про-мислове тдприемство: пщвищення р1вня конкурентоспромож-HOCTi пщприемства та продукцп; зб1лыпення обсяпв виробництва i продажу; зростання доход1в; збглыпення частки ринку; завоювання нових ринюв; зростання грошових надходжень; бьлып високе та надшне положения в галузг, бгльш висою дивщенди; пщвищення якост1 продукци; зниження соб1вартост1 продукци; збшыпення прибутку на вкладений каттал; розширення та полшшення номенклатури продукци; пщвищення надшност1 обл1гащй та ставок з кредитами; полшшення обслуговування споживач1в; пщвищення щни акцш; бглып диверси-фшована база для отримання прибутку; лщерство у сфер1 технологш чи/та шновацш; пщвищення продуктивное™ пращ; розширення асортименту сощальних тльг.

Зазначет та iHmi цШ можна згрупувати таким чином: за-гальноеконом1чт, MapKeTHHroei, фшансова науково-техтчт, виробнич1, кадров1, сощальт, оргатзацшно-управлшсью.

Маючи прогноз розвитку пщприемства, визначившись у систем! щлей, вище кер1вництво отримуе можливють формувати “стратепчну трамщу”, яка охоплюе таю складов! (рис. 23.1):

— корпоративну стратепю, тобто стратепю для компани, ycix сфер и д1яльност1 в цшому;

— д1лов1 стратеги, яю передбачають формування плану дш для кожного окремого виду д1яльност1 промислового пщприемства;

— функщоналът стратеги, яю формують вщповщт функ-щональт пщрозд1ли пщприемства (маркетингов1, фшансов^ НДДКР, виробнич1 i т.д.);

— операцшт стратеги, тобто таю стратеги, яю розробля-ються на piBHi окремих виробничих структур (завод1в, perio-нальних вщдигень, великих виробничих пщроздШв).

Суттсть корпоративное стратеги полягае у тому, що ди-версифшована компатя реал!зуе сво! д\лов1 принципи у р1зних галузях, з р1зноматтними технолопями, каналами розподьлу. Процес розробки загальнокорпоративно! стратеги передбачае низку дш, а саме: 1) дп, спрямоват на досягнення диверсифЬ каци, тобто визначення сфер д1яльност1, вщ яких необхщно поступово вщмовитися, натомкть осво!вши Hoei перспективт галуз1; 2) полшшення загальних показниюв роботи у тих сфе-

599
Вщповщальшсть

корпоративного

кер1вництва

4-

Корпоративна

стратепя

Вщповщальшсть кер1внишв компани (пщприемства)

Вщповщальшсть кер1вник1в пщрозд1л1в компанп (пщприемства)

Функцюнальш cTpaTerii (маркетинг, НДДКР, виробництво, збут, фшанси, персонал)

Вщповщальшсть кер1вник1в виробничих шдроздЪпв, кер1вник1в фипй та низово!4 ланки управлшня

Операцшш стратеги (фиш, корпуси, заводи, цехи, вщдЪш, сектори функщональних напрям1в)

Рис. 23.1. Складов! “стратеНчно! трамщи” диверсифисованого пщприемства
Стратепчне i тактичне планування

pax д1яльност1, у яких працюе шдприемство; 3) знаходження шлях1в отримання синерпчного ефекту при розширент сфер д1яльностг, 4) створення швестицшних прюритепв за рахунок переливания коптв у найб1льш перспективт сфери б1знесу.

Загальнокорпоративна стратепя формуеться вищим кер1вни-цтвом за участю ключових ф1гур у систем! управлшня. Стратепчт рипення загальнокорпоративного характеру розглядають-ся i приймаються, зазвичай, радою директор1в компанп.

ДЬлова або бЬзнес-стратегЬя передбачае створення комплексу стратепчних заход1в в окремш сфер1 пщприемницько! д1яль-ност1, а саме: 1) реагування на змши у конкурентному середо-випц певно! галуз1, д1ю фактор1в макросередовища; 2) розробку низки заход1в, реал1защя яких принесе пщприемству вщ-чутт конкурентш переваги на ринку; 3) об’еднання стратепчних ппщатив функщональних вщдшв пщприемства; 4) розв’язання стратепчних проблем ситуащйного характеру, тобто таких, що виникли спонтанно, але яш можуть принести вщ-чутт вигоди для пщприемства. Вщповщальтсть за диюву стра-тегио несе кер1вник вщповщного напряму д1яльност1 пщприемства.
Предыдущая << 1 .. 187 188 189 190 191 192 < 193 > 194 195 196 197 198 199 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100